تأثیر طب فشاری نقطه سانینجیائو (SP6) بر تسکین دیسمنوره اولیه: مرور سیستماتیک کارآزمایی‌های بالینی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.

2 دانشیار گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.

چکیده

مقدمه: دیسمنوره اولیه یکی از شایع‌ترین مشکلات زنان واقع در سنین باروری می‌باشد که بر کیفیت زندگی آنان تأثیر منفی می‌گذارد. به دلیل اینکه امروزه استفاده از طب مکمل در تسکین دیسمنوره اولیه مورد توجه قرار گرفته است، مطالعه حاضر با هدف مروری بر کارآزمایی‌های بالینی انجام شده در زمینه تأثیر طب فشاری نقطه سانینجیائو بر تسکین دیسمنوره اولیه انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مروری، پایگاه‌های اطلاعاتی SID، Iranmedex ، Magiran، IranDoc ، Cochrane Library،PubMed/ MEDLINE ، Scopus،  Google Scholar و IRCT تا 24 سپتامبر 2016 جستجو شدند تا تمام مقالاتی که تأثیر طب فشاری نقطه سانینجیائو را بر تسکین دیسمنوره اولیه مورد بررسی قرار داده بودند بازیابی شوند. جستجو با کلمات کلیدی دیسمنوره، قاعدگی دردناک، طب فشاری، نقطه سانینجیائو، نقطه SP6، نقطه ششم طحالی و کارآزمایی بالینی، انجام شد. به منظور ارزیابی کیفیت مطالعات وارد شده به این مرور سیستماتیک از ابزار "Risk of bias" کوکران استفاده شد. نتایج به صورت کیفی گزارش شد.
یافته‌ها: از بین 475 مقاله یافت شده در جستجوی اولیه، 16 کارآزمایی بالینی (1436 مشارکت‌کننده) برای این مرور ساختار یافته انتخاب شدند. مطالعات در کشورهای ایران، چین، کره، تایوان و مصر انجام شده بودند. اکثر مطالعات مؤید کاهش معنادار شدت دیسمنوره در گروه طب فشاری نقطه سانینجیائو در مقایسه با گروه کنترل بودند. تعداد کمی از مطالعات عوارض جانبی احتمالی ناشی از بکارگیری طب فشاری را مورد بررسی قرار داده بودند که در هیچ کدام عارضه جانبی خاصی گزارش نشده بود.
نتیجه‌گیری: طب فشاری نقطه سانینجیائو می‌تواند یک روش مؤثر در تسکین دیسمنوره اولیه باشد اما به دلیل متدولوژی ضعیف اکثر کارآزمایی‌های موجود، جهت تأیید این یافته‌ها انجام مطالعات بیشتر با متدولوژی قوی ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of acupressure at the Sanyinjiao (SP6) point on relief of primary dysmenorrhea: a systematic review of clinical trials

نویسندگان [English]

 • Ashraf Ghiasi 1
 • Afsaneh Keramat 2
 • Leila Mollaahmadi 1
 • Mozhgan Hashemzadeh 1
 • Leila Bagheri 1
1 PhD student in Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran.
2 Associate Professor, Department of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Primary dysmenorrhea is one of the most common problem in women of reproductive age that negatively affect their quality of life. Since today using of complementary medicine for alleviation of primary dysmenorrhea has been considered, this study was performed with aim to review the clinical trials which evaluated the effect of acupressure at the Sanyinjiao point on relief of primary dysmenorrhea.
Methods: In this review article, electronic databases of SID, Iranmedex, Magiran, IranDoc, Cochrane Library, MEDLINE/PubMed, Scopus, Google Scholar and IRCT were searched up to September 24, 2016 to identify all the studies reporting the effect of acupressure at the Sanyinjiao point on relief of primary dysmenorrhea. The search was performed using the keywords of dysmenorrhea, painful menstruation, acupressure, Sanyinjiao Point, SP6 Point, Spleen 6 Point and Clinical trial. The quality of included studies was assessed using the Cochrane "risk of bias" tool. The results were reported qualitatively.
Results: Among 475 articles found in the initial search, 16 randomized trials (1436 participants) were selected for this systematic review. The studies were conducted in Iran, China, Korea, Taiwan and Egypt. Most studies showed significant reduction in the severity of dysmenorrhea in acupressure at Sanyinjiao point group compared with the control group. Few studies were investigated the possible side effects of acupressure technique that no serious adverse effects were reported in these studies.
Conclusion: Acupressure at the Sanyinjiao point can be an effective method for alleviation of primary dysmenorrhea, but due to the poor methodological quality in the majority of trials, more studies with high-quality are needed to confirm these findings.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acupressure
 • Dysmenorrhea
 • Systematic review
 1. Durain D. Primary dysmenorrhea: assessment and management update. J Midwifery Womens Health 2004; 49(6):520-8.
 2. Potur DC, Komurcu N. The effects of local low-dose heat application on dysmenorrhea. J Pediatr Adolesc Gynecol 2014; 27(4):216-21.
 3. Jonatan S, Berek J. Novak's Gynecology. 14th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins Publishers; 2012.
 4. Saei Gharenaz M, Ozgoli G. Effect of medicinal plants in the treatment of primary dysmenorrhea in Iran: a review article. Iran J Obstet Gyncol Infertil 2015; 18(160):14-30. (Persian).
 5. Molins-Cubero S, Rodriguez-Blanco C, Oliva-Pascual V, Heredia-Rizo M, Bosca-Gandia JJ, Ricard F. Changes in pain perception after pelvis manipulation in women with primary dysmenorrhea: a randomized controlled trial. Pain Med 2014; 15(9):1455-63.
 6. Doty E, Attaran M. Managing primary dysmenorrhea. J Pediatr Adolesc Gynecol 2006; 19(5):341-4.
 7. Slap GB. Menstrual disorders in adolescence. Best Pract Res Clin Obstet Gynecol 2003; 17(1):75-92.
 8. Roshni P, Cleave AS, Suresh PK. Complementary and Alternative Medicine (CAM) therapies for management of pain related to endometriosis. Int Res J Pharm 2012; 3(3):30-4.
 9. Dawood MY. Primary dysmenorrhea: advances in pathogenesis and management. Obstet Gynecol 2006; 108(2):428-41.
 10. Akhavan Amjadi M, Shahbazzadegan S, Shakiba M. Comparison of acupressure effect on two points, Sanyinjiao versus Tai Chong, on Primary Dysmenorrhea. J Ardabil Univ Med Sci 2015; 15(1):97-106. (Persian).
 11. Chen CX, Barrett B, Kwekkeboom KL. Efficacy of Oral Ginger (Zingiber officinale) for Dysmenorrhea: a systematic review and meta-analysis. Evid Based Complement Alternat Med 2016; 2016:6295737.
 12. Gharloghi S, Zahrani ST, Heshmat R, Akbarzade A. The effects of acupressure points in SP6 and SP8 on primary dysmenorrhea. J Kermanshah Univ Med Sci 2011; 15(4):137–42. (Persian).
 13. Sadat Z, Kafaei AM, Sarvieh M, Sarafraz N, Abbaszade F, Asghari JM, et al. Survey the effect of acupressure on sixth spleen point on primary dysmenorrheal relief. Holist Nurs Midwifery 2015; 25(78):91-101.‎ (Persian).
 14. Rakhshekhorshid M, Foadoddini M, Saadatjoo SA. Comparison between the effects of applying massage and ice massage to SP6 (SPLEEN6) point on severity and length of primary dysmenorrhea. J Birjand Univ Med Sci 2013; 20(1):11-9. (Persian).
 15. Wang L, Cardini F, Zhao W, Regalia AL, Wade C, Forcella E, et al. Vitamin K acupuncture pint injection for severe primary dysmenorrhea: an international pilot study. MedGenMed 2004; 6(4):45.
 16. 16- Yu YP, Ma LX, Ma YX, Ma YX, Liu YQ, Liu CZ, et al. Immediate effect of acupuncture at Sanyinjiao (SP6) and Xuanzhong (GB39) on uterine arterial blood flow in primary dysmenorrhea. J Altern Complement Med 2010; 16(10):1073-8.
 17. Chen MN, Chien LW, Liu CF. Acupuncture or acupressure at the Sanyinjiao (SP6) acupoint for the treatment of primary dysmenorrhea: a meta-analysis. Evid Based Complement Alternat Med 2013; 2013:493038.
 18. Deeks JJ, Higgins JP, Altman DG, Green S. Cochrane handbook for systematic reviews of interventions version 5.1. Canada: The Cochrane Collaboration; 2011.
 19. Kashefi F, Ziyadlou S, Khajehei M, Ashraf AR, Fadaee AR, Jafari P. Effect of acupressure at the Sanyinjiao point on primary dysmenorrhea: a randomized controlled trial. Complement Ther Clin Pract 2010; 16(4):198-202.
 20. Mirbagher-Ajorpaz N, Adib-Hajbaghery M, Mosaebi F. The effects of acupressure on primary dysmenorrhea: a randomized controlled trial. Complement Ther Clin Pract 2011; 17(1):33-6.
 21. Charandabi SM, Nashtaei MS, Kamali S, Majlesi R. The effect of acupressure at the Sanyinjiao point (SP6) on primary dysmenorrhea in students resident in dormitories of Tabriz. Iran J Nurs Midwifery Res 2011; 16(4):309-17.
 22. Abedinzade M, Safari A. Comparison of acupressure effect on Sanyinjiao point with that of vitamin E on primary dysmenorrhea. Armaghane Danesh 2009; 14(3):35-43. (Persian).
 23. Chen HM, Chen CH. Effects of acupressure at the Sanyinjiao point on primary dysmenorrhoea. J Adv Nurs 2004; 48(4):380-7.
 24. Mohamed HE, Salem SM, Al-Agamy ZA. Effect of using Femi-band acupressure on primary dysmenorrhea: randomized controlled trial. J Nurs Educ Pract 2015; 5(12):49.
 25. Sohrabi Z, Tadayon M, Javadifar N. Comparison of pressure effect on Sanyinjiao point with that of ibuprofen on primary dysmenorrhea. J Ilam Univ Med Sci 2006; 14(2):30-8. (Persian).
 26. Wong C, Yuk LK, Min TH. Effects of acupressure on dysmenorrhea in college students: a non-randomized controlled trial. J Pain 2012; 13(4):S93.
 27. Wong CL, Lai KY, Tse HM. Effects of SP6 acupressure on pain and menstrual distress in young women with dysmenorrhea. Complement Ther Clin Pract 2010; 16(2):64-9.
 28. Oh YT. Comparison of effects of transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) and San-Yin-Jiao (SP6) acupressure on primary dysmenorrhea. Korean Soc Phys Med 2014; 9(4):415-24.
 29. Zafari M, Tofighi M, Aghamohammady A, Behmanesh F, Rakhshaee Z. Comparison of the effect of acupressure, fish oil capsules and ibuprofen on treatment of primary dysmenorrhea. Afr J Pharm 2011; 5(8):1115-9.
 30. Jun EM, Chang S, Kang DH, Kim S. Effects of acupressure on dysmenorrhea and skin temperature changes in college students: a non-randomized controlled trial. Int J Nurs Stud 2007; 44(6):973-81.
 31. Heshmat R, Rostami U. Acupressure and health moxibustion in family fertility health and infertility treatment. 1st ed. Tehran: Teimorzadeh Publication; 2009. P. 13-4. (Persian).