تعیین ارتباط بین عفونت هلیکوباکترپیلوری و میزان فریتین سرم زنان باردار (سه ماهه سوم بارداری)

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 متخصص زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 پزشک عمومی، واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان گلستان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: کم خونی، مسئول 15-10 درصد از کل مرگ های مادری است. عفونت هلیکوباکترپیلوری یکی از دلایل ایجاد کم خونی ناشی از فقر آهن در زنان باردار می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین عفونت هلیکوباکترپیلوری و سطوح فریتین سرم (نشانگر ذخایر آهن بدن) در زنان باردار انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مورد- شاهدی در سال 1388 بر روی 154 زن باردار در سه ماهه سوم بارداری در اهواز انجام شد. افراد در دو گروه سرولوژی مثبت و سرولوژی منفی از نظر هلیکوباکترپیلوری قرار گرفتند. برای کلیه شرکت کنندگان، آزمایش هموگلوبین، فریتین سرم و هلیکوباکترپیلوری به روش الیزا و تیتراژ آنتی بادی علیه هلیکوباکترپیلوری از نوع IgG انجام شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 19) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: غلظت هموگلوبین و سطح فریتین سرم در سه ماهه سوم بارداری، در گروه با سرولوژی مثبت (IgG) هلیکوباکترپیلوری به طور معناداری پایین تر از گروه سرولوژی منفی بود (001/0>p). همچنین سن افراد مبتلا به هلیکوباکترپیلوری، به طور معناداری بالاتر از گروه افراد غیر مبتلا بود (001/0>p). دو گروه از نظر تعداد زایمان (05/0p>)، تهوع و استفراغ اوایل بارداری (074/0=p) و یبوست در طول بارداری (072/0=p)  تفاوت معناداری نداشتند.
نتیجه‌گیری: بین سطوح پایین فریتین سرم و شیوع سرولوژی مثبت (IgG) هلیکوباکترپیلوری ارتباط معناداری مشاهده شد و هلیکوباکترپیلوری می تواند یکی از دلایل آنمی فقر آهن در زنان باردار باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Helicobacter Pylori Infection and Serum Ferritin Levels in Pregnant Women (Third Trimester)

نویسندگان [English]

  • Nahid Shahbazian 1
  • Ahmad Behrouz 1
  • Afsaneh Garmsiri 2
  • Leila Yazdanpanah 3
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Ahvaz Jundishapor University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
2 Gynecologist, Faculty of Medicine, Ahvaz Jundishapor University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
3 General Practitioner, Development Clinical Research Center of Golestan Hospital, Faculty of Medicine, Ahvaz Jundishapor University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Anemia causes about 10-15% of maternal deaths worldwide. Helicobacter pylori (H.pylori) infection is one of the causes of Iron deficiency anemia (IDA) in pregnant women. The aim of this study was to evaluate the relationship between H.pylori infection and serum ferritin levels (a marker of IDA) in Pregnant Women.
Methods: This case-control study was conducted on 154 pregnant women in third trimester of pregnancy in Ahvaz, Iran, 2009. Participants were divided into two groups: positive and negative serology for H.pylori. Laboratory tests for hemoglobin, serum ferritin and H.pylori infection using ELISA method for the detection of IgG and antibody titration were done. Data were analyzed using SPSS software version 19. P value less than 0.05 was considered significant.
Result: Hemoglobin concentration and serum ferritin levels during third trimester of pregnancy in positive serology group was significantly lower than negative serology group (p<0.001). Age of infected group was also significantly higher than uninfected group (p<0.001). Number of parity (p>0.05), nausea and vomiting (p=0.74)and constipation during pregnancy (p=0.72) did not have significant difference in two groups.
Conclusion: There was a significant association between low serum ferritin and prevalence of H.pylori positive serology (IgG), and H.pylori may be a factor contributing to IDA in pregnant women.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anemia/Iron-Deficiency
  • Ferritins
  • Helicobacter pylori
  • pregnancy