بررسی علل، روش‌های درمانی و عواقب حاملگی در بیماران با خونریزی‌های غیرطبیعی در سه ماهه اول بارداری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات خونریزی‌های غیر طبیعی رحم، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

2 کارشناس پرستاری بخش زنان، مرکز تحقیقات خونریزی‌های غیر طبیعی رحم، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

مقدمه: بیش از 25% از زنان باردار در سه ماهه اول و اوایل سه ماهه دوم بارداری دچار خونریزی می‌شوند که در نیمی از این بیماران سقط اتفاق می‌افتد. علل و روش‌های مختلفی برای تشخیص و درمان خونریزی‌های دوران بارداری وجود دارند. با توجه به شیوع نسبتاً بالای خونریزی‌های سه ماهه اول بارداری و روش‌های تشخیصی و درمانی توصیه شده، مطالعه حاضر با هدف بررسی علل، شیوه‌های تشخیصی و درمانی و عواقب حاملگی این بیماران در بخش زنان بیمارستان امیرالمومنین سمنان انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی و آینده‌نگر در سال 93-1392 بر روی 200 بیمار بستری در بخش زنان بیمارستان امیرالمومنین (ع) سمنان با خونریزی‌های سه ماهه اول بارداری انجام شد. اطلاعات مربوط به بیماران با حاملگی اثبات شده شامل علل خونریزی، روش‌های تشخیصی و درمانی، عواقب و پیامدهای آن‌ها بررسی و اطلاعات در پرسشنامه‌های محقق ساخته ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و روش های آمار توصیفی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: علل خونریزی‌های غیر طبیعی در بیماران در 2 مورد (1%) وجود تخمک خالی، در 52 مورد (26%) سقط ناقص، در 62 مورد (31%) سقط فراموش شده، در 24 مورد (12%) سقط کامل، در 54 مورد ( 27%) تهدید به سقط، در 2 مورد (1%) حاملگی خارج رحمی، در 1 مورد (5/0%) حاملگی مولار، در 2 مورد (1%) حاملگی شیمیایی یا سقط زودرس و در 1 مورد (5/0%) پولیپ سرویکس بود. سقط درمانی در 56 نفر (27/48%) از بیماران به روش مدیکال و جراحی، در 40 نفر (48/34%) فقط با درمان دارویی و در 20 مورد (24/17%) فقط با درمان جراحی به تنهایی انجام شد. از 54 مورد تهدید به سقط، 20 مورد (05/37%) منجر به سقط، 10 مورد (5/18%) منجر به زایمان زودرس و 22 مورد (4/47%) منجر به زایمان ترم شد. سن بارداری در تمام بیماران زیر 9 هفته بود و در 70% موارد با سابقه سقط، مجدداً سقط اتفاق افتاد.
نتیجه‌گیری:علل خونریزی‌های غیر طبیعی منجر به بستری در سه ماهه اول بارداری به ترتیب شامل سقط اجتناب ناپذیر، تهدید به سقط، حاملگی خارج رحمی، حاملگی مولار و پولیپ سرویکس بود. شایع ترین علل منجر به بستری سقط اجتناب ناپذیر و شایع ترین روش درمانی دارویی+ جراحی بود. در این مطالعه نیمی از موارد تهدید به سقط با زایمان ترم، 37% با سقط و 18% با زایمان زودرس همراه، حاملگی زیر 9 هفته و سابقه سقط با خطر خونریزی بیشتر و سقط همراه بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Causes, Treatment Method and Pregnancy Outcomes in Women with Abnormal First Trimester Bleeding

نویسندگان [English]

 • Sanam Moradan 1
 • Ensieh Jahanshir 2
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Uterine Abnormal Bleeding Research Center, School of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
2 BC in Nursing, Department of Obstetrics, Uterine Abnormal Bleeding Research Center, School of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: More than 25% of pregnant women have bleeding at first trimester and first of second trimester that half of them will experience miscarriage. There are different causes and methods for diagnosis and treatment of bleeding during pregnancy. Regarding to relatively high prevalence of first trimester bleeding and recommended diagnostic and treatment methods, this study was performed with aim to evaluate the causes, diagnostic and treatment methods and pregnancy outcomes in patients admitted in the department of obstetrics, Semnan Amiralmomenin hospital.
Methods: This cross-sectional and prospective study was performed on 200 patients with first trimester bleeding admitted in the department of obstetrics, Semnan Amiralmomenin hospital during 2013-2014. Information of patients with approved pregnancy including the causes of bleeding, diagnostic and treatment methods and pregnancy outcome were studied and recorded in researcher-made questionnaire. Data was analyzed by SPSS software (version 16) and descriptive statistical methods. P<0.05 was considered significant.
Results: Causes of abnormal bleeding were blighted ovum in 2 cases (1%), incomplete abortion in 52 (26%), missed abortion in 62 (31%), complete abortion in 24 (12%), threatened abortion in 54 (27%), ectopic pregnancy in 2 (1%), molar pregnancy in 1 (0.5%) and cervical polyps in 1 (0.5%). Treatment method was medical and surgery in 56 cases (48.27%), medical in 40 (34.48%) and surgical in 20 (17.24%). Among 54 (31%) of threatened abortion, 20 (37.05%) had abortion, 10 (18.5%) preterm delivery, and 22 (47.4%) term delivery. All cases had gestational age <9 weeks and abortion was happened in 70% of cases with previous abortion.
Conclusion: The causes of abnormal uterine bleeding which led to admission at first trimester of pregnancy were inevitable abortion, threatened abortion, ectopic pregnancy, molar pregnancy and cervical polyp, respectively. The most common causes of admission were inevitable abortion and the most common treatment methods were medical + surgery. About half of the threatened abortion cases resulted in term delivery, 37 % abortion and 18% preterm delivery. Gestational age <9 weeks and previous abortion were associated with more bleeding and abortion.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Evacuation curettage
 • First trimester bleeding
 • Inevitable abortion
 • Misoprostol
 • Threatened abortion
 1. Thorstensen KA. Midwifery management of first trimester bleeding and early pregnancy loss. J Midwifery Womens Health 2000; 45(6):481-97.
 2. Poulose T, Richardson R, Ewings P, Fox R. Probability of early pregnancy loss in women with vaginal bleeding and a singleton live fetus at ultrasound scan. J Obstet Gynaecol 2006; 26(8):782-4.
 3. Paspulati RM, Bhatt S, Nour SG. Sonographic evaluation of first-trimester bleeding. Radiol Clin North Am 2004; 42(2):297-314.
 4. Trinder J, Brocklehurst P, Porter R, Read M, Vyas S, Smith L. Management of miscarriage: expectant, medical, or surgical? Results of randomised controlled trial (miscarriage treatment (MIST) trial). BMJ 2006; 332(7552):1235-40.
 5. Agústsson AI, Jónsdóttir K, Gudmundsson JA. Medical abortions-experience from the first 246 treatments in Iceland. Laeknabladid 2010; 96(5):331-3.
 6. Blohm F, Fridén BE, Milsom I, Platz-Christensen JJ, Nielsen S. A randomised double blind trial comparing misoprostol or placebo in the management of early miscarriage. BJOG 2005; 112(8):1090-5 .
 7. Wijesinghe PS, Padumadasa GS, Palihawadana TS, Marleen FS. A trial of expectant management in incomplete miscarriage. Ceylon Med J 2011; 56(1):10-3.
 8. Shokry M, Shahin AY, Fathalla MM, Shaaban OM. Oral misoprostol reduces vaginal bleeding following surgical evacuation for first trimester spontaneous abortion. Int J Gynaecol Obstet 2009; 107(2):117-20.
 9. Ben-Haroush A, Yogev Y, Mashiach R, Meizner I. Pregnancy outcome of threatened abortion with subchorionic hematoma: possible benefit of bed-rest? Isr Med Assoc J 2003; 5(6):422-4.
 10. Basama FM, Crosfill F. The outcome of pregnancies in 182 women with threatened miscarriage. Arch Gynecol Obstet 2004; 270(2):86-90.
 11. Arafa M, Abdel-Fataah M, Zeid HA, el-Khouly A. Outcomes of pregnancies complicated by early vaginal bleeding. East Mediterr Health J 2000; 6(2-3):457-64.
 12. Maso G, D'Ottavio G, De Seta F, Sartore A, Piccoli M, Mandruzzato G. First-trimester intrauterine hematoma and outcome of pregnancy. Obstet Gynecol 2005; 105(2):339-44.
 13. Weiss JL, Malone FD, Vidaver J, Ball RH, Nyberg DA, Comstock CH, et al. Threatened abortion: a risk factor for poor pregnancy outcome, a population-based screening study. Am J Obstet Gynecol 2004; 190(3):745-50.
 14. Falco P, Zagonari S, Gabrielli S, Bevini M, Pilu G, Bovicelli L. Sonography of pregnancies with first-trimester bleeding and a small intrauterine gestational sac without a demonstrable embryo. Ultrasound Obstet Gynecol 2003; 21(1):62-5.