استفاده از هیوسین در روند زایمان زنان نخست‌زا: (یک مطالعه کارآزمایی بالینی)

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

کارشناس مامایی، سازمان تأمین اجتماعی، بیمارستان امام علی (ع)، زرند، ایران.

چکیده

مقدمه: هیوسین، یکی از داروهایی است که به طور تجربی جهت بهبود افاسمان و دیلاتاسیون استفاده می‌شود و اثر بخشی آن هنوز مورد سؤال است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر هیوسین وریدی در روند زایمان زنان نخست‌زا انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی و سه سویه کور در سال 1394 بر روی 300 زن باردار نخست زا با سن بارداری ترم مراجعه‌کننده به زایشگاه بیمارستان افضلی پور کرمان انجام شد. نمونه‌ها به دو گروه مداخله (دریافت هیوسین) و کنترل (دریافت آب مقطر به عنوان پلاسبو) تقسیم شدند. تزریق تک دوز وریدی در دیلاتاسیون 4 سانتی‌متر و با افاسمان 30-40% انجام شد. وضعیت مادران هر یک ساعت ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 17) و آزمون‌های تی، کای دو، همبستگی و رگرسیون لجستیک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین طول فاز فعال و مرحله دوم زایمان، در گروه مداخله بیشتر از گروه کنترل بود و بین این دو گروه اختلاف معنی‌داری وجود داشت. تغییرات افاسمان سرویکس 2-1 ساعت پس از تزریق نیز معنی‌دار بود، در حالی‌که اتساع دهانه رحم در دو گروه مداخله و کنترل در فاصله زمانی 2-1 ساعت پس از تزریق تفاوت معنی‌داری نداشت. بروز تاکی‌کاردی و برادی‌کاردی گذرای قلب جنین در 78% از گروه مداخله و در 66/12% از گروه کنترل رخ داد (0001/0p<).
نتیجه‌گیری: میانگین طول فاز فعال زایمان، و طول مرحله دوم زایمان در گروهی که هیوسین دریافت کردند بیش از گروه کنترل بود. همچنین با توجه به بروز گذرای افت قلب جنین که منتج به نتیجه‌گیری عجولانه در مورد وضعیت جنین می‌شود، بهتر است تا قبل از انجام مطالعات بیشتر، در استفاده از این دارو در روند زایمان دقت بیشتری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of hyoscine in labor process of primiparous women (A Clinical Trial Study)

نویسندگان [English]

 • Elaheh Namazian
 • Fereshteh Mokhtari
BC of Midwifery, Social Security Organization, Imam Ali Hospital, Zarand, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Hyoscine isone the drugs commonly used to improve effacement and dilatation that its efficacy is still questioned. So, this study was performed with aim to evaluate the effect of intravenous hyoscine in labor process of primiparous women.
Methods: The triple-blind clinical trial was performed on 300 primiparous pregnant women with term gestational age referred to Kerman Afzalipour hospital in 2015. Samples were randomly divided into two groups of intervention (received hyoscine) and control (received distilled water as placebo). The intravenous single dose injection was conducted at 4 cm dilation and 30-40% of effacement. Maternal status was recorded every one hour. Data were analyzed by software SPSS (version 17) and t-test, Chi-square, correlation and logistic regression. PResults: Mean length of active phase and second stage of labor was higher in case group than control group and the difference between two groups was statistically significant. Also, the mean changes in effacement 1 and 2 hours after injection was statistically significant. While cervical dilatation 1 and 2 hours after injection was not significantly different between case and control groups. The incidence of transient tachycardia and bradycardia fetal heart rate occurred in 78% of case group and in 12.66% of control group (P<0.0001).
Conclusion: Mean length of active phase and second stage of labor was higher in those who received hyoscine than the control group. Also, due to the transient drop in occurrence of fetal heart rate which leads to hasty conclusions about the state of fetus, it is better to perform further studies to provide more accuracy in the use of this drug in labor process.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anticholinergic drugs
 • Cervical Dilatation
 • Cervical effacement
 • Clinical trial
 • Hyoscine
 • Labor active phase
 • Labor process
 1. Soheili F, Alizadeh S, Hassani M, Bastami P. The pathologic assessment of breast masses, before and after menopause. Iran Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(68):21-7. (Persian).
 2. Karimi A, Moradi Z, Sayehmiri K, Delpisheh A, Sayehmiri F. Investigation of 1 to 10-year survival of breast cancer in Iranian women: a systematic review and meta-analysis. Iran Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(22):17-25. (Persian).
 3. Adjogatse D, Thanopoulou E, Okines A, Thillai K, Tasker F, Johnston SR, et al. Febrile neutropaenia and chemotherapy discontinuation in women aged 70 years or older receiving adjuvant chemotherapy for early breast cancer. Clin Oncol 2014; 26(11):692-6.
 4. Jensen JD, Cold S, Nielsen MH, Jylling AM, Søe KL, Larsen LB, et al. Trends in breast cancer in the elderly in Denmark, 1980-2012. Acta Oncol 2016; 55(Suppl 1):59-64.
 5. Extermann M, Balducci L, Lyman GH. What threshold for adjuvant therapy in older breast cancer patients? J Clin Oncol 2000; 18(8):1709-17.
 6. Litvak DA, Arora R. Treatment of elderly breast cancer patients in a community hospital setting. Arch Surg 2006; 141(10):985-90.
 7. de Glas NA, Kiderlen M, de Craen AJ, Hamaker ME, Portielje JE, van de Velde CJ, et al. Assessing treatment effects in older breast cancer patients: systematic review of observational research methods. Cancer Treat Rev 2015; 41(3):254-61.
 8. Benevento R, Santoriello A, Gambardella A, Mocerino C, Perna G, Gambardella C, et al. The role of sentinel node biopsy (SNB) in elderly breast cancer patients. BMC Geriat 2010; 10(1):A3.
 9. Valassiadou K, Morgan DA, Robertson JF, Pinder SE, Cheung KL. Successful management of elderly breast cancer patients treated without radiotherapy. World J Surg Oncol 2007; 5:62.
 10. Li JJ, Yu KD, Di GH, Shao ZM. Clinicopathological features and treatment sensitivity of elderly Chinese breast cancer patients. Oncol Lett 2010; 1(6):1037-43.
 11. Rocco N, Iannone L, Rispoli C, De Vito D, Accurso A. Early breast cancer in elderly women: surgery or primary endocrine therapy? BMC Geriat 2010; 10(1):A31.
 12. Malik MK, Tartter PI, Belfer R. Undertreated breast cancer in the elderly. J Cancer Epidemiol 2013; 2013:893104.
 13. Dimitrakopoulos F, Kottorou A, Antonacopoulou AG, Makatsoris T, Kalofonos HP. Early-stage breast cancer in the elderly: confronting an old clinical problem. J Breast Cancer 2015; 18(3):207-17.
 14. Mousavi SM, Montazeri A, Mohagheghi MA, Jarrahi AM, Harirchi I, Najafi M, et al. Breast cancer in Iran: an epidemiological review. Breast J 2007; 13(4):383-91.
 15. Villari SA, Famà F, Scarfò P, Pollicino A, Florio MG. Tailored surgery in elderly patients with breast cancer: our experience. BMC Geriat 2010; 10(Suppl 1):A38.
 16. Wang H, Singh AP, Luce SA, Go AR. Breast cancer treatment practices in elderly women in a community hospital. Int J Breast Cancer 2011; 2011:467906.

Angarita FA, Chesney T, Elser C, Mulligan AM, McCready DR, Escallon J. Treatment patterns of elderly breast cancer patients at two Canadian cancer centers. Eur J Surg Oncol 2015; 41(5):625-34.