بررسی الگوی قاعدگی زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی دکترای تخصصی سلامت باروری، مربی گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

چکیده

مقدمه: : بیماری مولتیپل اسکلروزیس از انواع بیماری‌های مزمن و رو به پیشرفت در دهه‌های اخیر می‌باشد. افزایش 4 برابری شیوع مبتلایان زن نسبت به مرد و اوج ابتلاء در سنین بارورری، مسائلی هستند که نگرانی زنان را می‌تواند افزایش دهد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تغییرات الگوی قاعدگی مبتلایان به این بیماری قبل و بعد از تشخیص ابتلاء به ام اس انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه همبستگی و از نوع توصیفی - تحلیلی در سال 94-1393 بر روی 132 زن مبتلا به ام اس مراجعه کننده به انجمن ام اس استان خراسان انجام شد. نمونه‌گیری از نوع غیر احتمالی و در دسترس بود. شرایط ورود به پژوهش شامل رژیم تک دارویی، عدم ناتوانی و نداشتن بیماری‌های مزمن همراه ، عدم بارداری و شیردهی بود. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از یک نمونه اولیه 20 نفری مقدار واریانس برآورد شد و سپس با استفاده از فرمول نمونه‌گیری تصادفی ساده کوکران، حجم نمونه برآورد شده 132 نفر به‌دست آمد. ابزار مطالعه شامل پرسشنامه ساختار یافته،  چند گزینه‌ای و جواب کوتاه بر اساس مطالعات، کتب و مقالات موجود با توجه به اهداف مطالعه بود که از روش اعتبار محتوا برای روایی پرسشنامه و آزمون آلفا کرونباخ برای پایایی استفاده شد. مقدار آلفاکرونباخ برابر 8/0 به‌دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری  SPSS‌(نسخه 16) انجام شد. میزان p‌ کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: به منظور بررسی وجود تغییر در متغیرهای مورد بررسی قبل و بعد از ابتلاء به بیماری و بر اساس گفته‌های بیماران و پرسشنامه تکمیل شده از آزمون ویلکاکسون تک نمونه‌ای استفاده شد. همچنین بر اساس آزمون تی و اسپیرمن  مشخص شد که بین طول مدت زمان ابتلاء به بیماری ام اس و طول مدت قاعدگی، میزان خونریزی قاعدگی، فاصله قاعدگی و دیسمنوره رابطه معنی‌داری وجود نداشت (05/0<p).
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد بیماری ام اس در زنانی که از رژیم تک دارویی برای کنترل بیماری خود استفاده می‌کنند بر روی تغییرات قاعدگی مانند میزان خونریزی، مدت خونریزی قاعدگی ، فاصله قاعدگی و دیسمنوره اثر ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Menstrual pattern in women with Multiple Sclerosis

نویسندگان [English]

 • Elham Manouchehri 1
 • Tahereh Fathi Najafi 2
 • Morteza Saeedi 3
 • Narjes Bahri 4
1 PhD student in Reproductive Health, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran.
2 PhD student in Reproductive Health, Instructor of Midwifery group, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran.
3 Associated Professor, Department of Neurology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Phd Student in Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Multiple Sclerosis (MS) is known as one of the common progressive chronic diseases in recent decades. Four times increased rate of infected women than men and concurrence between disease and reproductive ages may increase the worries in women. Therefore, this study was performed with aim to investigate the changes in menstrual pattern of infected people before and after diagnosis of MS.
Methods: This correlation and descriptive-analytic study was performed on 132 women with MS referred to MS institute in Khorasan province in 2014-2015. Sampling method was applied based on availability and non-randomized method. Included criteria included single dose therapy, lack of disability and other associated chronic diseases, lack of pregnancy or breastfeeding. To determine the sample size, firstly the variance was calculated based on the primary sample pack of 20 cases, and then using Cochrane simple sampling Formula, sample size was obtained as 132 cases. The study's tools included a structured questionnaire with multiple choice and short answers based on the studies, books and articles regarding to the aim of the study. Content validity was used for questionnaire validity and Cronbach's alpha was used for reliability. Cronbach's alpha was obtained as 0.8. Data was analyzed by software SPSS (version 16). PResults: Single sample Wilcoxon test was used to evaluate the changes in the studied variables before and after infection to the disease based on patients' report and completed questionnaire. Also, t-test and Spearmen test showed no significant differences between duration of infection to the disease, duration of menstruation, menstrual bleeding, menstruation interval and dysmenorrhea (P>0.05).
Conclusion: The results of this study showed that Multiple Sclerosis in infected women who used single drug to control their disease has no effect on menstrual changes such as menstrual bleeding, duration of menstrual bleeding, menstruation interval and dysmenorrhea.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ages
 • Menstrual Pattern
 • Multiple Sclerosis
 1. Soheili F, Alizadeh S, Hassani M, Bastami P. The pathologic assessment of breast masses, before and after menopause. Iran Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(68):21-7. (Persian).
 2. Karimi A, Moradi Z, Sayehmiri K, Delpisheh A, Sayehmiri F. Investigation of 1 to 10-year survival of breast cancer in Iranian women: a systematic review and meta-analysis. Iran Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(22):17-25. (Persian).
 3. Adjogatse D, Thanopoulou E, Okines A, Thillai K, Tasker F, Johnston SR, et al. Febrile neutropaenia and chemotherapy discontinuation in women aged 70 years or older receiving adjuvant chemotherapy for early breast cancer. Clin Oncol 2014; 26(11):692-6.
 4. Jensen JD, Cold S, Nielsen MH, Jylling AM, Søe KL, Larsen LB, et al. Trends in breast cancer in the elderly in Denmark, 1980-2012. Acta Oncol 2016; 55(Suppl 1):59-64.
 5. Extermann M, Balducci L, Lyman GH. What threshold for adjuvant therapy in older breast cancer patients? J Clin Oncol 2000; 18(8):1709-17.
 6. Litvak DA, Arora R. Treatment of elderly breast cancer patients in a community hospital setting. Arch Surg 2006; 141(10):985-90.
 7. de Glas NA, Kiderlen M, de Craen AJ, Hamaker ME, Portielje JE, van de Velde CJ, et al. Assessing treatment effects in older breast cancer patients: systematic review of observational research methods. Cancer Treat Rev 2015; 41(3):254-61.
 8. Benevento R, Santoriello A, Gambardella A, Mocerino C, Perna G, Gambardella C, et al. The role of sentinel node biopsy (SNB) in elderly breast cancer patients. BMC Geriat 2010; 10(1):A3.
 9. Valassiadou K, Morgan DA, Robertson JF, Pinder SE, Cheung KL. Successful management of elderly breast cancer patients treated without radiotherapy. World J Surg Oncol 2007; 5:62.
 10. Li JJ, Yu KD, Di GH, Shao ZM. Clinicopathological features and treatment sensitivity of elderly Chinese breast cancer patients. Oncol Lett 2010; 1(6):1037-43.
 11. Rocco N, Iannone L, Rispoli C, De Vito D, Accurso A. Early breast cancer in elderly women: surgery or primary endocrine therapy? BMC Geriat 2010; 10(1):A31.
 12. Malik MK, Tartter PI, Belfer R. Undertreated breast cancer in the elderly. J Cancer Epidemiol 2013; 2013:893104.
 13. Dimitrakopoulos F, Kottorou A, Antonacopoulou AG, Makatsoris T, Kalofonos HP. Early-stage breast cancer in the elderly: confronting an old clinical problem. J Breast Cancer 2015; 18(3):207-17.
 14. Mousavi SM, Montazeri A, Mohagheghi MA, Jarrahi AM, Harirchi I, Najafi M, et al. Breast cancer in Iran: an epidemiological review. Breast J 2007; 13(4):383-91.
 15. Villari SA, Famà F, Scarfò P, Pollicino A, Florio MG. Tailored surgery in elderly patients with breast cancer: our experience. BMC Geriat 2010; 10(Suppl 1):A38.
 16. Wang H, Singh AP, Luce SA, Go AR. Breast cancer treatment practices in elderly women in a community hospital. Int J Breast Cancer 2011; 2011:467906.

Angarita FA, Chesney T, Elser C, Mulligan AM, McCready DR, Escallon J. Treatment patterns of elderly breast cancer patients at two Canadian cancer centers. Eur J Surg Oncol 2015; 41(5):625-34.