مقایسه اثر طب سوزنی و مفنامیک اسید بر دیسمنوره اولیه

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه طب چینی، دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 متخصص زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دستیار تخصصی زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: دیسمنوره اولیه یکی از شایع‌ترین شکایات مراجعان به پزشک زنان می‌باشد. به نظر می‌رسد تأثیر طب سوزنی بر دیسمنوره و همچنین توجه به رویکردهای طب مکمل، روش مؤثری برای کاهش درد دیسمنوره باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر طب سوزنی و مفنامیک اسید بر شدت درد و میزان غیبت از محل کار در بیماران دیسمنوره اولیه انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال 1392 بر روی 140 نفر از بیماران زیر 25 سال دارای دیسمنوره اولیه مراجعه کننده به درمانگاه زنان یا طب سوزنی بیمارستان امام رضا (ع) انجام شد. افراد در دو گروه 70 نفره قرار گرفتند. یک گروه طب سوزنی و گروه دیگر مفنامیک اسید طی سه دوره قاعدگی دریافت کردند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS (نسخه 16) و آزمون‌های فریدمن، یومن ویتنی و ویلکاکسون انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در انتهای سه دوره درمان میزان شدت درد در گروه طب سوزنی 74% و در گروه مفنامیک اسید 7/52% و میزان غیبت از محل کار در گروه آزمون 42% و در گروه کنترل 27% کاهش معنی‌داری پیدا کرده بود (05/0>p).
نتیجه‌گیری: طب سوزنی باعث کاهش دیسمنوره و کاهش میزان غیبت از محل کار، به عنوان روش درمانی غیر دارویی مؤثر معرفی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of acupuncture and Mefenamic acid on primary dysmenorrhea

نویسندگان [English]

 • Hamidreza Bahrami-Taghanaki 1
 • Manizheh Javanmard Khoshdel 2
 • Mohammadreza Noras 1
 • Hoda Azizi 1
 • Hamideh Azizi 3
 • Leily Hafizi Lotfabadi 4
1 Assistant Professor, Department of Chinese Traditional Medicine, School of Complementary and Traditional Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Gynecologists, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Associate professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health, Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Primary dysmenorrhea is one of the most common complaints of who referred to the gynecologist. It seems that the effect of acupuncture on dysmenorrhea and also attention to complementary medicine approaches is an effective method to reduce dysmenorrhea pain. This study was performed with aim to compare the effects of acupuncture and Mefenamic acid on pain intensity and absent from work in patients with primary dysmenorrhea.
Methods: This clinical randomized trial was performed on 140 patients aged < 25 years with primary dysmenorrhea who referred to gynecologic clinic or acupuncture medicine clinic of Imam Reza hospital in 2013. The patients were divided into two groups of 70 cases. One group received acupuncture and the other group received mefenamic acid for three menstrual periods. Data analysis was performed by statistical software SPSS (version 16) and Friedman, Mann-Whitney and Wilcoxon tests. PResults: At the end of three menstrual periods, pain intensity significantly decreased as 74% in acupuncture medicine group and 52.7% in mefenamic acid group. Also, absence from work significantly decreased as 42% in acupuncture medicine group and 27% in mefenamic acid group (P<0.05).
Conclusion: Acupuncture medicine reduces dysmenorrhea and absence from work and is introduced as an effective non-pharmacologic method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acupuncture
 • Complementary and Alternative Medicine
 • Dysmenorrhea
 • Pain
 1. Soheili F, Alizadeh S, Hassani M, Bastami P. The pathologic assessment of breast masses, before and after menopause. Iran Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(68):21-7. (Persian).
 2. Karimi A, Moradi Z, Sayehmiri K, Delpisheh A, Sayehmiri F. Investigation of 1 to 10-year survival of breast cancer in Iranian women: a systematic review and meta-analysis. Iran Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(22):17-25. (Persian).
 3. Adjogatse D, Thanopoulou E, Okines A, Thillai K, Tasker F, Johnston SR, et al. Febrile neutropaenia and chemotherapy discontinuation in women aged 70 years or older receiving adjuvant chemotherapy for early breast cancer. Clin Oncol 2014; 26(11):692-6.
 4. Jensen JD, Cold S, Nielsen MH, Jylling AM, Søe KL, Larsen LB, et al. Trends in breast cancer in the elderly in Denmark, 1980-2012. Acta Oncol 2016; 55(Suppl 1):59-64.
 5. Extermann M, Balducci L, Lyman GH. What threshold for adjuvant therapy in older breast cancer patients? J Clin Oncol 2000; 18(8):1709-17.
 6. Litvak DA, Arora R. Treatment of elderly breast cancer patients in a community hospital setting. Arch Surg 2006; 141(10):985-90.
 7. de Glas NA, Kiderlen M, de Craen AJ, Hamaker ME, Portielje JE, van de Velde CJ, et al. Assessing treatment effects in older breast cancer patients: systematic review of observational research methods. Cancer Treat Rev 2015; 41(3):254-61.
 8. Benevento R, Santoriello A, Gambardella A, Mocerino C, Perna G, Gambardella C, et al. The role of sentinel node biopsy (SNB) in elderly breast cancer patients. BMC Geriat 2010; 10(1):A3.
 9. Valassiadou K, Morgan DA, Robertson JF, Pinder SE, Cheung KL. Successful management of elderly breast cancer patients treated without radiotherapy. World J Surg Oncol 2007; 5:62.
 10. Li JJ, Yu KD, Di GH, Shao ZM. Clinicopathological features and treatment sensitivity of elderly Chinese breast cancer patients. Oncol Lett 2010; 1(6):1037-43.
 11. Rocco N, Iannone L, Rispoli C, De Vito D, Accurso A. Early breast cancer in elderly women: surgery or primary endocrine therapy? BMC Geriat 2010; 10(1):A31.
 12. Malik MK, Tartter PI, Belfer R. Undertreated breast cancer in the elderly. J Cancer Epidemiol 2013; 2013:893104.
 13. Dimitrakopoulos F, Kottorou A, Antonacopoulou AG, Makatsoris T, Kalofonos HP. Early-stage breast cancer in the elderly: confronting an old clinical problem. J Breast Cancer 2015; 18(3):207-17.
 14. Mousavi SM, Montazeri A, Mohagheghi MA, Jarrahi AM, Harirchi I, Najafi M, et al. Breast cancer in Iran: an epidemiological review. Breast J 2007; 13(4):383-91.
 15. Villari SA, Famà F, Scarfò P, Pollicino A, Florio MG. Tailored surgery in elderly patients with breast cancer: our experience. BMC Geriat 2010; 10(Suppl 1):A38.
 16. Wang H, Singh AP, Luce SA, Go AR. Breast cancer treatment practices in elderly women in a community hospital. Int J Breast Cancer 2011; 2011:467906.

Angarita FA, Chesney T, Elser C, Mulligan AM, McCready DR, Escallon J. Treatment patterns of elderly breast cancer patients at two Canadian cancer centers. Eur J Surg Oncol 2015; 41(5):625-34.