تأثیر 6 هفته دویدن تداومی بر استرس اکسیداتیو، پراکسیداسیون لیپیدی و توان هوازی در زنان نجات یافته از سرطان پستان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

3 استادیار گروه رادیوتراپی و آنکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: فرآیند درمان و افت آمادگی هوازی در بیماران مبتلا به سرطان پستان می‌تواند وضعیت آنتی‌اکسیدانی بدن را تضعیف کرده و احتمال عود این بیماری را افزایش دهد. لذا، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر 6 هفته دویدن تداومی با شدت متوسط بر استرس اکسیداتیو، پراکسیداسیون لیپیدی و توان هوازی در زنان نجات یافته‌ از سرطان پستان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در آذر و دی ماه 1394 بر روی 19 زن نجات یافته از سرطان پستان در مرکز انکولوژی و پرتودرمانی بیمارستان سیدالشهداء اصفهان انجام شد. افراد به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. آزمودنی‏های گروه تجربی به مدت 6 هفته (سه جلسه در هفته) در برنامه دویدن تداومی با شدت متوسط شرکت کردند. ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام (TAOC) و سطوح مالون دی آلدئید (MDA) با استفاده از کیت‌های الیزا و توان هوازی با پروتکل بالک اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، تی مستقل و تی همبسته انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام به طور معنی‌داری افزایش (001/0=p) و سطوح سرمی سطوح مالون دی آلدئید به طور معنی‌داری کاهش یافت (003/0=p). همچنین، توان هوازی آزمودنی‌ها به طور معنی‌داری بهبود یافت (001/0=p).
نتیجه‌گیری: 6 هفته دویدن تداومی با شدت متوسط می‌تواند دفاع آنتی‌اکسیدانی و وضعیت توان هوازی زنان نجات یافته از سرطان پستان را بهبود بخشیده و ممکن است مانع عود سرطان پستان شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Six Weeks of Continuous Running on Oxidative Stress, Lipid Peroxidation and Aerobic Power in Female Survivors of Breast Cancer

نویسندگان [English]

 • Akbar Azamian Jazi 1
 • Samira Emdi 2
 • Simin Hemati 3
1 Associate Professor, Department of Physical Education and Sports Sciences, Faculty of Literature and Humanity Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.
2 M.Sc. student in Exercise Physiology, Faculty of Literature and Humanity Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.
3 Assistant Professor, Departments of Radiotherapy and Oncology, Facuty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The treatment process and loss of aerobic fitness can weaken the body's antioxidant status and increase the risk of disease recurrence in patients with breast cancer. Therefore, this study was performed with aim to investigate the effect of six weeks of moderate-intensity continuous running on oxidative stress, lipid peroxidation and aerobic power in female survivors of breast cancer.
Methods: This clinical trial study was performed on 19 female survivors of breast cancer in the ward of radiotherapy and Oncology of Isfahan Seyedoshohad hospital in 2015. The subjects were randomly divided into experimental and control groups. The experimental group participated in six weeks of moderate-intensity continuous running (three session per week). Total antioxidant capacity (TAOC) and Malondialdehyde (MDA) levels were measured by ELISA kits and aerobic power by Balke Protocol. Data were analyzed by SPSS software (version 20) using dependent and independent t-test and Smironov Kolmogrov. PResults: The results of this study showed that total antioxidant capacity significantly increased (P=0.001) and malondialdehyde levels significantly decreased (P=0.003). Also, aerobic power significantly improved (P=0.001).
Conclusion: Ssix weeks of moderate-intensity continuous running can improve the body's antioxidant status and aerobic power in female survivors of breast cancer and may prevent breast cancer recurrence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Breast Cancer
 • Lipid Peroxidation
 • Oxidative stress
 • Running
 1. Soheili F, Alizadeh S, Hassani M, Bastami P. The pathologic assessment of breast masses, before and after menopause. Iran Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(68):21-7. (Persian).
 2. Karimi A, Moradi Z, Sayehmiri K, Delpisheh A, Sayehmiri F. Investigation of 1 to 10-year survival of breast cancer in Iranian women: a systematic review and meta-analysis. Iran Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(22):17-25. (Persian).
 3. Adjogatse D, Thanopoulou E, Okines A, Thillai K, Tasker F, Johnston SR, et al. Febrile neutropaenia and chemotherapy discontinuation in women aged 70 years or older receiving adjuvant chemotherapy for early breast cancer. Clin Oncol 2014; 26(11):692-6.
 4. Jensen JD, Cold S, Nielsen MH, Jylling AM, Søe KL, Larsen LB, et al. Trends in breast cancer in the elderly in Denmark, 1980-2012. Acta Oncol 2016; 55(Suppl 1):59-64.
 5. Extermann M, Balducci L, Lyman GH. What threshold for adjuvant therapy in older breast cancer patients? J Clin Oncol 2000; 18(8):1709-17.
 6. Litvak DA, Arora R. Treatment of elderly breast cancer patients in a community hospital setting. Arch Surg 2006; 141(10):985-90.
 7. de Glas NA, Kiderlen M, de Craen AJ, Hamaker ME, Portielje JE, van de Velde CJ, et al. Assessing treatment effects in older breast cancer patients: systematic review of observational research methods. Cancer Treat Rev 2015; 41(3):254-61.
 8. Benevento R, Santoriello A, Gambardella A, Mocerino C, Perna G, Gambardella C, et al. The role of sentinel node biopsy (SNB) in elderly breast cancer patients. BMC Geriat 2010; 10(1):A3.
 9. Valassiadou K, Morgan DA, Robertson JF, Pinder SE, Cheung KL. Successful management of elderly breast cancer patients treated without radiotherapy. World J Surg Oncol 2007; 5:62.
 10. Li JJ, Yu KD, Di GH, Shao ZM. Clinicopathological features and treatment sensitivity of elderly Chinese breast cancer patients. Oncol Lett 2010; 1(6):1037-43.
 11. Rocco N, Iannone L, Rispoli C, De Vito D, Accurso A. Early breast cancer in elderly women: surgery or primary endocrine therapy? BMC Geriat 2010; 10(1):A31.
 12. Malik MK, Tartter PI, Belfer R. Undertreated breast cancer in the elderly. J Cancer Epidemiol 2013; 2013:893104.
 13. Dimitrakopoulos F, Kottorou A, Antonacopoulou AG, Makatsoris T, Kalofonos HP. Early-stage breast cancer in the elderly: confronting an old clinical problem. J Breast Cancer 2015; 18(3):207-17.
 14. Mousavi SM, Montazeri A, Mohagheghi MA, Jarrahi AM, Harirchi I, Najafi M, et al. Breast cancer in Iran: an epidemiological review. Breast J 2007; 13(4):383-91.
 15. Villari SA, Famà F, Scarfò P, Pollicino A, Florio MG. Tailored surgery in elderly patients with breast cancer: our experience. BMC Geriat 2010; 10(Suppl 1):A38.
 16. Wang H, Singh AP, Luce SA, Go AR. Breast cancer treatment practices in elderly women in a community hospital. Int J Breast Cancer 2011; 2011:467906.

Angarita FA, Chesney T, Elser C, Mulligan AM, McCready DR, Escallon J. Treatment patterns of elderly breast cancer patients at two Canadian cancer centers. Eur J Surg Oncol 2015; 41(5):625-34.