فراوانی و شدت علائم یائسگی و ارتباط آن با عوامل فردی در زنان سنین قبل و بعد از یائسگی شهر اهواز

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، واحد بین الملل اروند، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 استادیار زنان و زایمان، واحد بین المللی اروند، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

5 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: یائسگی، یکی از وقایع طبیعی زندگی زنان است، اما برخی علائم آن به اندازه ای شدید است که بر فعالیت های عادی روزانه افراد تأثیر منفی می گذارد. ابزارهای مختلفی جهت اندازه گیری و ارزیابی علائم یائسگی وجود دارند. یکی از این ابزارها، مقیاس درجه بندی شده یائسگی (MRS) می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی و شدت علائم یائسگی در زنان سنین قبل و بعد از یائسگی با استفاده از ابزار MRS و ارتباط آن با عوامل فردی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی و مقطعی در سال 1391 بر روی 512 نفر از زنان سنین قبل و بعد از یائسگی در شهر اهواز انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه اطلاعات فردی و پرسشنامه MRS بود. پرسشنامه MRS شامل 11 علامت مربوط به یائسگی در سه حیطه جسمانی، روانی و ادراری- تناسلی می باشد که با مقیاس 5 درجه ای لیکرت سنجیده می شوند. این پرسشنامه برای تمام نمونه ها به وسیله مصاحبه چهره به چهره تکمیل شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS(نسخه 16) و آزمون های آماری تی و آنووا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: 344 نفر (2/67%) از افراد، یائسه و 168 نفر (8/32%) غیر یائسه بودند. امتیاز کلی MRS برابر با 96/8±12/23 بود که در دو گروه افراد غیر یائسه و یائسه تفاوت معناداری نشان داد (0001/0>p). شایعترین علامت مرتبط با یائسگی در زنان یائسه (6/71%) و غیر یائسه (5/62%)، دردهای عضلانی و مفاصل بود. شدیدترین شکایت نیز در هر دو گروه یائسه (47/1±79/2) و غیر یائسه (29/1±30/2) مربوط به دردهای عضلانی و مفاصل بود. بین امتیاز کلی MRS و متغیرهای تحصیلات (01/0=p در زنان یائسه و 0001/0>p در زنان غیر یائسه)، درآمد (002/0=p در زنان یائسه و 04/0=p در زنان غیر یائسه)، سیگار کشیدن (01/0=p در زنان یائسه) و ورزش (001/0=p در زنان غیر یائسه) ارتباط معناداری وجود داشت.
نتیجه‌گیری: شایعترین و شدیدترین علامت مربوط به یائسگی در زنان یائسه و غیر یائسه، مربوط به دردهای عضلانی و مفاصل بود. زنان ورزشکار، غیر سیگاری و زنان با تحصیلات و درآمد بالاتر، امتیاز MRS بهتری داشتند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frequency and Severity of Menopausal Symptoms and Its Relationship with Demographic Factors in Pre-and Postmenopausal Women of Ahvaz, Iran

نویسندگان [English]

  • Somaye Makvandi 1
  • Shirin Zargar Shushtari 2
  • Hamideh Yazdizadeh 3
  • Vahideh Zaker Hoseini 4
  • Arasteh Bastami 5
1 Ph.D. Student of Reproductive Health, Student Research Committee, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. Student of Midwifery, Arvand International Division, Faculty of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
3 M.Sc. of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Arvand International Division, Faculty of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
5 M.Sc. of Midwifery, Islamic Azad University, Ahvaz branch, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Introduction: Menopause is a natural event in women life, but some of its symptoms are severe enough to affect negatively on normal daily activities of women. There are different tools to measure and evaluate the symptoms of menopause. One of these tools is Menopause Rating Scale (MRS). The aim of this study was to determine the frequency and severity of menopausal symptoms in pre-and postmenopausal women using MRS and its relationship with demographic factors.
Methods: This descriptive, analytical and cross sectional study was carried out on 512 pre-and postmenopausal women in Ahvaz, Iran, 2012. Data gathering tools were demographic and MRS questionnaires. MRS questionnaire consisted of 11 symptoms of menopause in three domains (somatic, psychological, urogenital) that scored on a 5 point Likert scale. The questionnaires were completed by face to face interviews for all samples. Data were analyzed using SPSS software version 16, t-test and ANOVA. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: 344 cases (67.2%) were postmenopausal and 168 cases (32.8%) were premenopausal. Total MRS score was 23.12±8.96 which showed significant difference between premenopausal and postmenopausal groups (p<0.0001). The most prevalent symptom in premenopausal (62.5%) and postmenopausal (71.6%) women was muscle and joint pain. Worst complain was related to joint and muscular pain in premenopausal (2.30±1.29) and postmenopausal (2.79±1.47) groups. There was a significant difference between total MRS score and education (p=0.01 in postmenopausal and pConclusions: The most prevalent symptom in pre-and postmenopausal women was muscle and joint pain. Athletes and non-smokers women and those who had higher education and income had better MRS score.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postmenopause
  • Premenopause
  • Symptom Assessment