بررسی عوامل مؤثر بر سندرم تخمدان پلی‌کیستیک

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

2 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

3 دانشیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

4 دانشجوی دکترای آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

چکیده

مقدمه: سندرم تخمدان پلی‌کیستیک یکی از شایع‌ترین اختلالات غدد درون‌ریز است که 10-5% زنان سنین باروری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. شیوع فاکتورهای تأثیرگذار بر این اختلال بسیار حائز اهمیت است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر سندرم تخمدان پلی‌کیستیک در شهر همدان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مورد- شاهدی از شهریور ماه 1394 تا 15 اردیبهشت ماه 1395 بر روی 120 نفر از زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک و 120 زن فاقد این سندرم مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان فاطمیه همدان انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه محقق ‌ساخته بود که اطلاعات مربوط به اطلاعات فردی و سبک زندگی افراد گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون‌های تی مستقل و کای دو انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بر اساس آزمون کای دو، تفاوت معناداری بین افراد مبتلا و غیر مبتلا از نظر وزن، مصرف مکمل، ورزش روزانه، مصرف دخانیات و سطح تحصیلات وجود داشت (05/0p<). بر اساس آنالیز رگرسیون چندگانه، تأثیر وزن، قد بر روی سندرم تخمدان پلی‌کیستیک از سایر متغیر‌ها بیشتر بود.
نتیجه‌گیری: افزایش وزن، کاهش سطح تحصیلات، مصرف دخانیات، عدم انجام ورزش روزانه و مرتب و عدم مصرف روزانه مکمل (روی، کلسیم، ویتامین D، آهن) در افراد مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک بیشتر گزارش شد. بنابراین تعدیل رژیم غذایی و انجام ورزش روزانه و کاهش وزن در پیشگیری و درمان این سندرم ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the factors affecting polycystic ovary syndrome

نویسندگان [English]

 • Arezoo Shayan 1
 • Seyedeh Zahra Masoumi 2
 • Fatemeh Shobeiri 3
 • Hasan Ahmadinia 4
1 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Midwifery, Mother and Child Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Midwifery, Mother and Child Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
4 PhD Student in Biostatistics, School of Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Polycystic ovary syndrome is one of the most common endocrine disorders that affects 5-10% of women of reproductive age. The prevalence of the risk factors for this disorder is very important. This study was performed with aim to investigate the factors affecting polycystic ovary syndrome in Hamadan.
Methods: This case-control study was performed on 120 women with polycystic ovary syndrome and 120 women without the syndrome referred to gynecology clinic of Fatemieh Hospital in Hamadan from September 2015 to May 2016. Data collection tools included a researcher-made questionnaire which was related to personal and lifestyle information. Data was analyzed using SPSS software (version 21) and independent t-test and Chi-square test. PResults: Chi-square test showed significant difference between two groups regarding weight, consumption of supplemental drugs, daily exercise, smoking, and level of education (P<0.05). According to multiple regression analysis, the effects of weight and height on polycystic ovary syndrome were stronger than the other variables.
Conclusion: Weight gain, low level of education, smoking, lack of daily and regular exercise, and no use of daily supplements (zinc, calcium, vitamin D, and iron) was observed more frequently in patients with polycystic ovary syndrome. Thus, modifying dietary intake, daily exercise, and weight loss seem to be necessary for the prevention and treatment of this syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Body mass index
 • Exercise
 • Polycystic ovary syndrome
 • Supplemental drug
 1. Soheili F, Alizadeh S, Hassani M, Bastami P. The pathologic assessment of breast masses, before and after menopause. Iran Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(68):21-7. (Persian).
 2. Karimi A, Moradi Z, Sayehmiri K, Delpisheh A, Sayehmiri F. Investigation of 1 to 10-year survival of breast cancer in Iranian women: a systematic review and meta-analysis. Iran Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(22):17-25. (Persian).
 3. Adjogatse D, Thanopoulou E, Okines A, Thillai K, Tasker F, Johnston SR, et al. Febrile neutropaenia and chemotherapy discontinuation in women aged 70 years or older receiving adjuvant chemotherapy for early breast cancer. Clin Oncol 2014; 26(11):692-6.
 4. Jensen JD, Cold S, Nielsen MH, Jylling AM, Søe KL, Larsen LB, et al. Trends in breast cancer in the elderly in Denmark, 1980-2012. Acta Oncol 2016; 55(Suppl 1):59-64.
 5. Extermann M, Balducci L, Lyman GH. What threshold for adjuvant therapy in older breast cancer patients? J Clin Oncol 2000; 18(8):1709-17.
 6. Litvak DA, Arora R. Treatment of elderly breast cancer patients in a community hospital setting. Arch Surg 2006; 141(10):985-90.
 7. de Glas NA, Kiderlen M, de Craen AJ, Hamaker ME, Portielje JE, van de Velde CJ, et al. Assessing treatment effects in older breast cancer patients: systematic review of observational research methods. Cancer Treat Rev 2015; 41(3):254-61.
 8. Benevento R, Santoriello A, Gambardella A, Mocerino C, Perna G, Gambardella C, et al. The role of sentinel node biopsy (SNB) in elderly breast cancer patients. BMC Geriat 2010; 10(1):A3.
 9. Valassiadou K, Morgan DA, Robertson JF, Pinder SE, Cheung KL. Successful management of elderly breast cancer patients treated without radiotherapy. World J Surg Oncol 2007; 5:62.
 10. Li JJ, Yu KD, Di GH, Shao ZM. Clinicopathological features and treatment sensitivity of elderly Chinese breast cancer patients. Oncol Lett 2010; 1(6):1037-43.
 11. Rocco N, Iannone L, Rispoli C, De Vito D, Accurso A. Early breast cancer in elderly women: surgery or primary endocrine therapy? BMC Geriat 2010; 10(1):A31.
 12. Malik MK, Tartter PI, Belfer R. Undertreated breast cancer in the elderly. J Cancer Epidemiol 2013; 2013:893104.
 13. Dimitrakopoulos F, Kottorou A, Antonacopoulou AG, Makatsoris T, Kalofonos HP. Early-stage breast cancer in the elderly: confronting an old clinical problem. J Breast Cancer 2015; 18(3):207-17.
 14. Mousavi SM, Montazeri A, Mohagheghi MA, Jarrahi AM, Harirchi I, Najafi M, et al. Breast cancer in Iran: an epidemiological review. Breast J 2007; 13(4):383-91.
 15. Villari SA, Famà F, Scarfò P, Pollicino A, Florio MG. Tailored surgery in elderly patients with breast cancer: our experience. BMC Geriat 2010; 10(Suppl 1):A38.
 16. Wang H, Singh AP, Luce SA, Go AR. Breast cancer treatment practices in elderly women in a community hospital. Int J Breast Cancer 2011; 2011:467906.

Angarita FA, Chesney T, Elser C, Mulligan AM, McCready DR, Escallon J. Treatment patterns of elderly breast cancer patients at two Canadian cancer centers. Eur J Surg Oncol 2015; 41(5):625-34.