تأثیر مشاوره جامع ناباروری و باروری شخص ثالث بر نگرش زنان کاندید دریافت تخمک اهدایی در خصوص روش‌های اهدایی کمک باروری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت آموزشی، مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی بویه، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

2 کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی بویه، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

3 متخصص روانشناسی، مرکز مشاوره توحید اصفهان، اصفهان، ایران.

4 متخصص زنان و مامایی، مرکز باروری و ناباروری اصفهان، اصفهان، ایران.

5 دانشیار گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

چکیده

مقدمه: ناباروری به عدم وقوع بارداری به صورت طبیعی طی یک سال یا بیشتر ارتباط جنسیِ منظم و بدون حفافظت از حاملگی گفته می‌شود. با توجه به اثرات نامطلوب ناباروری بر زندگی زوجین و با توجه به اهمیت و ضرورت مشاوره در تخمک اهدایی و نبودِ مشاوره جامع و کامل در مراکز ناباروری، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر مشاوره جامع ناباروری و باروری شخص ثالث بر نگرش زنان کاندید تخمک اهدایی نسبت به روش‌های اهدایی کمک باروری انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی میدانی در سال 1394 بر روی 53 زن نابارور کاندید دریافت تخمک اهدایی مراجعه کننده به مرکز باروری و ناباروری اصفهان انجام شد. افراد به طور تصادفی در دو گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند. مشاوره جامع ناباروری و باروری شخص ثالث در گروه مداخله، در 6 جلسه 60 دقیقه‌ای انجام شد. نگرش زنان نسبت به روش‌های اهدایی کمک باروری به صورت خودگزارشی و به وسیله پرسشنامه 32 سؤالی نگرش نسبت به روش‌های اهدایی کمک باروری در دو گروه، قبل و یک ماه بعد از مشاوره تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون‌های تی‌مستقل، تی‌زوجی، من‌ویتنی، آزمون فیشر و کای‌اسکوئر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بین میانگین نمره کل نگرش نسبت به روش‌های اهدایی کمک باروری در گروه مداخله قبل از مشاوره (41/5±33/39) و یک ماه بعد از مشاوره (02/5±98/51) و میانگین نمرات 7 بُعد آن تفاوت آماری معنی‌داری وجود داشت (001/0>p).
نتیجه‌گیری: مشاوره جامع ناباروری و باروری شخص ثالث (تخمک اهدایی، اسپرم اهدایی، رحم اجاره‌ای،‌ جنین اهدایی) در زنان کاندید دریافت تخمک اهدایی، باعث بهبود نگرش آنان نسبت به روش‌های اهدایی کمک باروری می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of integrated third-party reproduction counseling on egg donation recipients’ attitude towards assisted reproductive techniques

نویسندگان [English]

 • Asieh Sadat Baniaghil 1
 • Ashraf Zarei Abolkheir 2
 • Amir Keshavarz 3
 • Seyed Mehdi Ahmadi 4
 • Mohammad Ali Vakili 5
1 PhD in Educational Management, Midwifery Counseling and Reproductive Health Research Center, Bouye School of Nursing and Midwifery, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
2 M.Sc. of Counseling in Midwifery, Bouye School of Nursing and Midwifery, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
3 Psychologist, Isfahan Tohid Counseling Center, Isfahan, Iran.
4 Gynecologist, Isfahan Fertility and Infertility Center, Isfahan, Iran.
5 Associate Professor, Department of Biostatistics, Health Management and Social Development Research Center, School of Medicine, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Introduction: Infertility is defined as the inability of a couple to conceive naturally after one year of regular unprotected sexual intercourse. Regarding to the adverse effects of infertility on couples’ lives and the importance and necessity of counseling in egg donation and the absence of comprehensive counseling in infertility centers; thus, this study was performed with aim to determine the effects of integrated third-party reproduction counseling on egg donation recipients’ attitude towards assisted reproductive techniques.
Methods: This field trial study was performed in 2015 on 53 infertile women who were candidates for egg donation and had referred to Isfahan Fertility and Infertility Center. They were randomly allocated to control and experimental groups. The women in the experimental group received integrated third-party reproduction and infertility counseling during six 60-minute sessions. The women’s attitude towards assisted reproductive techniques was assessed before and one month after the intervention using a 32-item questionnaire. Data was analyzed using SPSS software (version 20) and independent t-test, paired t-test, Mann-Whitney test, Fisher’s exact test, and Chi-square test. PResults: In the experimental group, there was a significant difference between the scores of women’s attitude towards assisted reproductive techniques before the counselling and one month after counselling (39.33±5.41 vs. 51.98±5.02) and the mean score of its 7 dimensions (P<0.001).
Conclusion: Integrated third-party reproduction and infertility counseling (egg donation, sperm donation, fetus donation, and gestational carrier) can improve egg donation recipients’ attitudes towards assisted reproductive techniques.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Assisted reproductive techniques
 • Attitude
 • Counseling
 • Infertility
 1. Soheili F, Alizadeh S, Hassani M, Bastami P. The pathologic assessment of breast masses, before and after menopause. Iran Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(68):21-7. (Persian).
 2. Karimi A, Moradi Z, Sayehmiri K, Delpisheh A, Sayehmiri F. Investigation of 1 to 10-year survival of breast cancer in Iranian women: a systematic review and meta-analysis. Iran Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(22):17-25. (Persian).
 3. Adjogatse D, Thanopoulou E, Okines A, Thillai K, Tasker F, Johnston SR, et al. Febrile neutropaenia and chemotherapy discontinuation in women aged 70 years or older receiving adjuvant chemotherapy for early breast cancer. Clin Oncol 2014; 26(11):692-6.
 4. Jensen JD, Cold S, Nielsen MH, Jylling AM, Søe KL, Larsen LB, et al. Trends in breast cancer in the elderly in Denmark, 1980-2012. Acta Oncol 2016; 55(Suppl 1):59-64.
 5. Extermann M, Balducci L, Lyman GH. What threshold for adjuvant therapy in older breast cancer patients? J Clin Oncol 2000; 18(8):1709-17.
 6. Litvak DA, Arora R. Treatment of elderly breast cancer patients in a community hospital setting. Arch Surg 2006; 141(10):985-90.
 7. de Glas NA, Kiderlen M, de Craen AJ, Hamaker ME, Portielje JE, van de Velde CJ, et al. Assessing treatment effects in older breast cancer patients: systematic review of observational research methods. Cancer Treat Rev 2015; 41(3):254-61.
 8. Benevento R, Santoriello A, Gambardella A, Mocerino C, Perna G, Gambardella C, et al. The role of sentinel node biopsy (SNB) in elderly breast cancer patients. BMC Geriat 2010; 10(1):A3.
 9. Valassiadou K, Morgan DA, Robertson JF, Pinder SE, Cheung KL. Successful management of elderly breast cancer patients treated without radiotherapy. World J Surg Oncol 2007; 5:62.
 10. Li JJ, Yu KD, Di GH, Shao ZM. Clinicopathological features and treatment sensitivity of elderly Chinese breast cancer patients. Oncol Lett 2010; 1(6):1037-43.
 11. Rocco N, Iannone L, Rispoli C, De Vito D, Accurso A. Early breast cancer in elderly women: surgery or primary endocrine therapy? BMC Geriat 2010; 10(1):A31.
 12. Malik MK, Tartter PI, Belfer R. Undertreated breast cancer in the elderly. J Cancer Epidemiol 2013; 2013:893104.
 13. Dimitrakopoulos F, Kottorou A, Antonacopoulou AG, Makatsoris T, Kalofonos HP. Early-stage breast cancer in the elderly: confronting an old clinical problem. J Breast Cancer 2015; 18(3):207-17.
 14. Mousavi SM, Montazeri A, Mohagheghi MA, Jarrahi AM, Harirchi I, Najafi M, et al. Breast cancer in Iran: an epidemiological review. Breast J 2007; 13(4):383-91.
 15. Villari SA, Famà F, Scarfò P, Pollicino A, Florio MG. Tailored surgery in elderly patients with breast cancer: our experience. BMC Geriat 2010; 10(Suppl 1):A38.
 16. Wang H, Singh AP, Luce SA, Go AR. Breast cancer treatment practices in elderly women in a community hospital. Int J Breast Cancer 2011; 2011:467906.

Angarita FA, Chesney T, Elser C, Mulligan AM, McCready DR, Escallon J. Treatment patterns of elderly breast cancer patients at two Canadian cancer centers. Eur J Surg Oncol 2015; 41(5):625-34.