تبیین درد قاعدگی از دیدگاه طب سنتی ایران و مقایسه با طب رایج: مقاله مروری

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دستیار طب سنتی، مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

2 دستیار طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه طب سنتی، مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

چکیده

مقدمه: درد قاعدگی یا دیسمنوره شایع‌ترین علت درد لگنی و از معضلات مراقبت‌های بهداشتی محسوب ‌می‌شود. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی این بیماری از دیدگاه طب‌ سنتی ‌ایران و مقایسه با طب ‌رایج انجام ‌شد.
روش‌کار: در این مطالعه مروری تعریف، علل، علائم و پیش‌آگهی درد قاعدگی در منابع طب ‌سنتی ‌ایران مانند قانون با واژه‌هایی مانند درد قاعدگی و عسر طمث، کتاب نواک و دنفورث و پایگاه‌های اطلاعاتی مانند Google Scholar، PubMed وScopus با واژه‌های درد قاعدگی و دیسمنوره جستجو شدند. سپس یافته‌های دو دیدگاه با هم مقایسه ‌شد.
یافته‌ها: درد قاعدگی در طب‌سنتی‌ایران با واژه‌ "عسر طمث" بیان ‌می‌شود. در طب ‌سنتی ‌ایران عسر ‌طمث بر اساس تأخیر یا عدم تأخیر در زمان بلوغ به اولیه و تابعی و در طب‌ رایج دیسمنوره بر اساس وجود یا عدم وجود پاتولوژی لگنی به اولیه و ثانویه تقسیم ‌می‌شود. عوامل خطر ابتلاء به درد قاعدگی در دو دیدگاه مشابه هستند، ولی طب ‌‌سنتی، مزاج فرد را نیز در ابتلاء به درد قاعدگی مؤثر می‌داند. همچنین علت درد قاعدگی در هر دو دیدگاه کاهش جریان خون رحم ناشی از تنگی عروق رحم است ولی طب ‌‌سنتی، غلظت خون ناشی از خلط بلغم و سودا را نیز عامل دیگر کاهش جریان خون رحم بیان‌ می‌کند.
نتیجه‌گیری: در برخورد با درد قاعدگی گام اول تفکیک عسرطمث اولیه و تابعی با شرح‌حال و گام دوم تفکیک دیسمنوره اولیه و ثانویه با شرح‌حال و سونوگرافی است. در صورت وجود دیسمنوره ‌اولیه، علت کاهش جریان خون رحم بررسی ‌می‌شود که می‌تواند تنگی عروق رحم و یا غلظت خون باشد. غلظت خون، علت موارد ناشناخته و عدم پاسخ ‌به‌ درمان دیسمنوره را توجیه‌ می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Menstrual pain explanation from Iranian traditional medicine point of view compared to contemporary medicine: A review article

نویسندگان [English]

 • Elham Behmanesh 1
 • Razie Nabi Meybodi 2
 • Roshanak Mokaberinejad 3
 • Mojgan Tansaz 3
 • Seyyed Ali Mozaffarpour 4
 • Pantea Shirooye 2
1 Resident, Department of Traditional Medicine, Traditional Medicine and History of Medical Science Research Center, School of Traditional Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.
2 Resident, Department of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Traditional Medicine, Traditional Medicine and History of Medical Science Research Center, School of Traditional Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Menstrual pain or dysmenorrhea is the most common cause of pelvic pain and is a health problem. Thus, we conducted this study to investigate this disorder from the perspective of Iranian traditional medicine (ITM) as compared to contemporary medicine.
Methods: In this review article, we investigated the definition, etiology, manifestations, and prognosis of menstrual pain in ITM references such as Qanoon using keywords of dard-e ghaedegi and usre-tams. Novak and Danforth books, as well as databases including Google Scholar, PubMed, and Scopus were searched using dysmenorrhea and dared-e ghaedegi keywords. Then, the findings of the two perspectives were compared.
Results: Menstrual pain is called usre-tams in ITM. Usre-tams is categorized into primary and dependent types based on delay or lack of delay in puberty. On the other hand, in the conventional medicine, dysmenorrhea is divided into primary and secondary types based on the presence or absence of pelvic pathology. Risk factors for this disorder are similar in both viewpoints, but in ITM's view mizaj is important, as well. Etiology in both views is reduction of uterine blood flow due to uterine vessel stenosis, while ITM's references have explained blood viscosity due to phlegm (balgham) and black bile (sauda) as another cause of reduced uterine blood flow.
Conclusion: Separation of primary and dependent usre-tams with history is the first step of menstrual pain management. The second step is separation of primary and secondary dysmenorrhea by history and sonography. In case of primary dysmenorrhea, cause of reduced uterine blood flow should be investigated, which might be uterine vessel stenosis or blood viscosity. Blood viscosity explains unknown reasons and lack of response to dysmenorrhea treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Menstrual pain
 • Usre-tams
 • Uterine pain
 • Dysmenorrhea
 • Iranian Traditional Medicine
 1. Soheili F, Alizadeh S, Hassani M, Bastami P. The pathologic assessment of breast masses, before and after menopause. Iran Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(68):21-7. (Persian).
 2. Karimi A, Moradi Z, Sayehmiri K, Delpisheh A, Sayehmiri F. Investigation of 1 to 10-year survival of breast cancer in Iranian women: a systematic review and meta-analysis. Iran Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(22):17-25. (Persian).
 3. Adjogatse D, Thanopoulou E, Okines A, Thillai K, Tasker F, Johnston SR, et al. Febrile neutropaenia and chemotherapy discontinuation in women aged 70 years or older receiving adjuvant chemotherapy for early breast cancer. Clin Oncol 2014; 26(11):692-6.
 4. Jensen JD, Cold S, Nielsen MH, Jylling AM, Søe KL, Larsen LB, et al. Trends in breast cancer in the elderly in Denmark, 1980-2012. Acta Oncol 2016; 55(Suppl 1):59-64.
 5. Extermann M, Balducci L, Lyman GH. What threshold for adjuvant therapy in older breast cancer patients? J Clin Oncol 2000; 18(8):1709-17.
 6. Litvak DA, Arora R. Treatment of elderly breast cancer patients in a community hospital setting. Arch Surg 2006; 141(10):985-90.
 7. de Glas NA, Kiderlen M, de Craen AJ, Hamaker ME, Portielje JE, van de Velde CJ, et al. Assessing treatment effects in older breast cancer patients: systematic review of observational research methods. Cancer Treat Rev 2015; 41(3):254-61.
 8. Benevento R, Santoriello A, Gambardella A, Mocerino C, Perna G, Gambardella C, et al. The role of sentinel node biopsy (SNB) in elderly breast cancer patients. BMC Geriat 2010; 10(1):A3.
 9. Valassiadou K, Morgan DA, Robertson JF, Pinder SE, Cheung KL. Successful management of elderly breast cancer patients treated without radiotherapy. World J Surg Oncol 2007; 5:62.
 10. Li JJ, Yu KD, Di GH, Shao ZM. Clinicopathological features and treatment sensitivity of elderly Chinese breast cancer patients. Oncol Lett 2010; 1(6):1037-43.
 11. Rocco N, Iannone L, Rispoli C, De Vito D, Accurso A. Early breast cancer in elderly women: surgery or primary endocrine therapy? BMC Geriat 2010; 10(1):A31.
 12. Malik MK, Tartter PI, Belfer R. Undertreated breast cancer in the elderly. J Cancer Epidemiol 2013; 2013:893104.
 13. Dimitrakopoulos F, Kottorou A, Antonacopoulou AG, Makatsoris T, Kalofonos HP. Early-stage breast cancer in the elderly: confronting an old clinical problem. J Breast Cancer 2015; 18(3):207-17.
 14. Mousavi SM, Montazeri A, Mohagheghi MA, Jarrahi AM, Harirchi I, Najafi M, et al. Breast cancer in Iran: an epidemiological review. Breast J 2007; 13(4):383-91.
 15. Villari SA, Famà F, Scarfò P, Pollicino A, Florio MG. Tailored surgery in elderly patients with breast cancer: our experience. BMC Geriat 2010; 10(Suppl 1):A38.
 16. Wang H, Singh AP, Luce SA, Go AR. Breast cancer treatment practices in elderly women in a community hospital. Int J Breast Cancer 2011; 2011:467906.

Angarita FA, Chesney T, Elser C, Mulligan AM, McCready DR, Escallon J. Treatment patterns of elderly breast cancer patients at two Canadian cancer centers. Eur J Surg Oncol 2015; 41(5):625-34.