بررسی مشکلات جنسی پس از زایمان در زنان شیرده مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی، بندرعباس

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی،‌ دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

3 استادیار گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 مربی گروه پیراپزشکی، مرکز تحقیقات مادر و کودک، دانشکده پیراپزشکی،‌ دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

چکیده

مقدمه: فعالیت جنسی و رضایت حاصل از آن به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابعاد زندگی انسان شناخته ‌شده است که تحت تأثیر عوامل متعددی همچون بارداری و زایمان قرار می‌گیرد. با توجه به این که آگاهی از مشکلات جنسی زوجین در دوران پس از زایمان می‌تواند در ارتقاء کیفیت مراقبت‌های این دوران مؤثر باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی مشکلات جنسی زنان شیرده در بندرعباس انجام‌ شد.
روش‌کار: این مطالعه‌ توصیفی و مقطعی در سال 1394 بر روی 130 زن نخست‌زا و شیردهی که به مرکز بهداشتی درمانی سیدالشهداء بندرعباس مراجعه کرده بودند، انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌ مشخصات فردی مامایی و چک لیست کوتاه نشانه‌های اختلال عملکرد جنسی به صورت محقق ساخته بود. داده‌ها پس از گردآوری با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های آماری توصیفی (میانگین و فراوانی) و تحلیلی (لوجستیک) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: متوسط تعداد مقاربت در دوران پس از زایمان 09/1±33/1 بار در هفته و متوسط زمان شروع اولین مقاربت 12/2±81/6 هفته پس از زایمان بود. بیشترین مشکل جنسی گزارش شده زنان در دوران پس از زایمان به ترتیب مشکل درد حین مقاربت (4/85%)، مشکل مربوط به ارگاسم (6/84%)، مشکل کاهش رطوبت جنسی (3/82%)، مشکل کمبود میل جنسی (80%) و مشکل کاهش برانگیختگی جنسی (8/73%) بود. تمامی اختلالات جنسی با شیوع بیشتری در دو ماه پس از زایمان وجود داشت و شیوع آن در 4 ماه و 6 ماه پس از زایمان کاهش یافت (001/0>p).
نتیجه‌گیری: به طور کلیمشکلات جنسی با شیوع بیشتری در دو ماه پس از زایمان وجود دارد و شیوع آن در 4 ماه و 6 ماه پس از زایمان کاهش می‌یابد. به دلیل شیوع بالای مشکلات جنسی در این دوران،برگزاری دوره‌های آموزشی در جهت توانمندسازی ماماها برای مواجهه با مشکلات جنسی مراجعین خود، می‌تواند گام مهمی در جهت فعال نمودن ماماها در زمینه‌ ایفای نقش در این حیطه‌ مهم از وظایفشان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the postpartum female sexual dysfunction in breastfeeding women referring to healthcare centers of Bandar Abbas

نویسندگان [English]

 • Shahnaz Tork Zahrani 1
 • Mojdeh Banaei 2
 • Giti Ozgoli 3
 • Mohsen Azad 4
1 Instructor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Faculty of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Instructor, Department of Midwifery, Mother and Child Welfare Research Center, Faculty of Nursing and Midwifery, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Faculty of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Instructor, Department of Paramedicine, Mother and Child Welfare Research Center, School of Paramedical, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Sexual activity and satisfaction from it is known as one of the most important aspects of human life that is affected by multiple factors such as pregnancy and childbirth. Given the fact that awareness of sexual problems in the postpartum period can be effective in improving quality of care in this period, this study was performed to determine sexual problems of breastfeeding women in Bandar Abbas.
Methods: This descriptive, cross-sectional study was carried out on 130 primipara breastfeeding women referred to Seyed-Alshohada health center of Bandar Abbas, Iran, in 2015. Data collection tools were a form of demographic and obstetric information and Brief Sexual Symptom Checklist (BSSC). To analyze the data, descriptive (frequency and mean) and analytical (logistic) statistics were used in SPSS, version 16. P-value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: The mean number of sexual intercourse during the postpartum period was 1.33±1.09 in a week and the mean time to resumption of the first intercourse was 6.81±2.12 postpartum weeks. Most sexual problems reported by women during the postpartum period were dyspareunia 111 (85.4%), orgasm problem 110 (84.6%), lack of sexual lubrication 107(82.3%), lack of sexual desire 104 (80%), and sexual arousal problem 96 (73.8%). All the sexual problems were more prevalent in the first two months after delivery, which diminished four and six months after delivery (P<0.001).
Conclusion: In general, sexual problems are more frequent in the first two postpartum months, which reduces four and six months after delivery. Because of high prevalence of sexual problems in this period, training programs for empowering midwives to deal with sexual problems of their clients can be an important step towards activating midwives regarding their role in this important portion of their duties.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sexual problem
 • Breastfeeding
 • Sexual function
 • Postpartum
 • Consultation
 1. Soheili F, Alizadeh S, Hassani M, Bastami P. The pathologic assessment of breast masses, before and after menopause. Iran Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(68):21-7. (Persian).
 2. Karimi A, Moradi Z, Sayehmiri K, Delpisheh A, Sayehmiri F. Investigation of 1 to 10-year survival of breast cancer in Iranian women: a systematic review and meta-analysis. Iran Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(22):17-25. (Persian).
 3. Adjogatse D, Thanopoulou E, Okines A, Thillai K, Tasker F, Johnston SR, et al. Febrile neutropaenia and chemotherapy discontinuation in women aged 70 years or older receiving adjuvant chemotherapy for early breast cancer. Clin Oncol 2014; 26(11):692-6.
 4. Jensen JD, Cold S, Nielsen MH, Jylling AM, Søe KL, Larsen LB, et al. Trends in breast cancer in the elderly in Denmark, 1980-2012. Acta Oncol 2016; 55(Suppl 1):59-64.
 5. Extermann M, Balducci L, Lyman GH. What threshold for adjuvant therapy in older breast cancer patients? J Clin Oncol 2000; 18(8):1709-17.
 6. Litvak DA, Arora R. Treatment of elderly breast cancer patients in a community hospital setting. Arch Surg 2006; 141(10):985-90.
 7. de Glas NA, Kiderlen M, de Craen AJ, Hamaker ME, Portielje JE, van de Velde CJ, et al. Assessing treatment effects in older breast cancer patients: systematic review of observational research methods. Cancer Treat Rev 2015; 41(3):254-61.
 8. Benevento R, Santoriello A, Gambardella A, Mocerino C, Perna G, Gambardella C, et al. The role of sentinel node biopsy (SNB) in elderly breast cancer patients. BMC Geriat 2010; 10(1):A3.
 9. Valassiadou K, Morgan DA, Robertson JF, Pinder SE, Cheung KL. Successful management of elderly breast cancer patients treated without radiotherapy. World J Surg Oncol 2007; 5:62.
 10. Li JJ, Yu KD, Di GH, Shao ZM. Clinicopathological features and treatment sensitivity of elderly Chinese breast cancer patients. Oncol Lett 2010; 1(6):1037-43.
 11. Rocco N, Iannone L, Rispoli C, De Vito D, Accurso A. Early breast cancer in elderly women: surgery or primary endocrine therapy? BMC Geriat 2010; 10(1):A31.
 12. Malik MK, Tartter PI, Belfer R. Undertreated breast cancer in the elderly. J Cancer Epidemiol 2013; 2013:893104.
 13. Dimitrakopoulos F, Kottorou A, Antonacopoulou AG, Makatsoris T, Kalofonos HP. Early-stage breast cancer in the elderly: confronting an old clinical problem. J Breast Cancer 2015; 18(3):207-17.
 14. Mousavi SM, Montazeri A, Mohagheghi MA, Jarrahi AM, Harirchi I, Najafi M, et al. Breast cancer in Iran: an epidemiological review. Breast J 2007; 13(4):383-91.
 15. Villari SA, Famà F, Scarfò P, Pollicino A, Florio MG. Tailored surgery in elderly patients with breast cancer: our experience. BMC Geriat 2010; 10(Suppl 1):A38.
 16. Wang H, Singh AP, Luce SA, Go AR. Breast cancer treatment practices in elderly women in a community hospital. Int J Breast Cancer 2011; 2011:467906.

Angarita FA, Chesney T, Elser C, Mulligan AM, McCready DR, Escallon J. Treatment patterns of elderly breast cancer patients at two Canadian cancer centers. Eur J Surg Oncol 2015; 41(5):625-34.