بررسی مقایسه‌ای تأثیر پیامک با آموزش حضوری بر انجام ورزش کگل در زنان میانسال

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی ‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی،‌ دانشگاه علوم پزشکی جندی ‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 کارشناس ارشد آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی ‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: میانسالان، گروه کثیر و مولد جامعه که تاکنون به دلیل تمرکز بر گروه‌های پرخطر دیگر مانند کودکان از بسیاری از خدمات محروم مانده‌اند، نیازمند حمایت جدی برای ارتقاء همه جانبه کیفیت زندگی هستند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر پیامک با آموزش حضوری بر انجام ورزش کگل در زنان میانسال انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1395 بر روی 100 زن میانسال انجام شد. 47 نفر آموزش پیامکی و 46 نفر آموزش چهره به چهره را برای مدت 4 هفته دریافت کردند. در ابتدا یک جلسه توجیهی در خصوص هدف مطالعه ونقش انجام ورزش کگل بر  پیشگیری از شلی عضلات  لگن و بی اختیاری ادراری برای افراد دو گروه گذاشته شد. گروه آموزش چهره به چهره، دو جلسه آموزشی به ‌صورت یک هفته در میان و به مدت 45 دقیقه و برای افراد در گروه پیامکی همان محتوای آموزشی در قالب پیامک، به‌صورت هفته‌ای 2 بار ارسال می‌شد. پس از اتمام آموزش‌ها، جهت انجام ورزش‌های کف لگن یک فرصت یک ‌ماهه به افراد داده شد. در این مدت هر 2 هفته یک‌بار با افراد گروه مورد برای پاسخ به سؤالات تماس گرفته شد. بعد از زمان ذکر شده، با افراد هر دو گروه جهت سؤال در مورد انجام، دفعات و علل عدم انجام ورزش تماس گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه‌ 22) و آزمون‌های آماری تی مستقل و کای اسکوئر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بین دو گروه از نظر انجام ورزش کگل (75/0=p) و دفعات آن (25/0=p)، اختلاف آماری معناداری وجود نداشت. دو مانع اصلی انجام ورزش در هر دو گروه به ترتیب اولویت، فراموشی (8/29% افراد در گروه آموزش پیامکی و 4/38% برای آموزش حضوری) و نداشتن وقت کافی برای انجام (3/21% افراد در گروه آموزش پیامکی و 6/19% برای آموزش حضوری) بود.
نتیجه‌گیری: بین دو گروه آموزش پیامکی و آموزش چهره به چهره از نظر انجام ورزش کگل و دفعات آن، اختلاف آماری معناداری وجود ندارد و استفاده از روش آموزش پیامکی همانند آموزش حضوری می‌تواند در ارائه آموزش‌های دوران میانسالی مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of SMS with face to face training on performance of Kegel Exercise in middle-aged women

نویسندگان [English]

 • Elham Alihosseini 1
 • Shahnaz Najar 2
 • Poorandokht Afshari 2
 • Mohammad Hossein Haghighizadeh 3
1 MSc student, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
2 MSc, Department of Midwifery, Reproductive Health Promotion Research Centre, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
3 MSc, Department of Statistics, School of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Middle aged people, a large and productive group of the community whichare deprived from many services because of focusing on high-risk groups such as children, need strong support to comprehensively enhance their quality of life. This study was performed with aim to investigate the effect of SMS and face to face training on doing Kegel exercises in the middle-aged women.
Methods: This clinical trial study was performed on 100 middle-aged women in 2016. 47 cases received SMS and 46 face to face trainings for 4 weeks. At first, one session was held about the purpose of the study and the role of Kegel exercise in the prevention of pelvic muscle relaxation and urinary incontinence for women in both groups. Two training sessions were held for face to face training group as once in two weeks for 45 minutes, and for women in SMS training group, the same educational content was sent in the form of SMS as twice a week. After the completion of the trainings, a one-month opportunity was given to them to perform pelvic floor exercises. During this time, the case group was contacted twice a month to answer the questions, and to ensure they receive text messages requested of them to send blank SMS. After the specified time, both groups were contacted to answer about the frequency, duration and causes of failure to do exercises. Data analysis was done using statistical software SPSS (version 22) and independent t-test and Chi-square test. PResults: There was no statistically significant difference between two groups in terms of doing Kegel exercises (P=0.75) and its frequency (P=0.25). Two main obstacles in doing exercises in both groups were: amnesia (29.8% in SMS training group and 38.4% in individual training) and not having enough time to do exercises (21.3% in SMS training group and 19.6% in individual training), respectively.
Conclusion: There was no statistically significant difference between two groups in terms of doing Kegel exercises and its frequencies, and using SMS training can be as effective as face to face training in offering middle-age trainings.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Face to face training
 • Kegel exercise
 • Middle-aged women
 • SMS training
 1. Soheili F, Alizadeh S, Hassani M, Bastami P. The pathologic assessment of breast masses, before and after menopause. Iran Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(68):21-7. (Persian).
 2. Karimi A, Moradi Z, Sayehmiri K, Delpisheh A, Sayehmiri F. Investigation of 1 to 10-year survival of breast cancer in Iranian women: a systematic review and meta-analysis. Iran Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(22):17-25. (Persian).
 3. Adjogatse D, Thanopoulou E, Okines A, Thillai K, Tasker F, Johnston SR, et al. Febrile neutropaenia and chemotherapy discontinuation in women aged 70 years or older receiving adjuvant chemotherapy for early breast cancer. Clin Oncol 2014; 26(11):692-6.
 4. Jensen JD, Cold S, Nielsen MH, Jylling AM, Søe KL, Larsen LB, et al. Trends in breast cancer in the elderly in Denmark, 1980-2012. Acta Oncol 2016; 55(Suppl 1):59-64.
 5. Extermann M, Balducci L, Lyman GH. What threshold for adjuvant therapy in older breast cancer patients? J Clin Oncol 2000; 18(8):1709-17.
 6. Litvak DA, Arora R. Treatment of elderly breast cancer patients in a community hospital setting. Arch Surg 2006; 141(10):985-90.
 7. de Glas NA, Kiderlen M, de Craen AJ, Hamaker ME, Portielje JE, van de Velde CJ, et al. Assessing treatment effects in older breast cancer patients: systematic review of observational research methods. Cancer Treat Rev 2015; 41(3):254-61.
 8. Benevento R, Santoriello A, Gambardella A, Mocerino C, Perna G, Gambardella C, et al. The role of sentinel node biopsy (SNB) in elderly breast cancer patients. BMC Geriat 2010; 10(1):A3.
 9. Valassiadou K, Morgan DA, Robertson JF, Pinder SE, Cheung KL. Successful management of elderly breast cancer patients treated without radiotherapy. World J Surg Oncol 2007; 5:62.
 10. Li JJ, Yu KD, Di GH, Shao ZM. Clinicopathological features and treatment sensitivity of elderly Chinese breast cancer patients. Oncol Lett 2010; 1(6):1037-43.
 11. Rocco N, Iannone L, Rispoli C, De Vito D, Accurso A. Early breast cancer in elderly women: surgery or primary endocrine therapy? BMC Geriat 2010; 10(1):A31.
 12. Malik MK, Tartter PI, Belfer R. Undertreated breast cancer in the elderly. J Cancer Epidemiol 2013; 2013:893104.
 13. Dimitrakopoulos F, Kottorou A, Antonacopoulou AG, Makatsoris T, Kalofonos HP. Early-stage breast cancer in the elderly: confronting an old clinical problem. J Breast Cancer 2015; 18(3):207-17.
 14. Mousavi SM, Montazeri A, Mohagheghi MA, Jarrahi AM, Harirchi I, Najafi M, et al. Breast cancer in Iran: an epidemiological review. Breast J 2007; 13(4):383-91.
 15. Villari SA, Famà F, Scarfò P, Pollicino A, Florio MG. Tailored surgery in elderly patients with breast cancer: our experience. BMC Geriat 2010; 10(Suppl 1):A38.
 16. Wang H, Singh AP, Luce SA, Go AR. Breast cancer treatment practices in elderly women in a community hospital. Int J Breast Cancer 2011; 2011:467906.

Angarita FA, Chesney T, Elser C, Mulligan AM, McCready DR, Escallon J. Treatment patterns of elderly breast cancer patients at two Canadian cancer centers. Eur J Surg Oncol 2015; 41(5):625-34.