همبستگی بین شاخص‌های خونی و میزان سرب خون در بیماران پره‌اکلامپسی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.

4 استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

5 استاد گروه بیوشیمی، مرکز تحقیقات بیماری‌های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت بیماری پره‌اکلامپسی و تأثیر آن بر روی شاخص‌های خونی و نیز وجود مطالعاتی که نشان‌دهنده نقش سرب به عنوان یک فلز سمی بر روی این شاخص‌ها می‌باشد، مطالعه حاضر با هدف بررسی همبستگی میزان سرب خون با شاخص‌های خونی در زنان مبتلا به پره‌اکلامپسی بدون مواجهه شغلی با سرب انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه همبستگی در سال 1394 بر روی 80 مادر باردار مبتلا به پره‌اکلامپسی بستری شده در بیمارستان آیت الله موسوی شهر زنجان، انجام شد. در بدو ورود به مطالعه 5/3 میلی‌لیتر نمونه خون وریدی جهت سنجش میزان سرب و شاخص‌های خونی از افراد گرفته شد. اطلاعات فردی و مامایی واحد‌های پژوهش ثبت شد. جهت اندازه‌‌گیری سرب خون از روش پتانسیومتری و از دستگاه Ion3 و برای آنالیز شاخص‌های هماتولوژیک از دستگاه symex استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون‌های کای دو و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین سرب خون در بین 80 نفر فرد شرکت‌کننده در این مطالعه 40/3±04/8 میکروگرم بر دسی‌لیتر بود. نتایج نشان داد که همبستگی مثبت بین سرب خون با دامنه پراکندگی حجم پلاکت (017/0=p، 300/0=r :PDW) و همبستگی منفی بین سرب خون با توزیع پراکندگی سلول‌های بزرگ پلاکت (047/0=p، 260/0-=r :PLCR) وجود دارد. همچنین همبستگی مثبت بین سرب خون با BUN (001/0=p، 377/0=r :BUN) و کراتینین خون (012/0=p، 288/0=r :Cr) وجود داشت، ولی با سایر شاخص های خون ارتباطی وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: سرب خون بر شاخص‌های خونی تأثیر دارد، لذا پیشنهاد می‌شود راهکارهایی در جهت کاهش مواجهه با سرب در محیط به‌ویژه در زنان باردار برنامه‌ریزی و اجرا شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The correlation between blood biomarkers and blood lead levels in preeclampsia

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Bayat 1
 • Sedigheh Amir Aliakbari 2
 • Atousa Dabiri 3
 • Malihe Nasiri 4
 • Ali Osat Mellati 5
1 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Zanjan University of Medical Science, Zanjan, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Biostatistics, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 Professor, Department of Biochemistry, Metabolic Diseases Research Center, Zanjan University of Medical Science, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Considering the importance of preeclampsia and its effect on hematologic indices, and also the studies showing the effect of lead as a toxic metal on these indices, the present study was performed with aim to investigate the correlation of serum lead with hematologic indices in women with preeclampsia with no occupational exposure to lead.
Methods: This correlation study was performed on 80 pregnant women with preeclampsia hospitalized in Zanjan Ayatolah Mousavi hospital in 2015. At entry to the study, 3.5 ml of venous blood samples were taken from participants to assess serum lead level and hematologic indices. Demographic and obstetric characteristics of participates were also recorded. Serum lead level was measured using potentiometric method with Ion3 device, and hematologic indices were analyzed with Symex device. Data were analyzed by SPSS software (version 22) and Chi-square and Pearson correlation test. PResults: Mean serum lead level among 80 participants was 8.04±3.4µg/dl. Blood lead level showed a positive correlation with Platelet Distribution Weight (PDW: r=-0.300, P=0.17), and a negative and significant one with Platelet Large Cell Range (PLCR: r=-0.260, P=0.047). Blood lead level also showed positive significant relationship with BUN (BUN: r=0.377, P=0.001) and blood creatinine (Cr: r=0.288, P=0.012), but showed no relationship with other blood indices.
Conclusion: Blood lead affects on blood biomarkers, so it is recommended that strategies be planned and implemented for reducing exposure to environmental lead especially in pregnant women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Blood lead
 • Complete blood count
 • Preeclampsia
 1. Soheili F, Alizadeh S, Hassani M, Bastami P. The pathologic assessment of breast masses, before and after menopause. Iran Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(68):21-7. (Persian).
 2. Karimi A, Moradi Z, Sayehmiri K, Delpisheh A, Sayehmiri F. Investigation of 1 to 10-year survival of breast cancer in Iranian women: a systematic review and meta-analysis. Iran Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(22):17-25. (Persian).
 3. Adjogatse D, Thanopoulou E, Okines A, Thillai K, Tasker F, Johnston SR, et al. Febrile neutropaenia and chemotherapy discontinuation in women aged 70 years or older receiving adjuvant chemotherapy for early breast cancer. Clin Oncol 2014; 26(11):692-6.
 4. Jensen JD, Cold S, Nielsen MH, Jylling AM, Søe KL, Larsen LB, et al. Trends in breast cancer in the elderly in Denmark, 1980-2012. Acta Oncol 2016; 55(Suppl 1):59-64.
 5. Extermann M, Balducci L, Lyman GH. What threshold for adjuvant therapy in older breast cancer patients? J Clin Oncol 2000; 18(8):1709-17.
 6. Litvak DA, Arora R. Treatment of elderly breast cancer patients in a community hospital setting. Arch Surg 2006; 141(10):985-90.
 7. de Glas NA, Kiderlen M, de Craen AJ, Hamaker ME, Portielje JE, van de Velde CJ, et al. Assessing treatment effects in older breast cancer patients: systematic review of observational research methods. Cancer Treat Rev 2015; 41(3):254-61.
 8. Benevento R, Santoriello A, Gambardella A, Mocerino C, Perna G, Gambardella C, et al. The role of sentinel node biopsy (SNB) in elderly breast cancer patients. BMC Geriat 2010; 10(1):A3.
 9. Valassiadou K, Morgan DA, Robertson JF, Pinder SE, Cheung KL. Successful management of elderly breast cancer patients treated without radiotherapy. World J Surg Oncol 2007; 5:62.
 10. Li JJ, Yu KD, Di GH, Shao ZM. Clinicopathological features and treatment sensitivity of elderly Chinese breast cancer patients. Oncol Lett 2010; 1(6):1037-43.
 11. Rocco N, Iannone L, Rispoli C, De Vito D, Accurso A. Early breast cancer in elderly women: surgery or primary endocrine therapy? BMC Geriat 2010; 10(1):A31.
 12. Malik MK, Tartter PI, Belfer R. Undertreated breast cancer in the elderly. J Cancer Epidemiol 2013; 2013:893104.
 13. Dimitrakopoulos F, Kottorou A, Antonacopoulou AG, Makatsoris T, Kalofonos HP. Early-stage breast cancer in the elderly: confronting an old clinical problem. J Breast Cancer 2015; 18(3):207-17.
 14. Mousavi SM, Montazeri A, Mohagheghi MA, Jarrahi AM, Harirchi I, Najafi M, et al. Breast cancer in Iran: an epidemiological review. Breast J 2007; 13(4):383-91.
 15. Villari SA, Famà F, Scarfò P, Pollicino A, Florio MG. Tailored surgery in elderly patients with breast cancer: our experience. BMC Geriat 2010; 10(Suppl 1):A38.
 16. Wang H, Singh AP, Luce SA, Go AR. Breast cancer treatment practices in elderly women in a community hospital. Int J Breast Cancer 2011; 2011:467906.

Angarita FA, Chesney T, Elser C, Mulligan AM, McCready DR, Escallon J. Treatment patterns of elderly breast cancer patients at two Canadian cancer centers. Eur J Surg Oncol 2015; 41(5):625-34.