ارتباط بین تغییرات فصلی با پره‌اکلامپسی و اکلامپسی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانشیار گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.

3 دانشجوی دکترای بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.

4 استادیار گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.

چکیده

مقدمه: پره‌اکلامپسی شایع‌ترین عارضه طبی در بارداری و یکی از سه دلیل مرگ و میر مادری است. در سال‌های اخیر ارتباط بین تغییرات فصلی با پره‌اکلامپسی مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه مرور سیستماتیک حاضر با هدف جمع‌بندی نتایج مطالعات موجود در زمینه ارتباط بین تغییرات فصلی با پره‌اکلامپسی و اکلامپسی و دستیابی به نتایج کلی در ایران انجام شد.
روش‌کار:در این مطالعه مروری سیستماتیک اطلاعات از طریق جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی SID، Iranmedex، Magiran، IranDoc، Pubmed، Scopus وGoogle Scholar با استفاده از کلید‌واژه‌های استاندارد و عملگرهای AND و OR به صورت ترکیبی، استخراج شدند. محدوده زمانی مقالات به‌دست آمده از سال 1375 تا 21/2/1395 بود. بعد از حذف موارد تکراری و غیر مرتبط، در نهایت 11 مطالعه انجام شده در شهرهای مختلف ایران انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته‌ها:مرور مقالات موجود در این مطالعه حاکی از ارتباط آماری معنادار بین تغییرات فصلی و ابتلاء به پره‌اکلامپسی و اکلامپسی بود که این ارتباط به نفع شیوع بیشتر پره‌اکلامپسی و اکلامپسی در فصول سرد سال (پاییز و زمستان) می باشد.
نتیجه‌گیری: بین فصول سرد سال و ابتلاء به پره‌اکلامپسی و اکلامپسی ارتباط وجود دارد. با توجه به تعداد محدود مطالعات موجود در این زمینه، انجام مطالعات‌ متعدد با ساختار مطالعاتی همگن در مناطق مختلف جغرافیایی کشور، توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between seasonal variation with preeclampsia and eclampsia: a systematic review

نویسندگان [English]

 • Leila Mollaahmadi 1
 • Afsaneh Keramat 2
 • Ashraf Ghiasi 3
 • Mozhgan Hashemzadeh 3
 • Zahra Mottaghi 4
1 PhD student in Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahroud University of Medical Sciences, Shroud, Iran.
2 Associate Professor, Department of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran.
3 PhD student in Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahroud University of Medical Sciences, Shroud, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Preeclampsia is the most common medical complication in pregnancy and one of the three leading causes of maternal mortality. Recently, the relationship between seasonal variation and preeclampsia has been considered. This systematic review was performed with aim to determine the relationship between seasonal variation with preeclampsia and eclampsia to achieve the overall results in Iran.
Methods:In this systematic review,data was extracted through searching in national and international electronic databases including: SID, Iranmedex, Magiran, Irandoc, Pubmed, Scopus and Google Scholar using the standard keywords by combining AND, OR. Time limitation was from 1996 to May 2016. After excluding duplicated and irrelevant articles, finally 11 studies which were conducted in different cities of Iranwere selected and assessed.
Results: The articles review of this study shows a significant relationship between seasonal variation with preeclampsia and eclampsia, and this relationship indicates more prevalence of preeclampsia and eclampsia in cold season (autumn and winter).
Conclusion: There is a relationship between preeclampsia and eclampsia with cold seasons. With regard to limited studies in this field, it is recommended to perform numerous homogeneous studies in different geographic regions of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Eclampsia
 • Iran
 • Preeclampsia
 • Risk Factor
 • Seasonal variation
 • Systematic review
 1. Robillard PY, Dekker G, Chaouat G, Hulsey TC. Etiology of preeclampsia maternal vascular predisposition and couple disease-mutal exclusion or complementarity? J Reprod Immunal 2007; 76(1):1-7.
 2. Kordi M, Abbaszadeah A, Mokhber N, Lotfalizadeah M, Ebrahimzadeah S. Intimate partner violence and pre-eclampsia: a case-control study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(75):12-21 (Persian).
 3. Reyes LM, Garcia RG, Ruiz SL, Camacho PA, Ospina MB, Aroca G, et al. Risk factors for preeclampsia in women from Colombia: a case-control study. PLos One 2012; 7(7):e41622.
 4. Safary M, Yazdan PP. Prevalence of pre-eclampsia and its correlated maternal and fetal complication, Emam Sajjad Hospital, Yasouj. Sharkord Univ Med Sci J 2003; 5(2):47-53. (Persian).
 5. Khojasteh F, Safarzadeh A, Borayri T. Correlation between preeclampsia and season or some of its risk factor pregnant women. J Sharekord Univ Med Sci 2011; 13(1):79-85. (Persian).
 6. Schlembach D. Pre-eclampsia--still a disease of theories. Fukushima J Med Sci 2003; 49(2):69-115.
 7. Cunningham FG, Leveno K, Bloom S, Hauth J, Gilstrap III L. Williams obstetrics. New York: McGraw-Hill Press; 2005. P. 238-56.
 8. Mohaddesi H, Nanbakhsh F. Seasonal variation in the incidence of preeclampsia based on the time of conception. World Appl Sci J 2013; 28(12):2242-8. (Persian).
 9. Gholami R, Nahidi F. Investigation of relationship between husband's occupation and preeclampsia in pregnant women admitted to selected hospitals in Tehran. J Sabzevar Univ Med Sci 2014; 20(4):468-79. (Persian).
 10. Chesley LC. History and epidemiology of preeclampsia-eclampsia. Clin Obstet Gynecol 1984; 27(4):801-20.
 11. Shapiro Y, Hubbard RW, Kimbrough CM, Pandolf KB. Physiological and hematologic responses to summer and winter dry-heat acclimation. J Appl Physiol Respir Environ Exerc Physiol 1981; 50(4):792–8.
 12. Metoki H, Ohkubo T, Obara T, Akutsu K, Yamamoto M, Ishikuro M, et al. Daily serial hemodynamic data during pregnancy and seasonal variation: the BOSHI study. Clin Exp Hypertens 2012; 34(4):290–6.
 13. Nasiri R, Ahmadi Shadmehri A, Khajeh Ghiassi P, Sarafraz Yazdi M, Mazloum Farsi Baf M. Association of meteorological factors and seasonality with preeclampsia: a 5-year study in northeast of Iran. Clin Exp Hypertense 2014; 36(8):586-9. (Persian).
 14. Algert CS, Roberts CL, Shand AW, Morris JM, Ford JB. Seasonal variation in pregnancy hypertension is correlated with sunlight intensity. Am J Obstet Gynecol 2010; 203(3):215.e1-5.
 15. Phillips JK, Bernstein IM, Mongeon JA, Badger GJ. Seasonal variation in preeclampsia based on timing of conception. Obstet Gynecol 2004; 104(5 Pt 1):1015–20.
 16. Wellington K, Mulla ZD. Seasonal trend in the occurrence of preeclampsia and eclampsia in Texas. Am J Hypertens 2012; 25(1):115–9.
 17. Zahiri Z, Gharami H, Faraji R. Seasonal variation of the onset of preeclampsia and eclampsia. J Res Med Sci 2007; 12(4):198-202. (Persian).
 18. Aali BS, Janghorbani M. Epidemiology of preeclampsia in pregnant women referred to Shahid Bahonar hospital of Kerman in 1994. J Kerman Univ Med Sci 1997; 4(1):20-5. (Persian).
 19. Mohammadpour M, Masoudi S, Eshghizadeah M, Basirimoghadam M. Association between seasonal pattern and prevalence preeclampsia in pregnant women referred to 22 Bahman hospital of Ghonabad during 2009-2013. Gonabad Medical University Research System. Available at: URL: research.gmu.ac.ir/xml_rds.php?project_id=833; 2015.
 20. Ghanbari Homayi S, Malakouti J, Asghari M, Farshbaf Khalili A, Ghahremani Nasab P. Relationship between season of conception, birth and other predictors in women with eclampsia referring to Alzahraa and Taleghani hospitals in Tabriz, Iran, 2007-2012. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(75):22-9. (Persian).
 21. Chaboksavar Z. Evaluate epidemiologically the preeclampsia in different season during 2002-2003 in pregnant women who have come to Motazedi hospital of Kermanshah. [Master Thesis]. Kermanshah, Iran: Kermanshah University of Medical Science; 2005. (Persian).
 22. Kashanian M, Baradaran HR, Bahasadri S, Alimohammadi R. Risk factors for pre-eclampsia: a study in Tehran, Iran. Arch Iran Med 2011; 14(6):412–5. (Persian).
 23. Shahidifar S, Sharifnia H, Taghipoor B, Hekmat Afshar M, Motevalli R, Khalili Y, et al. Association between seasonal pattern and preeclampsia. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(125):8-14. (Persian).
 24. Lotfalizadeah M, Khoshsima M. Relationship between maternal age and season with preeclampsia in the patients admitted in gynecology ward of Imam-Reza hospital during 3 years (2001-2004). Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(8):1-5. (Persian).
 25. Shental O, Friger M, Sheiner E. Ethnic differences in the monthly variation of preeclampsia among Bedouin and Jewish parturients in the Negev. Hypertens Pregnancy 2010; 29(3):342-9.
 26. Morikawa M, Yamada T, Yamada T, Cho K, Sato S, Minakami H. Seasonal variation in the prevalence of pregnancy-induced hypertension in Japanese women. J Obstet Gynaecol Res 2014; 40(4):926–31.
 27. Magnus P, Eskild A. Seasonal variation in the occurrence of pre-eclampsia. BJOG 2001; 108(11):1116–9.
 28. TePoel MR, Saftlas AF, Wallis AB. Association of seasonality with hypertension in pregnancy: a systematic review. J Reprod Immunol 2011; 89(2):140–52.
 29. Beltran AJ, Wu J, Laurent O. Associations of meteorology with adverse pregnancy outcomes: a systematic review of preeclampsia, preterm birth and birth weight. Int J Environ Res Public Health 2014; 11(1):91-172.
 30. Hlimi T. Association of anemia, pre-eclampsia and eclampsia with seasonality: a realist systematic review. Health Place 2015; 31:180–92.
 31. Arechavaleta Velasco F, Koi H, Strauss JF 3rd, Parry S. Viral infection of the trophoblast: time to take a serious look at its role in abnormal implantation and placentation? J Reprod Immunol 2002; 55(1-2):113–21.
 32. Triche EW, Saftlas AF, Belanger K, Leaderer BP, Bracken MB. Association of asthma diagnosis, severity, symptoms, and treatment with risk of preeclampsia. Obstet Gynecol 2004; 104(3):585–93.
 33. Okafor UV, Efetie ER, Ekumankama O. Eclampsia and seasonal variation in the tropics- a study in Nigeria. Pan Afr Med J 2009; 2:7.
 34. Bodnar LM, Catov JM, Simhan HN, Holick MF, Powers RW, Roberts JM. Maternal vitamin D deficiency increases the risk of preeclampsia. J Clin Endocrinol Metab 2007; 92(9):3517–22.
 35. Rylander A, Lindqvist PG. Eclampsia is more prevalent during the winter season in Sweden. Acta Obstet Gynecol Scand 2011; 90(1):114-7.
 36. Rezaei M, Farhadifar F, Shahghibi S, Hojati N. Comparison of serum vitamin D levels in pregnant women with preeclampsia with healthy pregnant women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(113):1-6. (Persian).
 37. Sorensen TK, Williams MA, Lee IM, Dashow EE, Thompson ML, Luthy DA. Recreational physical activity during pregnancy and risk of preeclampsia. Hypertension 2003; 41(6):1273–80.
 38. Kazemi A, Ahmadi P. Relationship between physical activity during the first 20 weeks of gestation and hypertension in pregnancy. Shahrekord Univ Med Sci J 2007; 9(2):20-7. (Persian).
 39. Agobe JT, Good W, Hancock KW. Meteorological relation of eclampsia in Lagos, Nigeria. Br J Obstet Gynaecol 1981; 88(7):706–10.
 40. Andrew RD. Seizure and acute osmotic change: clinical and neurophysiological aspects. J Neurol Sci 1991; 101(1):7–18.
 41. Chakrapani M, Shenoy D, Pillai A. Seasonal variation in the incidence of hyponatremia. J Assoc Physicians India 2002; 50:559-62.
 42. Rudra CB, Williams MA. Monthly variation in preeclampsia prevalence: Washington State 1987–2001. J Matern Fetal Neonatal Med 2005; 18(5):319–24.
 43. Tam WH, Sahota DS, Lau TK, Li CY, Fung TY. Seasonal variation in pre-eclamptic rate and its association with the ambient temperature and humidity in early pregnancy. Gynecol Obstet Invest 2008; 66(1):22–6.
 44. Subramaniam V. Seasonal variation in the incidence of preeclampsia and eclampsia in tropical climatic conditions. BMC Womens Health 2007; 7:18.
 45. Immink A, Scherjon S, Wolterbeek R, Steyn DW. Seasonal influence on the admittance of pre-eclampsia patients in Tygerberg Hospital. Acta Obstet Gynecol Scand 2008; 87(1):36–42