بررسی ارتباط هوش معنوی با خودکارآمدی عملکرد بالینی ماماهای شاغل در زایشگاه‌ها و مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1394

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 مربی گروه پرستاری، مرکز مراقبت‌های مبتنی بر شواهد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: خودکارآمدی، اصلی‌ترین عامل در بروز رفتار و عملکرد افراد است. هوش معنوی نیز به عنوان زیربنای باورهای فرد، باعث اثرگذاری بر عملکرد، سازگاری و تطابق بهتر در مواجهه با مشکلات می‌شود. ماماها در خط مقدم ارائه‌ خدمات مراقبت بهداشتی به مددجویان قرار دارند و عملکرد آن‌ها تا حد زیادی تعیین‌کننده کیفیت مراقبت‌های بهداشتی است، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط هوش معنوی با خودکارآمدی عملکرد بالینی ماماها انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه همبستگی در سال 1394 بر روی 232 مامای شاغل در زایشگاه‌های بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مراکز بهداشتی درمانی انجام شد. داده‌ها با استفاده از فرم اطلاعات فردی، هوش معنوی بدیع و خودکارآمدی عملکرد بالینی چراغی جمع‌آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های آماری ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون من ویتنی و کای اسکوئر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: اکثر واحدهای پژوهش از هوش معنوی قوی (5/56%) و خودکارآمدی عملکرد بالینی بالایی (5/59%) برخوردار بودند. بر اساس نتایج آزمون اسپیرمن، بین هوش معنوی و خودکارآمدی عملکرد بالینی ماماها ارتباط مستقیم معنی‌داری وجود داشت (4/0=r، 0001/0=p).
نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت خودکارآمدی و عملکرد بالینی ماما در تأمین سلامت مادران و نوزادان و با توجه به ارتباط معنادار هوش معنوی با خودکارآمدی، می‌توان با طراحی برنامه‌های آموزشی و بازآموزی در زمینه هوش معنوی گام مهمی ‌جهت ارتقاء خودکارآمدی ماماها انجام داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Spiritual Intelligence and Self-efficacy of Clinical Performance in midwives working in maternity and health centers of Mashhad in 2015

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Rezaei 1
 • Nahid Golmakani 2
 • Seyed Reza Mazloum 3
1 M.Sc. student in Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Lecturer, Department of Nursing, Evidence- Based Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Self-efficacy is the main factor for creating the behavior and performance of human. Spiritual intelligence as the foundation of human beliefs makes the impact on performance and better compatibility with problems. Midwives are the primary provider of health care services to patients and their performance greatly determine the quality of health care. Therefore, this study was performed with aim to determine the relationship between spiritual intelligence andself-efficacy of clinical performance in midwives.
Methods: This correlative study was conducted on 232 midwives working in health centers and maternities in academic hospital of Mashhad University of Medical Science hospitals in 2015. Data was collected by demographic, Badie spiritual intelligence and Cheraghi Self-efficacy of Clinical Performance questionnaire. Data was analyzed by SPSS software (version 16) and Spearman correlation coefficient, Mann-Whitney and Chi-square tests. PResults: The majority of subjects had strong spiritual intelligence (56.5%) and high self-efficacy of clinical performance (59.5%). The results of Spearman correlation coefficient test showed a significant direct correlation between spiritual intelligence and self-efficacy of clinical performance (P<0.0001, r=0.4).
Conclusion: According to the importance of self-efficacy and clinical performance of midwives in providing health care for mothers and newborns and considering the significant relationship between spiritual intelligence and self-efficacy, we can perform a step to improve self-efficacy of midwives through designing the training and retraining programs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Clinical practice
 • Midwives
 • Self-efficacy
 • Spiritual Intelligence
 1. Tzeng HM, Ketefian S. Demand for nursing competencies: an exploratory study in Taiwan's hospital system. J Clin Nurs 2003; 12(4):509-18.
 2. Hosseini S. A study of relationship between emotional intelligence and clinical performance in training field in Midwifery students of Nursing and Midwifery School. [Master Thesis]. Mashhad, Iran: University of Medical Sciences; 2011. (Persian).
 3. Zareh Z. The effect of peer review evaluation on quality of nurses performance and patients satisfaction. Iran J Nurs 2010; 22(62):8-21. (Persian).
 4. Iran (Islamic Republic of). Unicef At a glance. Available at: URL: http://www.unicef.org/infobycountry/iran_statistics.html; 2006.
 5. Besharat M, Koochi S, Dehghani M, Farahani H, Momenzadeh S. Survey of moderating role of positive and negative affections on the relationship between alexithymia and experience of pain in chronic pain patients. Clin Phsychol Personal 2012; 19(7):103-13. (Persian).
 6. Haghani F, Asgari F, Zare S, Mahjoob Moadab H. Correlation between self-efficacy and clinical performance of the internship nursing students. Res Med Educ 2013; 5(1):23-30. (Persian).
 7. Golchin A. The relationship between spiritual intelligence and self-efficacy in high school teachers. [Master Thesis]. Tehran, Iran: University of Human Sciences; 2011. (Persian).
 8. Ebrahimipour H, Jalali Akerdi B, Solhi M, Esmaeli H. Effect of educational intervention based on Self- Efficacy Theory (SET) on behavior of prevention of HIV/ AIDS in high risk women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(144):19-27. (Persian).
 9. Mohammadi F, Hosseini MA. Rehabilitation sciences students' perception from clinical self-efficacy compared to evaluation by clinical teachers. Iran J Med Educ 2010; 10(2):155-63. (Persian).
 10. Iranzadeh S, Soureshi AK, Mehregan F. A study of the relationship between some social factors with self-efficacy, job satisfaction, productivity among the employees of Islamic azad university, Mahabad and Orumie branches. Pazhouhesh Nameye Tarbiati 2010; 5(21):27-42. (Persian).
 11. Strobel M, Tumasjan A, Spörrle M. Be yourself, believe in yourself, and be happy: self‐efficacy as a mediator between personality factors and subjective well‐being. Scand J Psychol 2011; 52(1):43-8.
 12. Dykeman C, Wood C, Ingram M, Herr EL. Career development interventions and academic self-efficacy and motivation: a pilot study. Washington, DC: Office of Vocational and Adult Education (ED); 2003.
 13. Mohamadi E, Bana Derakshan H, Borhani F, Hoseinabadi Farahani M, Hoseingholi P, Naderi Ravesh N. Relationship between nursing students’ achievement motivation and self-efficacy of clinical performance. Iran J Nurs 2014; 27(90):33-43. (Persian).
 14. Hassani P, Cheraghi F, Yaghmaei F. Self-efficacy and self-regulated learning in clinical performance of nursing students: a qualitative research. Iran J Med Educ 2008; 8(1):33-42. (Persian).
 15. Hagbaghery MA, Salsali M, Ahmadi F. The factors facilitating and inhibiting effective clinical decision-making in nursing: a qualitative study. BMC Nurs 2004; 3(1):2. (Persian).
 16. Zimmerman BJ. Self-efficacy: an essential motive to learn. Contemp Educ Psychol 2000; 25(1):82-91.
 17. Khodabakhshi Koolaee A, Heidari S, Khoshkanesh A, Heidari M. Relationship between spiritual intelligence and resilience of stress in preference of delivery method in pregnant women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(58):8-15. (Persian).
 18. Yaghoobi A. The study of relation between spiritual intelligence and rate of happiness in booali university students. J Res Educ Sys 2010; 4(9):85-95. (Persian).
 19. Saghrvany S, Ghauor S. Spirituality and their flourishing spiritual intelligence at work. J Commun Manag Group Imam Reza Univ 2009; 8(1):27-31. (Persian).
 20. McSherry W, Draper P, Kendrick D. The construct validity of a rating scale designed to assess spirituality and spiritual care. Int J Nurs Stud 2002; 39(7):723-34.
 21. Sohrabi F. Principles of spiritual intelligence. J Ment Health 2008; 1(1):14-8. (Persian).
 22. Raisi M, Ahmari Tehran H, Heidari S, Jafarbegloo E, Abedini Z, Bathaie SA. Relationship between spiritual intelligence, happiness and academic achievement in students of Qom University of Medical Sciences. Iran J Med Educ 2013; 13(5):431-40. (Persian).
 23. Zohar D. Spirituality intelligence leadership. Leader Leader 2005; 38:45-51.
 24. Haditabar H, Navabinejad S, Ahghar G. Effect of training spiritual intelligence on quality of life among veteran spouses. Tebe Janbaz 2012; 4(14):1-11. (Persian).
 25. Amini JL, Zandipour T, Karami J. The effectiveness of spiritual intelligence training on female students’ depression and happiness. Soc Women 2015; 6(2):141-68. (Persian).
 26. Mohammadi H, Bahreinian A, Mortazavi MA, Mousavi MR, Ashrafnezhad Z. The effect of training spiritual intelligence on the mental health of male high school students. J Res Relig Health 2015; 1(1):28-39. (Persian).
 27. Vaughan F. What is spiritual intelligence? J Hum Psychol 2002; 42(2):16-33.
 28. Nasel D. Spiritual orientation in relation to spiritual intelligence: a consideration of traditional christianity and new age individualistic spirituality. [Doctorate Thesis]. Australia: The University of South Australia; 2004.
 29. Ghobaribonab B, Salimi M, Salyani L, Nourimoghadam S. Spiritual Intelligence. J Modern Relig Though 2007; 3(10):125-47. (Persian).
 30. Taghizadeh Z, Kazemnejad A, Khoshknaz M, Abdolahi S. Self-efficacy of midwives in order to provide reproductive health services in disasters, Tehran, 2014. J Res Relief 2014; 6(3):81-90. (Persian).
 31. Lowenstein LM, Perrin EM, Campbell MK, Tate DF, Cai J, Ammerman AS. Primary care providers' self-efficacy and outcome expectations for childhood obesity counseling. Child Obes 2013; 9(3):208-15.
 32. Karimi Moonghi H, Gazrani A, Gholami H, Saleh Moghaddam A, Ashory A, Vaghei S. Relationship between spiritual intelligence and nurses’ clinical competency. Q J Sabzevar Univ Med Sci 2011; 18(2):132-9. (Persian).
 33. Gazrani A. A survey on spiritual intelligence, and its relationship with clinical competency in the nurses of Mashhad educational hospitals. [Master Thesis]. Mashhad, Iran: University of Medical Sciences; 2011. (Persian).
 34. Badie A, Savari E, Bagheri Dashtbozorg N, Latifiazadegan V. Development and reliability and validity of the spiritual intelligence scale. National Psychology Conference Payamnour University, Tabriz, Iran; 2010. (Persian).
 35. Khorramirad A, Arsangjang S, Ahmaritehran H, Dehghani H. The relation between spiritual intelligence and test anxiety among nursing and midwifery students: application of path analysis. Iran J Med Educ 2013; 13(4):319-30. (Persian).
 36. Cheraghi F, Hasani P, Yaghmaei F, Alavi-Majd H. Developing a valid and reliable Self-Efficacy in Clinical Performance scale. Int Nurs Rev 2009; 56(2):214-21.
 37. Fatemi MM, Nazari R, Safavi M, Naini MK, Savadpour MT. The relationship between nurse’s spirituality and patient' s satisfaction in the hospitals of To Ardabil university of medical science. Med Ethics 2011; 5(17):141-59. (Persian).
 38. Yang KP. The spiritual intelligence of nurses in Taiwan. J Nurs Res 2006; 14(1):24-35.
 39. Wolman R. Thinking with your soul: spiritual intelligence and why it matters. New York: Harmony Books; 2001.
 40. Naboureh A, Imanipour M, Salehi T, Tabesh H. The relationship between moral distress and self-efficacy among nurses in critical care and emergency units in hospitals affiliated to Ahvaz Jundishapur university of medical sciences in 2015. J Rafsanjan Univ Med Sci 2015; 14(6):443-54. (Persian).
 41. Esmaeili PZ, Mashouf S, Safari Z, AbbasI M. Assessment of correlation between self-efficacy and spiritual intelligence of family caregivers of elderly patient with Alzheimer in Tehran 2012. Med Figh Q 2012; 4(11-12):151-66. (Persian).
 42. Miller JF, McConnell TR, Klinger TA. Religiosity and spirituality: Influence on quality of life and perceived patient self-efficacy among cardiac patients and their spouses. Journal of religion and health. 2007;46(2):299-313.43. Niaz Azari M, khosroabadi S. Explaining the importance of spiritual intelligence and self eficacy-of managers in global competition. Journal of Future Management. 2014;25(101):43-51. (Persian)