مقایسه خونریزی در IUDهای مولتی لود 375 و کاپرتی A 380

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

2 استاد گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

3 استادیار مرکز تحقیقات پیشگیری از مصدومیت‌ها‌ی ترافیکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

4 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

5 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: یکی از شایعترین عوارض IUD که اکثر استفاده‌ کنندگان از این وسیله، گریبان گیر آن هستند، خونریزی می باشد، این عارضه در IUD های مختلف متفاوت است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه خونریزی در  IUDهای مولتی لود 375 و کاپرتیA 380 انجام شد.
روش‌کار: مطالعه حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی دوسوکور می‌باشد که از بهمن ماه سال 1390 تا مهر ماه سال 1391 بر روی 48 زن مراجعه کننده به مرکز بهداشتی- درمانی باوفا شهرستان تبریز انجام شد. شرکت کنندگان توسط بلوک ‌بندی تصادفی با بلوک ‌های 4 تایی و 6 تایی، به دو گروه مساوی دریافت کننده IUD مولتی لود 375 یا گروه دریافت کننده IUD کاپرتی A380 تقسیم شدند. میزان خونریزی افراد با استفاده از جدول هیگام، قبل و 4 ماه بعد از IUD گذاری اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 13) و آزمون های کای دو، تی مستقل، تحلیل کواریانس و تحلیل واریانس با اندازه گیری تکراری انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: دو گروه مورد مطالعه از نظر ویژگی های فردی و بارداری (به جز مصرف دارو در طول انجام مطالعه و فاصله آخرین زایمان با IUD گذاری) تفاوت آماری معناداری با هم نداشتند (05/0<p) و با یکدیگر همسان بودند. میانگین خونریزی در دو گروه دریافت کننده  IUDدر 4 ماه اول بعد از IUD گذاری، تفاوت آماری معنی دار نشان داد (001/0p<)، به گونه ای که میزان خونریزی در گروه مولتی لود با گذشت زمان، کاهش و در گروه کاپرتی، افزایش یافته بود.
نتیجه‌گیری: استفاده از IUD مولتی لود، باعث کاهش قابل توجه میزان خونریزی در نمونه های پژوهش شد. بنابراین در مراکز ارائه دهنده خدمات تنظیم خانواده، مشاوره در مورد هر دو نوع IUD مولتی لود و کاپرتی، ضروری به نظر می رسد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Vaginal Bleeding in Multiload CU 375 and Copper T 380A Intrauterine Device Users

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Shahnazi 1
  • Manizheh Sayyah Melli 2
  • Mohammad Asghari Jafarabadi 3
  • Fariba Hamuni 4
  • Somayyeh Sarrafi Kheirabad 5
1 Lecturer, Department of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
2 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
3 Ph.D., Assistant Professor of Traffic Injury Prevention Research Center, Faculty of Health, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
4 M.Sc. of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
5 M.Sc. Student of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: One of the most common complications of intrauterine device (IUD) users is bleeding. These symptoms are varied in different type of IUD. The aim of this study was to compare bleeding in two types of intrauterine device (Multiload 375 and Copper T 380A).
Methods: A randomized double- blinded controlled clinical trial was carried out on 48 women who were referred to a public health center of Tabriz, Iran, from 2011 September to 2012 October. Participants allocated randomly into two equal groups with random block-size of 4 and 6. Group 1 received Multiload 375 IUD and group 2 received the Copper T 380A IUD. Amount of bleeding was measured with Higham chart during menstruation, one cycle before IUD insertion and four cycles after. Data were analyzed using SPSS software version 13, chi square, independent t-test, analysis of covariance and ANOVA with repeated measures tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: No significant differences were found between two groups in terms of demographic and pregnancy characteristics (Except for drug consumption during the study and the interval of last delivery with IUD insertion) (p>0.05). The mean of bleeding was statistically significant in the first 4 months after IUD insertion in two groups (p<0.001) as the bleeding in Multiload 375 group was decreased and in Copper T 380A group was increased.
Conclusion: The Multiload IUD resulted in considerable reduction in amount of bleeding. Therefore, counseling about each type of intrauterine device (Multi load and Copper T) in family planning service providers seems to be necessary.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intrauterine Devices
  • Higham chart
  • Menorrhagia