بررسی سطوح سرمی ظرفیت تام آنتی اکسیدانت در زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

دانشیار گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران.

چکیده

مقدمه: جهت درمان پره اکلامپسی، اطلاع از وضعیت آنتی اکسیدانت سرم قبل از شروع درمان با مکمل های آنتی اکسیدانت می تواند مفید باشد که این امر، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات انجام شده در رابطه با ظرفیت تام آنتی اکسیدانت در پره اکلامپسی نتایج ضد و نقیضی را نشان می دهند. مطالعه حاضر با هدف بررسی سطوح سرمی ظرفیت تام آنتی اکسیدانت در زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی در مقایسه با زنان باردار سالم انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعیدر سال 1389 بر روی 30 زن باردار مبتلا به پره اکلامپسی و 30 زن باردار سالم در بیمارستان عسلیان خرم آباد انجام شد. افراد به روش نمونه گیری متوالی انتخاب شدند. میزان سطوح سرمی ظرفیت تام آنتی اکسیدانت با استفاده از روش رنگ سنجی اندازه گیری شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) و آزمون من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین سطوح سرمی ظرفیت تام آنتی اکسیدانت در زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی برابر 04/0 ± 12/1 میلی مول در لیتر و در زنان باردار سالم 03/0±08/1 میلی مول در لیتر بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود (39/0=p).
نتیجه‌گیری: در مطالعه حاضر، زنان باردار مبتلا به  پره اکلامپسی و زنان باردار سالم از نظر میانگین سطوح سرمی ظرفیت تام آنتی اکسیدانت اختلاف معنی داری نداشتند. بنابراین به نظر می رسد اطلاع از ظرفیت تام آنتی اکسیدانت، قبل از شروع درمان با مکمل های آنتی اکسیدانت در مبتلایان به پره اکلامپسی مفید باشد و تجویز آنها در بیماران با سطوح پایین آنتی اکسیدانت توصیه می شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Serum Total Antioxidant Capacity in Patients with Preeclampsia

نویسندگان [English]

  • Ali Khosrowbeygi
  • Hassan Ahmadvand
Associate Professor, Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Lorestan University of Medical Sciences, Khorramabad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Measurement of serum total antioxidant capacity might be useful in patients with preeclampsia before antioxidant supplementation. The findings of antioxidant capacity in preeclampsia are conflicting. the aim of this study was to assess serum total antioxidant capacity in patients with preeclampsia compared with normal pregnant women.
Methods: This cross sectional study was conducted on 30 pregnant women with preeclampsia and 30 normal pregnant women in Asalian Hospital, Khoramabad, Iran, 2010. Cases were selected by consecutive sampling method. Serum total antioxidant capacity was measured by commercially available colorimetric method. Data were analyzed using SPSS software version 11.5 and Mann-Whitney test. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: Mean of serum total antioxidant capacity was 1.12±0.04mmol/L in preeclamptic group and 1.08 ± 0.03mmol/L in normal pregnant women and the difference was not significant (p=0.39). 
Conclusion: No significant difference was observed in serum total antioxidant capacity between preeclampsia and normal pregnancy. Therefore, knowing total antioxidant capacity in preeclampsia may be useful before treatment with antioxidant supplementation and can be recommended in patients with low antioxidant capacity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidants
  • Pre-eclampsia
  • Serum