بررسی میزان بقاء 1 تا 10 ساله سرطان پستان در زنان ایرانی: یک مطالعه مرور سیستماتیک و فراتحلیل

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

2 دانشیار گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

3 استاد گروه اپیدمیولوژی بالینی، مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

4 کارشناسی ارشد بیوشیمی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

چکیده

مقدمه: سرطان پستان، شایع‌ترین بدخیمی عضوی در زنان است که سالانه باعث 19% مرگ و میر در زنان سراسر جهان می‌شود. برآورد میزان بقاء در بیماران مبتلا به این سرطان، می‌تواند به عنوان یکی از شاخص‌های مهم در کنترل بیماری و ارزیابی روش‌های درمانی مورد استفاده قرار گیرد. میزان بقاء سرطان پستان در کشور به صورت پراکنده گزارش شده و اطلاع جامعی در دسترس نیست. در نتیجه مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان بقاء یک تا 10 ساله سرطان پستان در زنان به روش فراتحلیل انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مرور سیستماتیک و فراتحلیل اطلاعات در مورد میزان بقاء 1 تا 10 ساله سرطان پستان در زنان ایرانی در تمام مقالات منتشر شده تا پایان سال 1392 از طریق جستجو در بانک‌های اطلاعاتیIranmedex ، Magiran، SID،PubMed ، web of science، science Direct، Scopus و google scholar با استفاده از کلمات کلیدی و ترکیبات آن‌ها، توسط دو پژوهشگر آموزش دیده به طور مستقل استخراج شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از مدل اثرات تصادفی در متاآنالیز، متارگرسیون و آزمون کوکران توسط نرم افزار STATA(نسخه 1/11) و SPSS (نسخه 16) انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: تعداد ۱۷ مطالعه با حجم نمونه ۱۱۹۰۹ نفر وارد فرآیند فراتحلیل شدند. میزان بقاء ۱ ساله سرطان پستان در زنان ایران ۹۴%، ۵ ساله ۷۱% و ۱۰ ساله ۵۶% و میزان بقاء ۲، ۳ و ۴ ساله به ترتیب %۸۳، ۷۹% و ۷۱% برآورد شد. در مطالعات مورد بررسی، کم‌ترین میزان بقاء ۱ ساله مربوط به مطالعه‌ استان اردبیل با میزان بقاء ۸۲% و بیش‌ترین میزان مربوط به مطالعه‌ استان تهران با میزان ۹۹% بود.
نتیجه‌گیری: میزان بقاء 1 و 5 ساله سرطان پستان در زنان ایرانی در حد مطلوب می‌باشد و با افزایش سال‌های سپری شده از زمان تشخیص، میزان بقاء کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of 1 to 10-year survival of breast cancer in Iranian women: a systematic review and meta-analysis

نویسندگان [English]

 • Arezoo Karimi 1
 • Zeinab Moradi 1
 • Kourosh Sayehmiri 2
 • Ali Delpisheh 3
 • Fatemeh Sayehmiri 4
1 M.Sc. in Epidemiology, Student Research Community, School of Public Health, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
2 Associate Professor, Department of Biostatistics, School of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
3 Professor, Department of Clinical Epidemiology, Social-Psychological Prevention Research Center, of Clinical Epidemiology, School of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
4 M.Sc. in Biochemistry, Student Research Community, School of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran
چکیده [English]

Introduction: Breast cancer is the most common malignancy in women which causes 19% of annual deaths of women in the world. Estimation of survival rate in patients with this cancer can be used as an important indicator of disease control and evaluation of the treatment methods. Breast cancer survival rates in the country have been reported sporadically and comprehensive information is not available. Therefore, this study was performed with aim to evaluate one to ten-years survival of breast cancer in women by meta-analysis.
Methods: This is a Systematic Review and Meta-analysis study about one to ten-year survival of breast cancer in Iranian women. To do this, the databases including Medlib, Google Scholar, Pubmed, ISI, Science direct, SID, Medline, Magiran, and Irandoc were searched by two trained researchers independently and the articles through key terms and combinations were extracted up to 2013. Data was analyzed by a random effects model meta-analysis, Meta-regression and Cochran test using STATA software (version 11.1) and SPSS software (version 16).
Results: A total of 17 studies with sample size of 11,909 samples were meta-analyzed. 1-year survival rate for breast cancer in Iranian women was 94%, 5-years, 71% and 10-years, 56% and also survival rates of 2, 3 and 4 years were 83%, 79%, 71%, respectively. Minimum and maximum 1-year survival rate was related to the study in Ardebil (82%) and the study in Tehran (99%), respectively.
Discussion: 1 and 5-year survival rate of breast cancer in Iranian women is desirable and survival rate decreases with increasing years passed from the time of diagnosis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Breast Cancer
 • Meta-analysis
 • Survival rate
 1. Salehi M, Gohari MR, Vahabi N, Farid Z, Yahyazadeh SH, Kafashian MR. Comparison of artificial neural network and cox regression models in survival prediction of breast cancer patients. Sci J Ilam Univ Med Sci 2013; 21(2):120-8.
 2. Fazeli Z, Najafian Zadeh M, Eshtati B, Almasi Hashiani A. Five-year evaluation of epidemiological, geographical distribution and survival analysis of breast cancer in Markazi Province, 2007-2011. Arak Med Univ J 2014; 16(11):73-80.
 3. Moghadami FZ, Abolghasemi J, Asgari DA, Gohari MR. Survival analysis of patients with breast cancer using the Aalen's additive hazard model. J North Khorasan Univ Med Sci 2011; 3:8.
 4. Akbari ME, Mirzaei HR, Soori H. Year survival of breast cancer in Shohada-e-Tajrish and Jorjani hospitals. Hakim 2006; 9(2):39-44.
 5. Yaghmaei S, Bani Hashemi G, Gorbani R. Survival rate following treatment of primary breast cancer in Semnan, Iran (1991-2002). Koomesh 2008; 9(2):111-6.
 6. Mokarian F, Mokarian S, Ramezani A. Relations of disease-free survival and overall survival with age and primary metastases in patients with breast cancer. J Isfahan Med Sch 2013; 31(225):8.
 7. Parkin DM, Fernánde LM. Use of statistics to assess the global burden of breast cancer. Breast J 2006; 12(1):S70-80.
 8. Khodabakhshi R, Gohari MR, Moghadamifard Z, Foadzi H, Vahabi N. Disease-free survival of breast cancer patients and identification of related factors. Razi J Med Sci 2011; 18(89):27-33.
 9. Besharat S, Motie MR, Besharat MA, Besharat GH. Breast cancer risk factors in women of Golestan province in Iran: a case-control study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2010; 13(6):46-51.
 10. Bakhtiari A, Hajahmadi AM. 5 year assessment of breast cancer at Rajaii Hospital, Babolsar (1991-1996). Iran J Obstet Gynecol Infertil 2006; 1(9):47-51.
 11. Kasaeian A, Abadi A, Mehrabi YE, Mousavi JS. Estimating relative survival of breast cancer patients referring to Imam Khomeini cancer institute during 1990-95. Know Health 2009; 4(3):7.
 12. Von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gotzsche PC, Vandenbroucke JP. The strengthening the reporting of observational studies in epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. Prev Med 2007; 45(4):247-51.
 13. Fouladi N, Amani F, Harghi AS, Nayebyazdi N. Five Year survival of women with breast cancer in Ardabil, north-west of Iran. Asian Pac J Cancer Prev 2009; 12(7):1799-801.
 14. Musavi Naeeni SM, Mofid B, Mohebbi HA, Mehmannavaz M, Khoshini S. Comparison of local recurrence, metastasis and survival rate between two surgical methods in phase and clinical breast cancer. Kosar Med 2009; 14(2):5.
 15. Heydari ST, Mehrabani D, Tabei SZ, Azarpira N, Vakili MA. Survival of breast cancer in southern Iran. Iran J Cancer Prev 2009; 2(1):51-4.
 16. Natarajan L, Pu M, Parker BA, Thomson CA, Caan BJ, Flatt SW, et al. Time-varying effects of prognostic factors associated with disease-free survival in breast cancer. Am J Epidemiol 2009; 169(12):71463-70.
 17. Rajaeifard A, Talei A, Baneshi M. Survival analysis models for breast cancer patients in Shiraz, 1993-2002. J Med Res 2005; 3(4):14-7.
 18. Moradi Marjaneh M, Homaee Shandiz F, Shamsiyan AA, Eftekharzade Mashhadi I, Hedayati Mogadam MR, Bidkhori H, et al. Association between HER2/neu, p53 genes and progestrone/estrogen receptors with survival rate in Iranian women with breast cancer. Iran J Cancer Dis 2008; 1(2):7-17.
 19. Pal S, Lüchtenborg M, Davies EA, Jack RH. The treatment and survival of patients with triple negative breast cancer in a London population. Springerplus 2014; 3(1):553.
 20. Yang MT, Rong TH, Huang ZF, Zeng CG, Long H, Fu JH, et al. Clinical analysis of resectable breast cancer: a report of 6 263 cases. Ai Zheng 2005; 24(3):327-31.
 21. Akbari ME, Khayamzadeh M, Khoshnevis SJ, Nafisi N, Akbari A. Five and ten years survival in breast cancer patients mastectomies vs. breast conserving surgeries personal experience. Iran J Cancer Prev 2008; 1(2):53-6.
 22. Pierga JY, Girre V, Laurence V, Asselain B, Diéras V, Jouve M, et al. Characteristics and outcome of 1755 operable breast cancers in women over 70 years of age. Breast 2004; 13(5):369-75.