نقش شاخص های فعالیت بدنی بر اختلالات قاعدگی دختران ورزشکار دانشجو

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، آذربایجان، ایران.

2 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، آذربایجان، ایران.

3 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

4 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: اختلالات دستگاه تولید مثل در بین 79-6 درصد از زنانی که درگیر فعالیت‌های ورزشی هستند، رخ می‌دهد. علی ‌رغم اینکه اختلالات قاعدگی در بین دختران دانشجوی ورزشکار وجود دارد، مطالعات محدودی در مورد آن و عوامل ورزشی تأثیرگذار بر آن وجود دارد. اختلالات قاعدگی دارای طیف وسیعی می‌باشند و حتی برخی از آنها می‌توانند منجر به مشکلات ناباروری شوند. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش شاخص‌های فعالیت بدنی بر اختلالات قاعدگی دختران ورزشکار دانشجو انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال 1391 بر روی 246 نفر از دانشجویان ورزشکار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان انجام شد. افراد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه مشخصات فردی، مشخصات شاخص فعالیت بدنی و اطلاعاتی پیرامون وضعیت قاعدگی، توسط پژوهشگر جمع آوری و اطلاعات آن از طریق روش های آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 14) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.  
یافته‌ها: بین حجم فعالیت (تعداد ساعت فعالیت در یک هفته) و اختلال قاعدگی (منوراژی، متروراژی و پلی منوره) ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود داشت (05/0>p)، ولی بین اختلالات قاعدگی و نوع رشته ورزشی، تعداد دفعات و مدت فعالیت ارتباط آماری معنا‌داری مشاهده نشد (05/0<p).
نتیجه‌گیری: انجام تمرینات ورزشی با حجم بالا می تواند منجر به خونریزی های نامنظم رحمی از قبیل خونریزی طولانی یا شدید (منوراژی)، خونریزی بین قاعدگی و نامنظم (متروراژی) و خونریزی مکرر (پلی منوره) در دختران دانشجوی ورزشکار شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Exercise Indices on Menstrual Dysfunctions inFemale College Athletes

نویسندگان [English]

  • Azam Zarneshan 1
  • Karim Salehzadeh 1
  • Bohloul Ghorbanian 2
  • Soudabeh Sharabiani 3
  • Solmaz Shirpour 4
1 Lecturer, Department of Exercise physiology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Azarbaijan, Iran.
2 Assistant professor, Department of Exercise physiology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Azarbaijan, Iran.
3 M.Sc. of Exercise physiology, Faculty of Physical Education and Sports Science, Urmia University, Urmia, Iran.
4 M.Sc. of Exercise physiology, Faculty of Physical Education and Sports Science, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Abnormalities of reproductive system occurs in 6-79% of women who are involved in sports activities. However, menstrual dysfunctions exist in female college athletes, but few studies have been conducted on this topic and effective sports factors. Menstrual dysfunctions have a wide range and may lead women to infertility. The aim of this study was to investigate the role of exercise indices on menstrual dysfunctions in female college athletes.
Methods: This study was a descriptive analytical one conducted on 246 female college athletes studying in Azarbaijan Shahid Madani university, Azarbaijan, Iran, 2012. Sampling was convenience. Data were collected by a questionnaire of demographic information, exercise indices and information about menstrual cycles. Data were analyzed by descriptive and inferential statistical methods and SPSS software version 14. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: There was a significant positive relationship between volume of exercising (the number of hours of exercising per week) and menstrual dysfunctions (menorrhagia, metrorrhagia and polymenorrhea) (p<0.05), but, no significant relationship was found between these dysfunctions and parameters of type of sport, its frequency and duration of the exercise (p>0.05).
Conclusion: Exercise with high volume can lead to irregular uterine bleeding, including prolonged or severe bleeding (menorrhagia), bleeding between menstrual periods and irregular (metrorrhagia) and recurrent bleeding (polymenorrhea) in female college athletes.
  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Athlete
  • Exercise
  • Menstruation Disturbances