تأثیر عصاره بابونه بر اختلال خواب زنان یائسه

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.

2 مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.

3 استادیار گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.

4 استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اسلامی اراک، اراک، ایران.

5 دانشجوی دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

6 دانشجوی دکترای اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری، پژوهشکده زیست‌شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: اختلال خواب یکی از شایع‌ترین مشکلات زنان یائسه است، لذا مطالعه با هدف تعیین تأثیر عصاره بابونه بر اختلال خواب زنان یائسه انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور در سال 1394 بر روی 110 زن 60-50 ساله یائسه مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های شهر اراک که واجد معیارهای ورود به مطالعه بودند انجام شد. افراد مورد مطالعه پس از نمونه‌گیری در دسترس به طور تصادفی در یکی از گروه‌های آزمون و کنترل قرار گرفتند. نمونه‌های گروه آزمون، کپسول بابونه حاوی400 میلی‌گرم عصاره بابونه را 2 بار در روز، به مدت یک ماه مصرف کردند و در مورد گروه کنترل، مداخله‌ای صورت نگرفت. بعد از اتمام مداخله، شاخص کیفیت خواب پیتزبرگ مجدداً توسط نمونه‌ها تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون‌های کای دو، تی ‌وابسته و تی‌ مستقل انجام شد.
یافته‌ها: میانگین نمره کیفیت خواب در گروه آزمون قبل از مصرف دارو 88/1±68/13 بود که بعد از مداخله به 53/1±07/9 رسید. میانگین این شاخص در گروه کنترل در ابتدای مطالعه 50/2±98/12 و در پایان مطالعه 45/2±72/11 بود. بین میانگین نمرات کیفیت خواب در گروه آزمون قبل و بعد از مداخله اختلاف آماری معنی‌داری وجود داشت (001/0=p)، اما در مورد گروه کنترل این اختلاف معنی‌دار نبود (149/0=p). همچنین بین میانگین نمره کیفیت خواب در دو گروه آزمون و کنترل بعد از مداخله اختلاف آماری معنی داری وجود داشت (001/0=p).
نتیجه‌ گیری: استفاده از عصاره بابونه در کاهش اختلال خواب زنان یائسه مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Chamomile extract on sleep disorder in menopausal women

نویسندگان [English]

 • Hanieh Abbasinia 1
 • Zeinab Alizadeh 2
 • Katayoun Vakilian 3
 • zohreh Jafari 4
 • Pegah Matoury poor 5
 • Mehdi Ranjbaran 6
1 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran.
2 Instructor, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Biology, School of Basic Sciences, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
5 PHD student, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
6 PHD student, Department of Epidemiology and Reproductive Health, Reproductive Epidemiology Research Center, Royan Institute for Reproductive Biomedicine, ACECR, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Sleep disorder is one of the most common problems in menopausal women. Therefore, this study was performed with aim to determine the effect of chamomile extract on sleep disorder in menopausal women.
Methods: This double blind clinical trial study was conducted on 110 menopausal women aged 50-60 years who referred to health clinics of Arak and met the inclusion criteria. The subjects after convenience sampling were randomly included to one of the intervention or control groups. The intervention group received Chamomile capsule containing 400 mg of Chamomile extract twice a day for one month and control group received no intervention. At the end of the intervention, Pittsburgh Sleep Quality Index was again completed by the subjects. Data were analyzed by SPSS software (version 18) and Chi-square, paired t and independent t -tests.
Results: The mean sleep quality score in the intervetion group before taking the drug was 13.68± 1.68 that changed to 9.07±1.53 after the intervention. Also the mean of this index in the control group was 12.98±2.50 before the intervention and 11.72±2.45 after the intervention. There was significant difference between the mean of sleep quality score in the intervention group before and after the intervention (P=0.001), but it was not significantly different in the control group (P=0.149). Also, there was significant difference between mean score of sleep quality in intervention and control groups after the intervention (P=0.001).
Conclusion: Using Chamomile extract is effective in reducing sleep disorder of menopausal women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chamomile extract
 • Menopausal women
 • sleep disorder
 1. Taavoni S, Nazem Ekbatani N, Haghani H. The effect of lemon Balm on sleep disorder in menopausal women 60-50 years old. Complement Med J Facul Nurs Midwifery 2013; 2(4):344-54. (Persian).
 2. Taavoni S, Ekbatani N, Kashaniyan M, Haghani H. Effect of valerian on sleep quality in postmenopausal women: a randomized placebo-controlled clinical trial. Menopause 2011; 18(9):951-5. (Persian).
 3. Taavoni S, Ekbatani N, Kashaniyan M, Haghani H. Effect of Sedamin capsule on sleep disorder among menopausal women. J Gorgan Univ Med Sci 2012; 14(1):39-45. (Persian).
 4. Taavoni S, Ekbatani N, Haghani H. Sleep disturbance associated factors in menopausal women. J Kermanshah Univ Med Sci 2011; 15(4):272-7. (Persian).
 5. Kheirkhah M, Hamzi S, Vahedi M, Sadeghi H. Effect of Hypericum perforatum oral capsule on sleep problems during menopause. Complement Med 2014; 3(4):935-43. (Persian).
 6. Asltoghiri M, Ghodsi Z. The effects of Reflexology on sleep disorder in menopausal women. Proc Soci Behav Sci 2012; 31:242-6.
 7. Gooneratne NS. Complementary and alternative medicine for sleep disturbances in older adults. Clin Geriatr Med 2008; 24(1):121-38.
 8. Abdullahzadeh M, Naji S. The effect of matricaria chamomilla on sleep quality of elderly people admitted to nursing homes. Iran J Nurs Care Res 2014; 27(89):69-79. (Persian).
 9. Zhang J, Li F, Lin Y, Sheng Q, Yu X, Zhang X. Subjective sleep quality in perimenopausal women and its related factors. J Nanjing Med Univ 2007; 21(2):116-9.
 10. Roozbahani N, Jabbari Z, Yazdi S. The comparison of Shirazi thymus vulgaris and mefenamic acid effects on primary dysmenorrheal. Arak Med Univ J 2006; 8(3):23-7. (Persian).
 11. Hakiminia H. A comparative study between mefenamic acid with mefenamic acid and vitamin E in release of pain in primary dysmenorrhea. [MD Dissertation]. Zahedan, Iran: Zahedan University of Medical Sciences; 2005. P. 27-8. (Persian(.
 12. Modaressnejad V, Motamedi B. Comparison between the pain-relief effect of fennel and mefenamic acid on primary dysmenorrhea. J Rafsanjan Univ Med Sci 2006; 5(1):1-6. (Persian).
 13. Sarris J, Byrne GJ. A systematic review of insomnia and complementary medicine. Sleep Med Rev 2011; 15(2):99-106.
 14. Modarres M, Mirmohamadali M, Oshrieh Z, Mehran A. Comparison of the effect of Mefenamic Acid and matricaria camomilla capsules on primary dysmenorrhea. J Babol Univ Med Sci 2011; 13(3):50-8. (Persian).
 15. Zargri A. Medicinal plants. Tehran, Iran: Publishing and Printing Institute; 2004.
 16. Harati E, Sadeghipour Roodsari HR, Seifi B, Kamalinejad M, Nikseresht S. The effect of oral Matricaria Chamomilla extract and selenium on postpartum depression and plasma oxidant-antioxidant system in mice. Tehran Univ Med J 2014; 71(10):625-34. (Persian).
 17. Zick SM, Wright BD, Sen A, Arnedt JT. Preliminary examination of the efficacy and safety of a standardized chamomile extract for chronic primary insomnia: a randomized placebo controlled pilot study. BMC Complement Altern Med 2011; 11:78.
 18. Saeedi M, Ashk Torab T, Saatchi K, Zayeri F, Amir Ali Akbari S. The effect of progressive muscle relaxation on sleep quality of patients undergoing hemodialysis. J Cri Care Nurs 2012; 5(1):23-8. (Persian).
 19. Buysse DJ. Reynolds CF, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ. The pittsburgh quality index: a new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry Res 1988; 28(2):193-213.
 20. Taibi DM, Vitiello MV, Barsness S, Elmer GW, Anderson GD, Landis CA. A randomized clinical trial of valerian fails to improve self-reported, polysomnographic, and actigraphic sleep in older women with insomnia. Sleep Med 2009; 10(3):319-28.
 21. Hekmatpou D, Haghverdy F, Delavar M. Effect of Chamomile on sleep quality of hemodialysis patients: A clinical trial. Complement Med J Facul Nurs Midwifery 2015; 5(3):1224-33. (Persian).
 22. Langhorst J, Varnhagen I, Schneider SB, Albreeht U, Rueffer A, Stange R, et al. Randomised clinical trial: a herbal preparation of myrrh, chamomile and coffe charcoal compared with mesalasine in maintaining remission in ulcerrative colitis a double-blind , double-dummy study. Aliment Pharmacol Ther 2013; 38(5):490-500.
 23. Amsterdam JD, Shults J, Sholler I, Mao JJ, Rockwell K, Newberg AB. Chamomile (Matricaria recutita) may have antidepressant activity in anxious depressed humans: an exploratory study. Altern Ther Health Med 2012; 18(5):44-9.
 24. Shinomiya K, Inoue T, Utsu Y, Tokunaga S, Masouka T, Ohmori A, et al. Hypnotic activities of chamomile and passiflora extracts in sleep-disturbed rats. Biol Pharm Bull 2005; 28(5):808-10.