فراوانی تنگی شریان کلیه و عوامل خطر آن در زنان تحت آنژیوگرافی شریان کرونر

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: تنگی آترواسکلروتیک شریان کلیوی، یک بیماری پیش رونده است که ممکن است منجر به نارسایی کلیه، ادم ریوی ناگهانی، سندرم های ایسکمیک ناپایدار کرونر و هیپرتانسیون مقاوم شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی تنگی شریان کلیوی در زنان داوطلب آنژیوگرافی کرونر و ارتباط آن با عوامل خطر قلبی به منظور مشخص کردن نیاز به آنژیوگرافی همزمان کلیوی و کرونری انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی طی سال های 1390-1388 بر روی 375 زن در بیمارستان امام رضاء (ع) مشهد انجام شد. معیارهای ورود به مطالعه شامل: سابقه هیپرتانسیون تحت درمان و فشار افزایش یافته داخل رگی بیش از 90/140 میلی متر جیوه بدون تاکی کاردی همراه و کراتینین سرمی بیش از 5/1 میلی گرم در دسی لیتر بود. بیماران داوطلب آنژیوگرافی کرونر که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند، همزمان تحت آنژیوگرافی غیر انتخابی شرایین کلیوی نیز قرار گرفتند. اطلاعات فردی، عوامل خطر آترواسکلروز، یافته های آزمایشگاهی و نتایج آنژیوگرافی در پرسشنامه جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) و آزمون های آماری کای دو، تی مستقل و رگرسیون لوجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در مطالعه حاضر، فراوانی تنگی آترواسکلروتیک شرایین کلیوی در زنان، 5/20% بود. در بین عوامل خطر آترواسکلروز، سابقه فشار خون بالا و سن بیشتر از 65 سال با تنگی آترواسکلروتیک شرایین کلیوی، ارتباط معنی داری داشت (001/0>p)، ولی دیابت قندی، افزایش چربی های خون و تدخین سیگار با تنگی شرایین کلیوی ارتباط معنی داری نداشتند. تعداد بیشتر شرایین کرونر تنگ با تنگی شرایین کلیوی ارتباط معنی داری داشت (001/0>p).
نتیجه‌گیری: انجام همزمان آنژیوگرافی غیر انتخابی شرایین کلیه ضمن آنژیوگرافی عروق کرونر، بدون انجام تست های غیر تهاجمی بررسی تنگی شرایین کلیوی در افراد زیر توصیه می شود: زنان با سن بالاتر از 65 سال، زنان با سابقه هیپرتانسیون تحت درمان و فشار داخل رگی بالاتر از 90/140 میلی متر جیوه و زنان مبتلا به تنگی بیش از 50 درصد کرونر.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Renal Artery Stenosis and Its Risk Factors in Female Patients Undergoing Coronary Angiography

نویسندگان [English]

  • Alireza Abdollahimoghadam 1
  • Hoda Raffieijelodar 2
  • Mahmoud Ebrahimi 3
1 Assistant Professor, Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 General Practitioner, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Renal artery stenosis caused by atherosclerosis is a progressive disease which may present by renal failure, acute pulmonary edema, unstable ischemic syndromes and refractory hypertension. The aim of this study was to evaluate the prevalence of renal artery stenosis and its relationship with cardiovascular risk factors in female patients undergoing coronary angiography for finding the necessity of concurrency of renal and coronary angiography.
Methods: This analytical descriptive study was carried out on 375 women in Emam Reza hospital, Mashhad, Iran, 2009-2011. Inclusion criteria were: history of being under hypertension treatment and increased intra-arterial blood pressure more than 140/90 MmHg without tachycardia and serum creatinine over than 1.5 mg/dl. Patients concurrently underwent nonselective renal angiography and coronary angiography. Demographic data, risk factors of atherosclerosis, laboratory and angiographic findings were collected in a questionnaire and analyzed using SPSS software version 11.5, chi-square, independent t-test and logistic regression tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: Prevalence of significant atherosclerotic renal artery stenosis was 20.5% in women. Among multiple atherosclerotic risk factors, hypertension and age over 65 years had significant relationship with renal artery stenosis (p<0.001) but diabetes mellitus, hyperlipidemia and smoking had not significant relationship with renal artery stenosis. A significant relationship was found between the number of involved coronary artery stenosis and renal artery stenosis (p<0.001).
Conclusion: Concurrency of nonselective renal angiography and coronary angiography without non invasive test for assessment of renal artery stenosis is recommended in female patients with age over 65 years, being under hypertension treatment, increased intra arterial blood pressure more than 140/90 MmHg and more than 50% coronary artery stenosis.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Angiography
  • Coronary vessels
  • Renal artery
  • Renal artery stenosis