بررسی انتخاب روش زایمان توسط زنان باردار نخست زای شهر سمیرم با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی در سال 1390

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استادیار گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: امروزه میزان سزارین در ایران از محدوده توصیه شده توسط سازمان جهانی بهداشت بالاتر است و یکی از دلایل افزایش سزارین، درخواست مادران می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی انتخاب روش زایمان توسط زنان نخست باردار با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال 1390 بر روی 104 زن باردار نخست زایی که جهت انجام مراقبت های دوران بارداری به صورت متوالی به مراکز بهداشتی درمانی شهری شهرستان سمیرم مراجعه کرده بودند، انجام شد. نمونه گیری به صورت در دسترس بود. داده ها به وسیله پرسشنامه جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های کای اسکوئر و ANOVA در سطح معنی داری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: از 104 زن باردار مورد مطالعه، 74 نفر (1/71%) زایمان طبیعی و 30 نفر (8/28%) زایمان سزارین داشتند. میانگین سنی افراد در سه گروه انتخاب زایمان سزارین، طبیعی و بدون تصمیم، تفاوت معنی داری با هم نداشت (05/0<p). سه گروه از نظر ویژگی های اقتصادی، شغل، سن ازدواج، سطح تحصیلات و آگاهی، اختلاف آماری معناداری نداشتند (05/0<p). از نظر همه سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی (حساسیت درک شده، شدت درک شده، موانع درک شده، منافع درک شده، و خودکارآمدی درک شده)، تفاوت معنی داری بین گروه ها مشاهده شد (05/0>p).
نتیجه‌گیری: برنامه ریزی مناسب جهت آموزش مادران باردار جهت حساس سازی زنان نسبت به عوارض سزارین و ارتقاء دانش و اطلاعات و خودکارآمدی برای انجام زایمان طبیعی و نیز کاهش موانع در این زمینه توسط مسئولان ضروری است تا با بهبود ادراک زنان باردار، از میزان سزارین های غیر ضروری کاسته شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Selection of Delivery Method by Nulliparous Pregnant Women using Health Belief Model in Semirom, Iran, 2012

نویسندگان [English]

  • Atefeh Afshari 1
  • Mohtasham Ghafari 2
1 Ph.D. Student of Health Education and Health Promotion, Faculty of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Assistant professor, Department of Health Education, Faculty of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Nowadays, the rate of cesarean section is more than recommended rate by world health organization. One of the reasons is women’s preference for cesarean section. The aim of this study is investigating the selection of delivery method by nulliparous pregnant women using health belief model.
Methods: This cross sectional study was conducted on 104 nulliparous women who were referred for prenatal cares to health care center of Semirom, Iran, 2012. Census method was used for sampling. Data were collected by a questionnaire and analyzed using SPSS software version 16, chi-square and ANOVA tests. P value less than 0.05 was considered significant.           
Results: Among 104 studied women, 74 cases (71.1%) had normal vaginal delivery and 30 cases (28.8%) had cesarean delivery. The mean of age was significantly more in cesarean group than vaginal delivery group (p<0.05). There were no significant differences between two groups in term of economic and social condition, job, age of marriage, education level, knowledge (p>0.05). In health belief model constructs, perceived self efficacy (p=0.002) and perceived barriers (p=0.001) had significant differences in two groups. But no significant difference was observed in perceived susceptibility, perceived severity and perceived benefits in two groups (p>0.05).
Conclusion: In order to modifying pregnant perceptions about delivery mode and reducing cesarean rate, appropriate educational programs should be developed for pregnant women, especially with health belief model.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cesarean section
  • Delivery/Obstetric
  • Pregnant Women