عوامل مؤثر در انتخاب شیوه نامطمئن پیشگیری از بارداری و بارداری ناخواسته

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات اعتیاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: زنانی که از وسایل پیشگیری از بارداری، به درستی و منظم استفاده نمی کنند و همچنین افرادی که از روش آمیزش منقطع که روش سنتی، نامطمئن و متداول در ایران می باشد، استفاده می کنند، در خطر بالای مواجهه با بارداری ناخواسته می باشند. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل مؤثر در انتخاب شیوه نامطمئن پیشگیری از بارداری انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه گذشته نگر در سال 1391 بر روی 174 نفر از زنان باردار تحت پوشش مراقبت بهداشتی دوران بارداری در شهر طرقبه انجام شد. داده های مربوط به ویژگی های فردی، رفتار باروری و روش پیشگیری از بارداری از پرونده های مراقبت بهداشتی استخراج شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 13) و آزمون های تی، کای اسکوئر و فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: از 174 زن مورد مطالعه، 42 نفر (24%)، قبل از بارداری از هیچ روش پیشگیری از بارداری استفاده نکرده بودند؛ با خروج آنان، 52 نفر (4/39%) از روش های مطمئن و 80 نفر (6/60%) از روش آمیزش منقطع استفاده کرده بودند. میانگین سنی زنان 8/4 5/26 سال بود، 61 نفر (2/46%) از زنان، دارای تحصیلات دیپلم و بالاتر، 125 نفر (7/94%) خانه دار و 50 نفر (9/37%) آنان نخست باردار بودند. تنها تعداد بارداری قبلی با انتخاب روش پیشگیری ارتباط معناداری داشت (05/0>p) و زنانی که سابقه بارداری قبلی نداشتند، 5/1 برابر بیشتر از روش آمیزش منقطع استفاده کرده بودند.
نتیجه‌گیری: سابقه بارداری و تعداد بارداری های قبلی، تنها عوامل مؤثر در عدم انتخاب روش های نامطمئن پیشگیری از بارداری بود و زنانی که سابقه بارداری قبلی نداشتند، بیشتر در معرض خطر انتخاب و استفاده از روش آمیزش منقطع بودند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effecting Factors on Choosing Unsafe Contraception Methods and Unwanted Pregnancy

نویسندگان [English]

  • Lida Jarahi 1
  • Mostafa Almasi Doghaee 2
  • Seyed Reza Habibzadeh Shojaee 3
1 Assistant Professor, Department of Community Medicine, Addiction Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 General Practitioner, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Medical Student, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Women who do not use contraception methods correctly and regularly, also those who use withdrawal method which is traditional and common in Iran are high risk for unwanted pregnancy. The aim of this study was to determine the effective factors on choosing unsafe contraception methods.
Methods: This retrospective study was conducted on 174 pregnant women who were referred to health center of Torghabeh, Mashhad, Iran, 2012 for pregnancy health care. Demographic data, reproductive variables and the type of contraception methods collected from prenatal care health records and analyzed using SPSS software version 13, t-test, chi-square and Fisher tests. P value less than 0.05 was considered significant.           
Results: 42 women of 174 (24%) did not use any kind of contraception methods before their pregnancy, from the remaining cases, 52 women (39.4%) used safe contraception and 80 women (60.6%) used withdrawal method. Mean age of women was 26.5±4.8 years. 61 women (46.2%) had diploma or higher education level, 125 women (94.7%) were housewives and 50 cases (37.8%) were in their first pregnancy. The number of previous pregnancies had a significant relationship with the type of contraception methods (p<0.05) and women who had no previous pregnancy experience, used withdrawal method 1.5 times more.
Conclusion: History of pregnancy and number of previous pregnancies were the only effective factors on unselecting unsafe contraception methods and women who had no previous pregnancy were more susceptible to select and use withdrawal method.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contraception
  • Pregnancy/Unwanted
  • Risk Factor