بررسی وضعیت جنین آزاری و فاکتورهای مساعدکننده آن در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شهر تهران در سال 1391

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.

4 مربی گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

5 دانشیار گروه آمار، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: جنین‌آزاری، یک بحران در وضعیت بهداشت عمومی است؛ چرا که منجر به آسیب جبران‌ناپذیر جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی می‌شود. به لحاظ اهمیت فراوان این موضوع، مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت جنین‌آزاری و فاکتورهای مساعدکننده آن انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1391 بر روی 250 زن باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه اطلاعات فردی، پرسشنامه افسردگی بک و اضطراب اشپیل برگر و همچنین پرسشنامه‌ای شامل سؤالاتی در زمینه جنین‌آزاری و عوامل مؤثر بر آن بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون های کای دو و تست دقیق فیشر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شود.
یافته‏ها: در این مطالعه بین آگاهی از تعداد مراقبت‌های دوران پره ناتال، آگاهی از فواید و مضرات انجام سونوگرافی و همچنین استعمال سیگار و مواد مخدر در بارداری با تحصیلات زنان و همسرانشان تفاوت آماری معناداری وجود داشت (05/0p<). بین خشونت کلامی و خشونت فیزیکی در پاسخ به حرکات جنین با ناخواسته بودن بارداری و ناخواسته بودن جنسیت جنین تفاوت آماری معناداری وجود داشت (001/0p<). همچنین بین خشونت فیزیکی همسر به منظور آسیب رساندن به جنین با حاملگی ناخواسته (001/0p<)، ناخواسته بودن جنسیت جنین (004/0=p)، مشکلات خانوادگی (001/0p<) و مدت زمان سپری شده از ازدواج تفاوت آماری معناداری وجود داشت.
نتیجه گیری: از جمله شایع‌ترین فاکتورهای مساعد کننده جنین‌آزاری عدم آگاهی مادر از تعداد دفعات مراقبت های بارداری، مضرات استعمال سیگار در بارداری، فواید و مضرات سونوگرافی در بارداری، عدم دریافت مراقبت‌های بارداری، ناخواسته بودن جنسیت جنین و استعمال سیگار توسط همسر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of fetal abuse status and predisposing factors in pregnant women referred to the selected hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran 2012

نویسندگان [English]

 • Giti Ozgoli 1
 • Maryam Armand 2
 • Marzieh Saei Gharenaz 3
 • Zohreh Sheikhan 4
 • Hamid Alavi Majd 5
1 Assistant Professor, Department of Midwifery& Reproductive health, School of Nursing & Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 M.Sc., Department of Midwifery, School of Nursing & Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 M.Sc., Department of Midwifery, School of Nursing & Midwifery, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran
4 Instructor, Department of Midwifery& Reproductive health, School of Nursing & Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Associate professor, department of Statistics, School of Paramedics, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Fetal abuse is a crisis in public health, because it causes irreparable physical, psychological, social and economic damage. Due to the importance of this issue, this study was performed with aim to determine the fetal abuse status and predisposing factors.
Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on 250 pregnant women referred to the hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2012. Data collection tools were demographic characteristics questionnaire, Beck Anxiety Inventory and State-Trait Anxiety Inventory, and a questionnaire containing the questions regarding to fetal abuse and predisposing factors. Data was analyzed using SPSS software (version 18) and Chi-square and Fisher exact test. PResults: In this stud, there was significant difference between the awareness of the number of prenatal care, awareness of the benefits and risks of ultrasound and smoking during pregnancy with women and their spouses’ education (P<0.05). Also, significant difference was observed between verbal and physical violence in response to fetal movement with unwanted pregnancy and unwanted sex of the fetus (P<0.001). Also, there was significant difference between partner physical violence to damage the fetus with unwanted pregnancy (P<0.001), unwanted sex of the fetus (P=0.004), family problems (P<0.001) and the time spent from marriage
Conclusion: The most common predisposing factors of fetal abuse are the mother's unawareness from the number of prenatal care, the risks of smoking during pregnancy, the benefits and risks of ultrasound during pregnancy, no receiving prenatal care, unwanted sex of the fetus, and using smoking by the spouse.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Drug abuse
 • Fetal abuse
 • Pregnant Women
 • violence
 1. Condon JT. The spectrum of fetal abuse in pregnant women. J Nerv Ment Dis 1986; 174(9):509-16.
 2. Alhusen JL, Ray E, Sharps P, Bullock L. Intimate partner violence during pregnancy: maternal and neonatal outcomes. J Womens Health 2014; 24(1):100-6.
 3. Faramarzi M, Esmaelzadeh S, Mosavi S. Prevalence, maternal complication and birth outcome of physical, sexual and emotional domestic violence during pregnancy. Acta Med Iran 2005; 43(2):115-22.
 4. Jahanfar S, Malekzadegan Z. The prevalence of domestic violence among pregnant women who were attended in Iran university of medical science hospitals. J Fam Violence 2007; 22(8):643-8.
 5. Abdollahi F, Abhari FR, Delavar MA, Charati JY. Physical violence against pregnant women by an intimate partner, and adverse pregnancy outcomes in Mazandaran Province, Iran. J Fam Community Med 2015; 22(1):13-8.
 6. Stöckl H, Filippi V, Watts C, Mbwambo JK. Induced abortion, pregnancy loss and intimate partner violence in Tanzania: a population based study. BMC Pregnancy Childbirth 2012; 12(1):12.
 7. Golmakani N, Azmoude E. Domestic violence in pregnancy, outcomes and strategies: a review article. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 15(42):13-22.
 8. Gulliver PJ, Dixon RS. Immediate and long‐term outcomes of assault in pregnancy. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2014; 54(3):256-62.
 9. Janssen PA, Holt VL, Sugg NK, Emanuel I, Critchlow CM, Henderson AD. Intimate partner violence and adverse pregnancy outcomes: a population-based study. Am J Obstet Gynecol 2003; 188(5):1341-7.
 10. Yost NP, Bloom SL, McIntire DD, KJ L. Prospective observational study of domesticviolence during pregnancy. Obstet Gynecol 2005; 106(1):61-5.
 11. Behnke M, Smith VC, Committee on Substance Abuse; Committee on Fetus and Newborn. Prenatal substance abuse: short- and long-term effects on the exposed fetus. Pediatrics 2013; 131(3):e1009-24.
 12. Schacht RM, LaDue RA, Tanner-Halverson P, Wilton G. Fetal alcohol syndrome and associated disabilities. Instit Hum Dev 2003; 928:1-154.
 13. Saleh Gargari S, Fallahian M, Haghighi L, Hosseinnezhad-Yazdi M, Dashti E, Dolan K. Maternal and neonatal complications of substance abuse in Iranian pregnant women. Acta Med Iran 2012; 50(6):411-6.
 14. Alm B, Milerad J, Wennergren G, Skjaerven R, Oyen N, Norvenius G, et al. A case-control study of smoking and sudden infant death syndrome in the Scandinavian countries, 1992 to 1995. The Nordic Epidemiological SIDS Study. Arch Dis Child 1998; 78(4):329-34.
 15. Strathearn L, Mayes LC. Cocaine addiction in mothers: potential effects on maternal care and infant development. Ann N Y Acad Sci 2010; 1187(1):172-83.
 16. Ingvarsson RF, Bjarnason AO, Dagbjartsson A, Hardardottir H, Haraldsson A, Thorkelsson T. The effects of smoking in pregnancy on factors influencing fetal growth. Acta Paediatr 2007; 96(3):383-6.
 17. Shaheen AA, Diaaeldin M, Chaaya M, El Roueiheb Z. Unintended pregnancy in Egypt: evidence from the national study on women giving birth in 1999. East Mediterr Health J 2007; 13(6):1392-404.
 18. Pallitto CC, García-Moreno C, Jansen HA, Heise L, Ellsberg M, Watts C, et al. Intimate partner violence, abortion, and unintended pregnancy: results from the WHO Multi-country Study on Women's Health and Domestic Violence. Int J Gynecol Obstet 2013; 120(1):3-9.
 19. Records K. A critical review of maternal abuse and infant outcomes: implications for newborn nurses. Newborn Infant Nurs Rev 2007; 7(1):7-13.
 20. Sanchez SE, Alva AV, Chang GD, Qiu C, Yanez D, Gelaye B, et al. Risk of spontaneous preterm birth in relation to maternal exposure to intimate partner violence during pregnancy in Peru. Matern Child Health J 2013; 17(3):485-92.
 21. Nunes MA, Camey S, Ferri CP, Manzolli P, Manenti CN, Schmidt MI. Violence during pregnancy and newborn outcomes: a cohort study in a disadvantaged population in Brazil. Eur J Public Health 2011; 21(1):92-7.
 22. Dabson KS, Mohammad KP. Psychometric characteristics of beck depression inventory in a large sample of patients with major depressive disorder. J Rehabilit 2008; 8(29):82-8. (Persian).
 23. Mahram B. Standardize of Speilberger test in Mashhad City. [MSc Thesis]. Tehran: Alameh Tabatabaie Univercity; 1994. P. 77-80. (Persian).
 24. Moosazadeh M, Nekoei‐moghadam M, Emrani Z, Amiresmaili M. Prevalence of unwanted pregnancy in Iran: a systematic review and meta‐analysis. Int J Health Plann Manage 2014; 29(3):e277-90.
 25. Eggleston E, Tsui AO, Kotelchuck M. Unintended pregnancy and low birthweight in Ecuador. Am J Public Health 2001; 91(5):808-10.
 26. Cheng D, Schwarz EB, Douglas E, Horon I. Unintended pregnancy and associated maternal preconception, prenatal and postpartum behaviors. Contraception 2009; 79(3):194-8.
 27. Chan KL, Brownridge DA, Tiwari A, Fong DY, Leung WC, Ho PC. Associating pregnancy with partner violence against Chinese women. J Interpers Violence 2011; 26(7):1478-500.
 28. Shamu S, Abrahams N, Zarowsky C, Shefer T, Temmerman M. Intimate partner violence during pregnancy in Zimbabwe: a cross‐sectional study of prevalence, predictors and associations with HIV. Trop Med Int Health 2013; 18(6):696-711.
 29. James L, Brody D, Hamilton Z. Risk factors for domestic violence during pregnancy: a meta-analytic review. Violence Vict 2013; 28(3):359-80.
 30. Martin KR, Garcia L. Unintended pregnancy and intimate partner violence before and during pregnancy among Latina women in Los Angeles, California. J Interpers Violence 2011; 26(6):1157-75.
 31. Moraes CL, Arana FD, Reichenheim ME. Physical intimate partner violence during gestation as a risk factor for low quality of prenatal care. Rev Saude Publica 2010; 44(4):667-76.
 32. Hassan M, Kashanian M, Hassan M, Roohi M, Yusefi H. Assessment of association between domestic violence during pregnancy with fetal outcome. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(43):21-9. (Persian).
 33. Hesami K, Dolatian M, Shams J, Majd HA. Domestic violence before and during pregnancy among pregnant women. Iran J Nurs 2010; 23(63):51-9.
 34. Ramos Gutierrez R, Barriga Marin J, Pérez Molina J. Teenage pregnancy as a risk factor for fetal abuse. Ginecol Obstet Mex 2009; 77(7):311-6.
 35. Czeizel AE. Attempted suicide and pregnancy. J Inj Violence Res 2011; 3(1):45-54.
 36. Samper MP, Jiménez-Muro A, Nerín I, Marqueta A, Ventura P, Rodriguez G. Maternal active smoking and newborn body composition. Early Hum Dev 2012; 88(3):141-5.
 37. Dolatian M, Gharache M, Ahmadi MA, Shams J, Alavi Majd H. Relationship between partner abuse during pregnancy and pregnancy outcomes. Bim J Hormozgan Univ Med Sci 2009; 13(4):261-9. (Persian).
 38. Räisänen S, Sankilampi U, Gissler M, Kramer MR, Hakulinen-Viitanen T, Saari J, et al. Smoking cessation in the first trimester reduces most obstetric risks, but not the risks of major congenital anomalies and admission to neonatal care: a population-based cohort study of 1164953 singleton pregnancies in Finland. J Epidemiol Community Health 2014; 68(2):159-64.
 39. Clarke V, Kabir Z, Keogan S, Goodman P, Clancy L. Maternal smoking rates and associated adverse birth outcomes in an Irish hospital over the ten year period 2000-2009. Eur Respirat J 2013; 42(Suppl 57):3056.
 40. Talati A, Bao Y, Kaufman J, Shen L, Schaefer CA, Brown AS. Maternal smoking during pregnancy and bipolar disorder in offspring. Am J Psychiatry 2013; 170(10):1178-85.
 41. McDonnell-Naughton M, McGarvey C, O'Regan M, Matthews T. Maternal smoking and alcohol consumption during pregnancy as risk factors for sudden infant death. Ir Med J 2012; 105(4):105-8.
 42. Bublitz MH, Stroud LR. Maternal smoking during pregnancy and offspring brain structure and function: review and agenda for future research. Nicotine Tob Res 2012; 14(4):388-97.
 43. Kurki T, Hiilesmaa V, Raitasalo R, Mattila H, Ylikorkala O. Depression and anxiety in early pregnancy and risk for preeclampsia. Obstet Gynecol 2000; 95(4):487-90.
 44. Bansil P, Kuklina EV, Meikle SF, Posner SF, Kourtis AP, Ellington SR, et al. Maternal and fetal outcomes among women with depression. J Womens Health 2010; 19(2:(329-34.
 45. Bunevicius R, Kusminskas L, Bunevicius A, Nadisauskiene RJ, Jureniene K, Pop VJ. Psychosocial risk factors for depression during pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand 2009; 88(5):599-605.
 46. Pillitteri A. Maternal & child health nursing: care of the childbearing & childrearing family. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2010.
 47. Kieler H, Haglund B, Cnattingius S, Palmgren J, Axelsson O. Does prenatal sonography affect intellectual performance? Epidemiology 2005; 16(3):304-10.