آثار روانی - اجتماعی ناباروری مردانه در زنان ایرانی: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشیار گروه مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

5 مربی گروه آموزشی پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

6 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: علی رغم اینکه زنان و مردان به یک میزان علت ناباروری می‌باشند، با این حال به دلیل تعصبات اجتماعی، ناباروری یک مشکل زنانه تلقی می‌شود و به همین دلیل نیز حتی در ناباروری با عامل مردانه، معمولاً زنان با مسائل و مشکلات خانوادگی و اجتماعی بیشتری روبرو می‌باشند و بار اصلی ناباروری را به دوش می‌کشند، بنابراین شناخت مسائل و مشکلات آنان در این حوزه از اهمیت خاصی برخوردار است و می‌تواند پیامدهای اجتماعی این پدیده را بر روی زنان مشخص کند، لذا مطالعه حاضر با هدف تبیین آثار روانی - اجتماعی ناباروری مردانه در زنان ایرانی انجام شد.
روش کار: این مطالعه با رویکرد کیفی و بر اساس تحلیل محتوایی مرسوم انجام شد. داده‌ها با انجام 30 مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیق انفرادی جمع‌آوری شد. مشارکت‌کنندگان با حداکثر تنوع از طریق نمونه‌گیری مبتنی بر هدف تا رسیدن به اشباع اطلاعات از بین زنانی که همسران آنها نابارور بودند انتخاب شدند. تمام مصاحبه‌ها ضبط و کلمه به کلمه تایپ گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار MAXqda و روش تحلیل محتوایی صورت گرفت.
یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌ها منجر به پدیدار شدن یک طبقه اصلی "درک تنش‌های مربوط به خانواده و اجتماع" و 3 زیر طبقه "رفتارهای آزاردهنده خانواده و اطرافیان (شامل زیر زیرطبقات "تجسس و دخالت"، "دریافت برچسب و سرزنش"، "طرد شدن"، "مواجهه با باورهای نادرست خانواده و اطرافیان" و "احساس تبعیض رفتاری)"، "حضور در جمعیت های خاص" و "احساس فقدان حمایت اجتماعی" شد.
نتیجه‌گیری: زنانی که همسرانشان نابارور است، تنش‌های بسیاری را در ارتباطات اجتماعی خود تجربه می‌کنند. آنچه در این میان جای تأمل دارد این است که در ناباروری با عامل مردانه، مسئولیت ناباروری بر عهده زن گذاشته می‌شود و بچه‌دار نشدن او باعث بروز رفتارها و پندارهای منفی از طرف خانواده و جامعه می‌گردد که می‌تواند پیامدهای ناگواری برای زنان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psycho - social effects of male infertility in Iranian women: a qualitative study

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Zahra Karimi 1
 • Ali Taghipour 2
 • Robab Latifnejad Roudsari 3
 • Seyed Ali Kimiaee 4
 • Seyed Reza Mazloum 5
 • Maliheh Amirian 6
1 PhD Student of Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor, Department of Biostatistics, Health Sciences Research Center, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Reproductive Health, Evidence-Based Care Research Centre, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Associate Professor, Department of Family Counseling, School of Education Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
5 Instructor, Department of Nursing Education, Evidence-Based Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
6 Assistant Professor, Department of Obstetrics &Gynecology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Despite the fact that women and men are equally the cause of infertility, however, due to social prejudices, infertility is considered a female problem and that is why even in male factor infertility, women usually face with more social and family problems and bear the main burden of infertility. Therefore, recognizing their issues in this field would be of the utmost importance and may determine the social consequences of this phenomenon for women; so, this study was performed with aim to determine the psycho-social effects of male infertility in Iranian women.
Methods: This qualitative study was carried out using conventional content analysis. Data collection was conducted using 30 individual in-depth semi-structured interviews. Participants were selected through purposeful sampling until reaching to information … among the women who their husbands were infertile. All interviews were recorded and typed word by word. Data were analyzed using MAXqda software and conventional content analysis.
Results: Data analysis emerged one main category: "Perceived family and community stresses" and 3 sub-categories of "Abusive behavior of family and others" (including subcategories of "Spying and interference", "Reception label and blame", "being rejected", "facing with misunderstandings of family and others" and  "The sense of discrimination"), "The presence in specific populations" and "feeling of lack of social support.
Conclusion: The women whose husbands are infertile experience much tension in their social communications. What is more thinkable in this issue is that in male factor infertility, the woman is responsible for infertility and her childlessness causes negative behaviors and beliefs from the family and society which can have adverse consequences for women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Content Analysis
 • Infertility
 • Male Infertility
 • Psycho – social
 1. Jungwirth A, Giwercman A, Tournaye H, Diemer T, Kopa Z, Dohle G, et al. European association of urology guidelines on male infertility: the 2012 update. Eur Urol 2012; 62(2):324-32.
 2. Malin M, Hemminki E, Räikkönen O, Sihvo S, Perälä ML. What do women want? Women's experiences of infertility treatment. Soc Sci Med 2001; 53(1):123-33.
 3. Cousineau TM, Domar AD. Psychological impact of infertility. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2007; 21(2):293-308.
 4. Wirtberg I, Möller A, Hogström L, Tronstad SE, Lalos A. Life 20 years after unsuccessful infertility treatment. Hum Reprod 2007; 22(2):598-604.
 5. Zhu JL, Basso O, Obel C, Bille C, Olsen J. Infertility, infertility treatment, and congenital malformations: Danish national birth cohort. BMJ 2006; 333(7570):679.
 6. Gannon K, Glover L, Abel P. Masculinity, infertility, stigma and media reports. Soc Sci Med 2004; 59(6):1169-75.
 7. Benyamini Y, Gozlan M, Kokia E. Women's and men's perceptions of infertility and their associations with psychological adjustment: a dyadic approach. Br J Health Psychol 2009; 14(Pt 1):1-16.
 8. O'Flynn O'Brien KL, Varghese AC, Agarwal A. The genetic causes of male factor infertility: a review. Fertil Steril 2010; 93(1):1-12.
 9. Sami N, Ali TS. Psycho-social consequences of secondary infertility in Karachi. J Pak Med Assoc 2006; 56(1):19-22.
 10. Frederiksen Y, Farver-Vestergaard I, Skovgård NG, Ingerslev HJ, Zachariae R. Efficacy of psychosocial interventions for psychological and pregnancy outcomes in infertile women and men: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open 2015; 5(1):e006592.
 11. Wischmann T, Thorn P. (Male) infertility: What does it mean to men? New evidence from quantitative and qualitative studies. Reprod Biomed Online 2013; 27(3):236-43.
 12. Schmidt L. Social and psychological consequences of infertility and assisted reproduction–what are the research priorities? Hum Fertil 2009; 12(1):14-20.
 13. El Kissi Y, Romdhane AB, Hidar S, Bannour S, Ayoubi Idrissi K, Khairi H, et al. General psychopathology, anxiety, depression and self-esteem in couples undergoing infertility treatment: a comparative study between men and women. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2013; 167(2):185-9.
 14. Ried K, Alfred A. Quality of life, coping strategies and support needs of women seeking Traditional Chinese Medicine for infertility and viable pregnancy in Australia: a mixed methods approach. BMC Womens Health 2013; 13(1):17.
 15. Karimi FZ, Taghipour A, Roudsari RL, Kimiaei SA, Mazlom SR, Amirian M. Cognitive emotional consequences of male infertility in their female partners: a qualitative content analysis. Electron Physician 2015; 7(7):1449-57.
 16. Ramezanzadeh F, Aghssa MM, Abedinia N, Zayeri F, Khanafshar N, Shariat M, et al. A survey of relationship between anxiety, depression and duration of infertility. BMC Womens Health 2004; 4(1):9.
 17. Daar AS, Merali Z. Infertility and social suffering: the case of ART in developing countries. Curr Pract Controv Assisted Reprod 2002; 15(21):3-396.
 18. Polit DF, Beck CT. Essentials of nursing research: Appraising evidence for nursing practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2013.
 19. Enayat H, Dastranj M, Salmani F. A Survey of the factors associated with domestic discordances. J Sociol Women 2011; 2(5):1-19.
 20. Ezzati A, Nouri R, Hasani J. Structural relationship model between social support, coping strategies, stigma and depression in infertile Women in Tehran, Iran, 2010. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(45):20-8. (Persian).
 21. Latifnejad Roudsari R, Allan H, Smith P. A qualitative inquiry into the mediating role of religion and spirituality in adjusting marital relationships of infertile women. J Midwifery Reprod Health 2013; 1(1):33-41.
 22. Donkor ES, Sandall J. The impact of perceived stigma and mediating social factors on infertility-related stress among women seeking infertility treatment in Southern Ghana. Soc Sci Med 2007; 65(8):1683-94.
 23. Latifnejad Roudsari R, Hadizadeh Talasaz F, Simbar S, Khadem Ghaebi N. Challenges of donor selection: the experiences of Iranian infertile couples undergoing assisted reproductive donation procedures. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 16(88):1-13. (Persain).
 24. Slade P, O'Neill C, Simpson AJ, Lashen H. The relationship between perceived stigma, disclosure patterns, support and distress in new attendees at an infertility clinic. Hum Reprod 2007; 22(8):2309-17.
 25. Sternke EA, Abrahamson K. Perceptions of women with infertility on stigma and disability. Sexual Disabil 2015; 33(1):3-17.
 26. Tabong PT, Adongo PB. Infertility and childlessness: a qualitative study of the experiences of infertile couples in Northern Ghana. BMC Pregnancy Childbirth 2013; 13(1):72.
 27. Alizadeh T, Farahani MN, Shahraray M, Alizadegan S. The relationship between self esteem and locus of control with infertility related stress of no related infertile men and women. J Reprod Infertil 2005; 6(2):194-205.
 28. Maheshwari A, Porter M, Shetty A, Bhattacharya S. Women's awareness and perceptions of delay in childbearing. Fertil Steril 2008; 90(4):1036-42.
 29. Martins MV, Peterson BD, Almeida V, Mesquita-Guimarães J, Costa ME. Dyadic dynamics of perceived social support in couples facing infertility. Hum Reprod 2014; 29(1):83-9.
 30. Chandra A, Copen CE, Stephen EH. Infertility service use in the United States: data from the National Survey of Family Growth, 1982–2010. Natl Health Stat Report 2014; 22(73):1-21.
 31. Fisher J, Hammarberg K. Psychological and social aspects of infertility in men: an overview of the evidence and implications for psychologically informed clinical care and future research. Asian J Androl 2012; 14(1):121-9.
 32. High AC, Steuber KR. An examination of support (in) adequacy: types, sources, and consequences of social support among infertile women. Communicat Monog 2014; 81(2):157-78.
 33. Martins MV, Peterson BD, Costa P, Costa ME, Lund R, Schmidt L. Interactive effects of social support and disclosure on fertility-related stress. J Soci Personal Relation 2013; 30(4):371-88.