تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف عصاره کاسنی بر سطوح سرمی آنزیم‌های آلانین‌آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز در زنان مبتلا به کبد‌چرب

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت‌بدنی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

3 دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

چکیده

مقدمه: بیماری کبد‌چرب، یکی از بیماری‌های متابولیک در حال افزایش است. تعدیل سبک زندگی مانند تغذیه سالم و ورزش، برای بیماران مبتلا به کبد‌چرب توصیه ‌شده و کاسنی به دلیل اثرات محافظتی بر کبد مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر 8 هفته تمرین‌ هوازی به همراه مصرف عصاره کاسنی، بر سطوح سرمی آنزیم‌های آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز در زنان مبتلا به کبد‌چرب انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون در سال 1393 بر روی 30 زن مبتلا به کبد‌چرب در شهرستان بردسکن انجام شد. افراد به ‌طور تصادفی به سه گروه 10 نفره تمرین + مکمل، تمرین ‌+ دارونما و مکمل تقسیم شدند. گروه‌های تمرین به اجرای برنامه تمرین هوازی با تواتر 3 جلسه در هفته و به مدت 8 هفته پرداختند. آزمودنی‌ها در طی این دوره روزانه 200 میلی‌لیتر عصاره گیاه کاسنی (1-ml100-5/2) یا دارونما دریافت کردند. در ابتدای دوره و 48 ساعت پس از دوره پژوهش نمونه‌های خون جهت اندازه‌گیری آلانین ‌آمینوترانسفراز و آسپارتات‌ آمینو‌ترانسفراز گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون‌های تحلیل واریانس و تی همبسته و LSD‌ انجام شد. میزان p کمتر یا مساوی 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بین هر سه گروه تفاوت معناداری در کاهش سطوح سرمیALT و AST وجود داشت (0001/0=p) و این کاهش در گروه تمرین + مکمل در مقایسه با سایر گروه‌ها بیشتر بود (05/0≥p).
نتیجه‌گیری: مصرف همزمان مکمل کاسنی به همراه تمرین هوازی می‌تواند باعث کاهش بیشتر آنزیم‌هایALT و AST در زنان مبتلا به کبد‌چرب شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of 8 weeks of Aerobic Training and using Chicory extractive supplementation on Serum levels of ALT and AST Enzymes in women with Fatty Liver

نویسندگان [English]

 • Ali Hasani 1
 • Razieh Ansari 2
 • Aliasghar Mazani 3
1 Associate Professor, Department of Sport physiology, School of Physical Education, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
2 MSc student in Sport Physiology, Department of Physical Education, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran.
3 PhD student of Sport Physiology, Department of Physical Education, Hakim Sabzevary University, Sabzevar, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a growing metabolic disease. Life-style modifications such as healthy diet and sport have been recommended for patients with fatty liver. Chicory has drawn attention for its hepatoprotective effects. This study was performed with aim to investigate the effect of eight weeks aerobic training along with chicory extractive supplementation on serum levels of Alanine Aminotransferase (ALT) and Aspartate Aminotransferase (AST) enzymes in women with fatty liver.
Methods: Methods: This semi-experimental pre and post-test study was performed on 30 NAFLD women in Bardeskan city in 2014. They were randomly divided into three groups of 10 cases: 1- training + supplement, 2- training + placebo, 3- supplement. Training groups performed training program comprised of aerobics exercises, 3 sessions per week for 8 weeks. During the experimental period, participants received either 200 mL daily chicory extractive (2.5g/100mL) for 8 weeks or placebo. Prior and 48h after the experimental period, blood samples were taken to be analyzed for serum levels of ALT and AST. Data was analyzed by SPSS software (version 20), and analysis of variance and coefficient t and LSD. PResults: There was significant difference among three groups in decreased serum levels of ALT and AST (P=0.0001), and this decrease was higher in training + supplement group than other groups (P≤0.05)
Conclusion: Simultaneous consumption of chicory supplementation along with aerobic training have more effect on AST and ALT reduction in women with fatty liver.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aerobic training
 • Alanine Aminotransferase
 • Aspartate Aminotransferase
 • Chicory
 • Fatty liver
 1. Marchesini G, Brizi M, Bianchi G, Tomassetti S, Bugianesi E, Lenzi M, et al. Nonalcoholic fatty liver disease: a feature of the metabolic syndrome. Diabetes 2001; 50(8):1844-50.
 2. Wong VW, Chu WC, Wong GL, Chan RS, Chim AM, Ong A, et al. Prevalence of non-alcoholic fatty liver disease and advanced fibrosis in Hong Kong Chinese: a population study using proton-magnetic resonance spectroscopy and transient elastography. Gut 2012; 61(3):409-15.
 3. Fabbrini E, Sullivan S, Klein S. Obesity and nonalcoholic fatty liver disease: biochemical, metabolic, and clinical implications. Hepatology 2010; 51(2):679-89.
 4. Matteoni CA, Younossi ZM, Gramlich T, Boparai N, Liu YC, McCullough AJ. Nonalcoholic fatty liver disease: a spectrum of clinical and pathological severity. Gastroenterology 1999; 116(6):1413-9.
 5. Reddy JK, Rao MS. Lipid metabolism and liver inflammation. II. Fatty liver disease and fatty acid oxidation. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2006; 290(5):G852-8.
 6. Angulo P. Nonalcoholic fatty liver disease. N Engl J Med 2002; 346(16):1221-31.
 7. Schindhelm RK, Diamant M, Dekker JM, Tushuizen ME, Teerlink T, Heine RJ. Alanine aminotransferase as a marker of non‐alcoholic fatty liver disease in relation to type 2 diabetes mellitus and cardiovascular disease. Diabetes Metab Res Rev 2006; 22(6):437-43.
 8. Chang Y, Ryu S, Sung E, Jang Y. Higher concentrations of alanine aminotransferase within the reference interval predict nonalcoholic fatty liver disease. Clin Chem 2007; 53(4):686-92.
 9. Loria P, Adinolfi LE, Bellentani S, Bugianesi E, Grieco A, Fargion S, et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of nonalcoholic fatty liver disease. A decalogue from the Italian Association for the Study of the Liver (AISF) Expert Committee. Dig Liver Dis 2010; 42(4):272-82.
 10. Barani F, Afzalpour ME, Ilbiegi S, Kazemi T, Mohammadi Fard M. The effect of resistance and combined exercise on serum levels of liver enzymes and fitness indicators in women with nonalcoholic fatty liver disease. J Birjand Univ Med Sci 2014; 21(2):188-202. (Persian).
 11. Kawanishi N, Yano H, Mizokami T, Takahashi M, Oyanagi E, Suzuki K. Exercise training attenuates hepatic inflammation, fibrosis and macrophage infiltration during diet induced-obesity in mice. Brain Behav Immun 2012; 26(6):931-41.
 12. Devries MC, Samjoo IA, Hamadeh MJ, Tarnopolsky MA. Effect of endurance exercise on hepatic lipid content, enzymes, and adiposity in men and women. Obesity 2008; 16(10):2281-8.
 13. Barzegarzadeh-Zarandi H, Dabidy-Roshan V. Changes in some liver enzymes and blood lipid level following interval and continuous regular aerobic training in old rats. J Shahrekord Univ Med Sci 2012; 14(5):13-23. (Persian).
 14. Schuppan D, Jia JD, Brinkhaus B, Hahn EG. Herbal products for liver diseases: a therapeutic challenge for the new millennium. Hepatology 1999; 30(4):1099-104.
 15. Stickel F, Schuppan D. Herbal medicine in the treatment of liver diseases. Dig Liver Dis 2007; 39(4):293-304.
 16. Subramoniam A, Pushpangadan P. Development of phytomedicines for liver disease. Indian J Pharmacol 1999; 31(3):166.
 17. Heimler D, Isolani L, Vignolini P, Romani A. Polyphenol content and antiradical activity of Cichorium intybus L. from biodynamic and conventional farming. Food Chem 2009; 114(3):765-70.
 18. Lavelli V. Antioxidant activity of minimally processed red chicory (Cichorium intybus L.) evaluated in xanthine oxidase, myeloperoxidase, and diaphorase-catalyzed reactions. J Agric Food Chem 2008; 56(16):7194-200.
 19. Zafar R, Mujahid Ali S. Anti-hepatotoxic effects of root and root callus extracts of Cichorium intybus L. J Ethnopharmacol 1998; 63(3):227-31.
 20. Upur H, Amat N, Blažeković B, Talip A. Protective effect of Cichorium glandulosum root extract on carbon tetrachloride-induced and galactosamine-induced hepatotoxicity in mice. Food Chem Toxicol 2009; 47(8):2022-30.
 21. Sadeghi H, Reza NM, Izadpanah G, Sohailla S. Hepatoprotective effect of Cichorium intybus on CCl4-induced liver damage in rats. Afr J Biochem Res 2008; 2(6):141-4.
 22. Faramarzi M. The effect of rhythmic aerobics exercise training on rest visfatin levels and some metabolic rsik factors in overweight women. J Sport Biosci 2012; 4(11):23-38. (Persian).
 23. Asl ZS, Malekirad AA, Abdollahi M, Bakhshipour A, Dastjerdi HA, Mostafalou S, et al. Effects of the Mixture of Cichorium intybus L. and Cinnamomum zeylanicum on hepatic enzymes activity and biochemical parameters in patients with nonalcoholic fatty liver disease. Health 2014; 6:1212-7.
 24. Keating SE, Hackett DA, George J, Johnson NA. Exercise and non-alcoholic fatty liver disease: a systematic review and meta-analysis. J Hepatol 2012; 57(1):157-66.
 25. Chen ZW, Chen LY, Dai HL, Chen JH, Fang LZ. Relationship between alanine aminotransferase levels and metabolic syndrome in nonalcoholic fatty liver disease. J Zhejiang Univ Sci B 2008; 9(8):616-22.
 26. Davoodi M, Moosavi H, Nikbakht M. The effect of eight weeks selected aerobic exercise on liver parenchyma and liver enzymes (AST, ALT) of fat liver patients. Shahrekord Univ Med Sci J 2012; 14(1):84-90. (Persian).
 27. Balducci S, Zanuso S, Nicolucci A, Fernando F, Cavallo S, Cardelli P, et al. Anti-inflammatory effect of exercise training in subjects with type 2 diabetes and the metabolic syndrome is dependent on exercise modalities and independent of weight loss. Nutr Metab Card Dis 2010; 20(8):608-17. (Persian).
 28. Slentz CA, Bateman LA, Willis LH, Shields AT, Tanner CJ, Piner LW, et al. Effects of aerobic vs. resistance training on visceral and liver fat stores, liver enzymes, and insulin resistance by HOMA in overweight adults from STRRIDE AT/RT. Am J Physiol Endocrinol Metab 2011; 301(5):E1033-9.
 29. Hassan HA, Yousef MI. Ameliorating effect of chicory (Cichorium intybus L.)-supplemented diet against nitrosamine precursors-induced liver injury and oxidative stress in male rats. Food Chem Toxicol 2010; 48(8-9):2163-9.