مروری سیستماتیک بر انواع روش‌های درمانی جهت کاهش درد و بهبود زخم اپی ‌زیاتومی در ایران

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: اپی‌زیاتومی شایع‌ترین مداخله جراحی در اواخر مرحله دوم زایمان است و درد پرینه شایع‌ترین عارضه اپی‌زیاتومی می‌باشد. از آنجا که این درد کیفیت زندگی و روابط مادر و نوزاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مطالعات متفاوتی در جهت درمان سریع‌تر و بهتر زخم اپی‌زیاتومی و تسکین درد صورت گرفته است. لذا مطالعه حاضر با هدف مروری سیستماتیک بر مطالعات انجام ‌شده در جهت کاهش درد و بهبود زخم اپی‌زیاتومی در ایران انجام‌ شد.
روش کار: در این مطالعه مروری سیستماتیک اطلاعات مورد نظر از پایگاه‌های اطلاعاتی مرکز ثبت کارآزمایی‌های بالینی، Iranmedex، Magiran، Irandoc، Medlib، Google Scholar، SID،Proquest ، Scopus،Pubmed  و Science Direc با کلیدواژه‌هایی شامل اپی‌زیاتومی، درد، پرینه، بهبود زخم تا دسامبر 2015 جستجو شدند و بر اساس معیار جداد، مطالعاتی که نمره 3 و یا بیشتر گرفتند، وارد مطالعه شدند. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها به ‌صورت کیفی انجام شد.
یافته‌ها: در نهایت 36 کارآزمایی بالینی که دارای معیار ورود به مطالعه بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی ها نشان داد که جهت کاهش شدت درد و بهبود زخم اپی زیاتومی از روش های متعددی مانند گیاهان دارویی (اسطوخودوس، زردچوبه و ....)، داروهای شیمیایی (فنی‌توئین و لیدوکائین....) و روش‌های غیردارویی (سرما درمانی و...) استفاده شده است. در بین کل مداخلات، اسطوخودوس، زیتون، زردچوبه، صبرزرد و سرمادرمانی منجر به بیشترین کاهش شدت درد و بهبود سریع‌تر زخم اپی زیاتومی شده بودند.
نتیجه‌گیری: اسطوخودوس، زیتون، زردچوبه، صبرزرد و سرمادرمانی مؤثرترین درمان زخم اپی‌زیاتومی هستند. قضاوت در مورد اثربخشی قطعی این مداخلات نیاز به تحقیقات وسیع‌تر با حجم نمونه بالاتر را می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A systematic review on the type of treatment methods to reduce pain and improve wound healing in Iran

نویسندگان [English]

 • Hadis Shahrahmani 1
 • Nourosadat Kariman 2
 • Sharareh Jannesari 3
 • Sahar Ghalandari 1
 • Nayereh Asadi 1
1 M.Sc. student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Assistant professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Episiotomy is the most common surgical intervention at the end of second stage of delivery and perineal pain is the most common complication of episiotomy. Since this pain affects the quality of life and relationships between the mother and baby, different studies have been conducted in order to expedite treatment of episiotomy wound healing and pain relief. Therefore, this study was performed with aim to have a systematic review on the studies performed to reduce episiotomy pain and improve wound healing in Iran.
Methods: In this systematic review, the related information were searched from databases of IRCT, Iranmedex, Magiran, Irandoc, Medlib, Google Scholar, SID, Proquest, Scopus, Pubmed and Science Direct with the keywords of “episiotomy, wound healing, perineum, pain” to December 2015. Then, the articles which obtained score of 3 or higher were entered to the study based on Jadad criteria. Moreover, data were analyzed qualitatively.
Results: Finally, 36 clinical trials which met the inclusion criteria were evaluated. The surveys showed that the several methods were used to reduce the pain intensity and improve wound healing such as herbs (lavender, Curcuma, etc), chemical drugs (phenytoin and lidocaine, etc.) and non-pharmacological methods (cryotherapy and ...). Among all the interventions, Lavender, Olea europaea, Aloe vera, Curcuma and Cryotherapy led to greatest pain reduction and fastest recovery of episiotomy wound.
Conclusion: Lavender, Olea europaea, Aloe vera, Curcuma and Cryotherapy are the most effective treatments for episiotomy wound. However, more accurate studies with higher sample are required for definite judgment about the effectiveness of these interventions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Episiotomy
 • Iran
 • Pain
 • Perineum
 • Wound healing
 1. Carroli G, Mignini L. Episiotomy for vaginal birth. Cochrane Database Syst Rev 2009; 1(1):2-52.
 2. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Spong CY, Dashe JS. Williams obstetrics. 24nd ed. New York: Mc Grow-Hill Medical; 2014. P. 550-5.
 3. Robinson JN, Lockwood CJ, Barss VA. Approach to episiotomy. UptoDate. Available at: URL: www.uptodate.com; 2011.
 4. Graham ID, Carroli G, Davies C, Medves JM. Episiotomy rates around the world: an update. Birth 2005; 32(3):219-23.
 5. Dahlen H, Homer C. Perineal trauma and postpartum perineal morbidity in Asian and non‐Asian primiparous women giving birth in Australia. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2008; 37(4):455-63.
 6. Islam A, Hanif A, Ehsan A, Arif S, Niazi SK, Niazi AK. Morbidity from episiotomy. J Pak Med Assoc 2013; 63(6):696-701.
 7. Shojae KK, Dawati A, Zayeri F. Frequency and side effect of episiotomy in primiparous women: a three- month longitudinal survey. Qom Univ Med Sci J 2009; 3(2):47-50.
 8. Pitangui AC, Araujo RC, Bezerra MJ, Ribeiro CO, Nakano AM. Low and high-frequency TENS in post-episiotomy pain relief: a randomized, double-blind clinical trial. Braz J Phys Ther 2014; 18(1):72-8.
 9. Abdool Z, Thakar R, Sultan AH. Postpartum female sexual function. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2009; 145(2):133-7.
 10. Santos Jde O, de Oliveira SM, da Silva F, Nobre MR, Osava RH, Riesco ML. Low‐level laser therapy for pain relief after episiotomy: a double‐blind randomised clinical trial. J Clin Nurs 2012; 21(23-24):3513-22.
 11. Reading AE, Sledmere CM, Cox DN, Campbell S. How women view postepisiotomy pain. Br Med J (Clin Res Ed) 1982; 284(6311):243-6.
 12. Karaçam Z, Eroğlu K. Effects of episiotomy on bonding and mothers’ health. J Adv Nurs 2003; 43(4):384-94.
 13. Declercq E, Cunningham DK, Johnson C, Sakala C. Mothers’ reports of postpartum pain associated with vaginal and cesarean deliveries: results of a national survey. Birth 2008; 35(1):16-24.
 14. Yang DM, Ouyang MA. Antioxidant and anti-tyrosinase activity from olea leaf extract depended on seasonal variations and chromagraphy treatment. Int J Organ Chem 2012; 2(4):39-46.
 15. Golezar S. Ananas comosus effect on perineal pain and wound healing after episiotomy: a randomized double-blind placebo-controlled clinical trial. Iran Red Crescent Med J 2016; In Press.
 16. Amani R, Kariman N, Mojab F, Alavi H, Majidi S. Comparison of the effects of cold compress with gel packs and topical ‎olive oil on episiotomy wound healing. J Babol Univ Med Sci 2015; 17(11):7-12. (Persian).
 17. Rzakulieva LM, Israfilbeĭli SG, Gasymova G. Application of magnet laser radiation to stimulate healing of perineum injuries in the maternity patients. Georgian Med News 2006; 138:71-3.
 18. Marra C, Pozzi I, Ceppi L, Sicuri M, Veneziano F, Regalia AL. Wrist–ankle acupuncture as perineal pain relief after mediolateral episiotomy: a pilot study. J Altern Complement Med 2011; 17(3):239-41.
 19. Mahmoodi F, Mobaraki A. Assessment of effects of kegel exercises on reduction of perineal pain after episiotomy in primiparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 17(95):18-25. (Persian).
 20. Hedayati H, Parsons J, Crowther CA. Rectal analgesia for pain from perineal trauma following childbirth. London: The Cochrane Library; 2003.
 21. Delaram M, Dadkhah N. Comparing the effects of indomethacin suppository and mefenamic acid capsule on post episiotomy pain. J Kermanshah Univ Med Sci 2013; 17(3):148-54. (Persian).
 22. Eyvan BR, Fardi AZ, Kamranpour SB, Ghoujazadeh M. The comparsion of the effect acetaminophen tablets, diclofenac suppositories and ice packs on the relief of perineal pain after episiotomy in patients admitted to Al-Zahra teaching hospital in Tabriz, Iran. J Sabzenar Univ Med Sci 2006; 13(3):145-51. (Persian).
 23. Fardiazar Z, Zahery F, Sadegy Khamene S, Mohammad Alizade S, Kooshavar H. The efficacy of 2% lidocaine gel in healing the episiotomy and relieving its pain during postpartum. J Ardabil Univ Med Sci 2006; 6(1):61-6. (Persian).
 24. Amani R, Kariman N, Mojab F, Alavi Majd H, Majidi S. Assessing comparison the effect of cooling gel pads and topical olive oil on the intensity of episiotomy pain in primiparous women. Complemen Med J 2015; 4(4):977-86. (Persian).
 25. Khadivzadeh T, Molkizadeh M, Rakhshandeh H, Khajedaloui M. The impact of Lavender cream on episiotomy pain and wound healing in primiparous women. J Mashhad Sch Nurs Midwifery 2009; 9(1):19-24. (Persian).
 26. Jahdi F, Kheyrkhah M, Haghani H, Taghizadeh M, Mehrabi E, Eghdampour F. The effect of Aloe Vera ointment on the intensity of perineal pain following episiotomy: a randomized blind clinical trial. Asrar 2011; 18(4):243-9. (Persian).
 27. Azhari S, Aradmehr M, Rakhshandeh H, Tara F, Shakeri MT. The effects of chamomile cream on wound healing of episiotomy in primiparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(93):16-26. (Persian).
 28. Jahdie F, Eghdampour F, Haselie A, Kheyrkhah M, Hagani H, Abasi Z. The effect of Calendula ointment in wound healing of episiotomy among primiparous women admitted in Lolagar hospital of Tehran, 2010. J N Khorasan Univ Med Sc 2012; 5(4):117-23. (Persian).
 29. Mohammadi A, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Mirghafourvand M, Javadzadeh Y, Fardiazar Z, Effati-Daryani F. Effects of cinnamon on perineal pain and healing of episiotomy: a randomized placebo-controlled trial. J Integr Med 2014; 12(4):359-66.
 30. Boudreau MD, Beland FA. An evaluation of the biological and toxicological properties of Aloe barbadensis (miller), Aloe vera. J Environ Sci Health Part C Environ Carcinog Ecotoxicol Rev 2006; 24(1):103-54.
 31. Sabzaligol M, Safari N, Baghcjeghi N, Latifi M, Bekhradi R, Taghizadeh M, et al. The effect of Aloevera gel on prineal pain & wound healing after episiotomy. Complemen Medi J Facul Nurs Midwifery 2014; 4(2):766-75. (Persian).
 32. Eghdampour F, Jahdie F, Kheyrkhah M, Taghizadeh M, Naghizadeh S, Hagani H. The effect of Aloe vera ointment in wound healing of episiotomy among primiparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 15(35):25-31. (Persian).
 33. Heidari Gorji MA, Ashrastaghi OG, Habibi V, Charati JY, Ebrahimzadeh MA, Ayasi M. The effectiveness of lavender essence on strernotomy related pain intensity after coronary artery bypass grafting. Adv Biomed Res 2015; 4:127.
 34. Shadkhast M, Bigham-Sadegh A, Nourani H, Eslami F. Histopathological and macroscopical evaluation of Lavandulla officinalis effects on wound healing in rabbit model. Iran J Vetrin Clin Sci 2014; 8(2):25-32. (Persian).
 35. Sheikhan F, Jahdi F, Khoei EM, Shamsalizadeh N, Sheikhan M, Haghani H. Episiotomy pain relief: use of Lavender oil essence in primiparous Iranian women. Complement Ther Clin Pract 2009; 18(1):66-70.
 36. Behmanesh F, Tofighi M, Delavar MA, Zeinalzadeh M, Moghadamnia AA, Khafri SA. A clinical trial to compare the effectiveness of Lavender essential oil and olive oil at healing postpartum mother’s perinea. Healthmed 2011; 5(6):1512-6.
 37. Vakilian K, Atarha M, Bekhradi R, Ghebleh F, Hatami Z, Seraj A. The effect of lavender in care of postpartum episiotomy wounds. Shahrekord Uuniv Med Sci J 2008; 10(3):63-9. (Persian).
 38. Duarte CM, Quirino MR, Patrocínio MC, Anbinder AL. Effects of Chamomilla recutita (L.) on oral wound healing in rats. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2011; 16(6):e716-21.
 39. Zargaran A, Borhani-Haghighi A, Faridi P, Daneshamouz S, Kordafshari G, Mohagheghzadeh A. Potential effect and mechanism of action of topical chamomile (Matricaria chammomila L.) oil on migraine headache: a medical hypothesis. Med Hypotheses 2014; 83(5):566-9.
 40. Srivastava JK, Pandey M, Gupta S. Chamomile, a novel and selective COX-2 inhibitor with anti-inflammatory activity. Life Sci 2009; 85(19-20):663-9.
 41. Pazandeh F, Savadzadeh S, Mojab F, Alavi Majd H. Effects of Chamomile essence on episiotomy healing in primiparous women. J Ardabil Univ Med Sci 2008; 8(4):364-70. (Persian).
 42. Aggarwal BB, Kumar A, Aggarwal MS, Shishodia S. Curcumin derived from turmeric (Curcuma longa): a spice for all seasons. Phytopharm Cancer Chemoprev 2005; 23:351-87.
 43. Akbik D, Ghadiri M, Chrzanowski W, Rohanizadeh R. Curcumin as a wound healing agent. Life Sci 2014; 116(1):1-7.
 44. Kant V, Gopal A, Kumar D, Pathak NN, Ram M, Jangir BL, et al. Curcumin-induced angiogenesis hastens wound healing in diabetic rats. J Surg Res 2015; 193(2):978-88.
 45. Vardanjani SA, Shafai FS, Mohebi P, Deyhimi M, Delazar A, Ghojazadeh M, et al. Wound healing benefits of curcumin for perineal repair after episiotomy: results of an Iranian randomized controlled trial. Life Sci J 2012; 9(4):5536-41.
 46. Golmakani N, Rabiei Motlagh E, Tara F, Assili J, Shakeri MT. The effects of Turmeric (Curcuma Longa L) ointment on healing of episiotomy site in primiparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2009; 11(4):29-39. (Persian).
 47. Behmanesh F, Aghamohammadi A, Zeinalzadeh M, Khafri S. Effects of olive oil sitz bath on improvement of perineal injury after delivery. Koomesh 2013; 14(3):309-15. (Persian).
 48. Sudjarwo SA. Anti-inflammatory and analgesic effect of bromelain in mice and rats. Univ Med 2005; 24(4):155-60.
 49. Chandran PK, Kuttan R. Effect of Calendula officinalis flower extract on acute phase proteins, antioxidant defense mechanism and granuloma formation during thermal burns. J Clin Biochem Nutr 2008; 43(2):58-64.
 50. Leach MJ. Calendula officinalis and wound healing: a systematic review. Wounds 2008; 20(8):236-43.
 51. Jahdie F, Eghdampour F, Kheyrkhah M, Haggani H. The effect of Calendula ointment in pain intensity of episiotomy among primiparous women. J Urmia Nurs Midwifery Facul 2011; 9(4):245-52. (Persian).
 52. Nikooie A, Sedaghat Boroujeni L. A review of pharmacological properties and functional of Cinnamon. J Herb Drugs 2014; 5(3):127-35. (Persian).
 53. Dashti-Rahmatabadi MH, Vahidi Merjardi AR, Pilehvarian AA, Farzan F. Antinociceptive effect of cinnamon extract on formalin induced pain in rat. Shahid Sadoughi Univ Med J 2009; 17(2):190-9.
 54. Vallianou NG, Gounari P, Skourtis A, Panagos J, Kazazis C. Honey and its anti-inflammatory, anti-bacterial, and anti-oxidant properties. General Med 2014; 2(2):132.
 55. Majtan J. Honey: an immunomodulator in wound healing. Wound Repair Regen 2014; 22(2):187-92.
 56. Mojab F, Alavi Majd H. Comparison of honey cream and phenytoin cream effects on episiotomy wound healing in nulliparous women. Complemen Med J Facul Nurs Midwifery 2015; 5(1):1091-104. (Persian).
 57. Yahya S, Ozgoli G, Mojab F, Alavi Majd H, Shojaee A, Mirhaghjou N. The effect of hypericum perforatum cream on perineal pain after episiotomy in primiparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(159):1-7. (Persian).
 58. Sandhu NS, Kaur S, Chopra D. Equisetum arvense: pharmacology and phytochemistry–a review. Asian J Pharm Clin Res 2010; 3(3):146-50.
 59. Asgharikhatooni A, Bani S, Hasanpoor S, Alizade SM, Javadzadeh Y. The effect of equisetum arvense (horse tail) ointment on wound healing and pain intensity after episiotomy: a randomized placebo-controlled trial. Iran Red Crescent Med J 2015; 17(3):e25637.
 60. Mehrabi S, Shokrpoor M, Jamilian M, Sakhi H. Evaluation of the effect of saffron 20% cream on the level of infection and episiotomy dehiscence. Arak Univ Med Sci J 2015; 18(7):75-84. (Persian).
 61. Eshkevari L, Trout KK, Damore J. Management of postpartum pain. J Midwifery Womens Health 2013; 58(6):622-31.
 62. Abedzadeh M, Sadat Z, Saberi F. Effect of lidocaine gel in pain relieving after episiotomy. J Babol Univ Med Sci 2009; 11(2):42-8. (Persian).
 63. Omidwar S, Mir MM. Study of the effect of lidocaine gel on the pain followed by episitomy. J Sabzevar Univ Med Sci 2003; 10(3):53-7. (Persian).
 64. Abedzadeh M, Sadat Z, Saberi F. The efficacy of 2% lidocaine gel versus diclofenac suppository in pain reliving after episiotomy. Koomesh 2009; 10(4):301-6.
 65. Delaram M, Dadkhah N. Comparing the effects of lidocaine cream and mefenamic acid on post episiotomy pain. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(96):6-11. (Persian).
 66. Firmino F, de Almeida AM, e Silva Rde J, Alves Gd S, Grandeiro Dda S, Penna LH. Scientific production on the applicability of phenytoin in wound healing. Rev Esc Enferm USP 2014; 48(1):166-73.
 67. Sehhati Shaffaie F, Rashidi Fakani F, Javadzadeh Y, Ghojazadeh M. Effect of the phenytoin cream on episiotomy healing in primipara women. Shahid Sadoughi Univ J 2012; 20(2):152-8. (Persian).
 68. Fernandez R, Griffiths R, Ussia C. Water for wound cleansing. Cochrane Database Syst Rev 2002; 4:CD003861.
 69. Attarha M, Akbari Torkestani N, Amiri Farahani L, Heidari T. Comparison effect of saline normal with povidon iodine solution. Sci J Hamadan Nurs Midwifery Facul 2014; 22(1):32-40. (Persian).
 70. Meara AS, Simon LS. Advice from professional societies: appropriate use of NSAIDs. Pain Med 2013; 14(Suppl 1):S3-10.
 71. Suhrabi Z, Taghinejad H. A comparative study on the efficacy of ibuprofen and celecoxib on the intensity of perineal pain following episiotomy: a randomized clinical trial. Iran Red Crescent Med J 2013; 15(12):e9980.
 72. Rezaei Z, Haghighi Z, Haeri G, Hekmatdoust A. A comparative study on relieving post-episiotomy pain with diclofenac and indomethacin suppositories or placebo. J Obstet Gynaecol 2014; 34(4):293-6.
 73. Makvandi S, Abbaspour M, Aminfar S. The effect of local gentamicin solution on episiotomy healing: a randomized controlled clinical trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 16(88):21-8. (Persian).
 74. Kwekkeboom KL, Gretarsdottir E. Systematic review of relaxation interventions for pain. J Nurs Scholarsh 2006; 38(3):269-77.
 75. Motevaselian M, Farnia F. Effects of muscle relaxation on episiotomy incisional pain. Pajouhandeh 2003; 8(4):277-82. (Persian).
 76. East CE, Begg L, Henshall NE, Marchant P, Wallace K. Local cooling for relieving pain from perineal trauma sustained during childbirth. Cochrane Database Syst Rev 2007; 4:CD006304.
 77. Sheikhan F, Jahdi F, Khoie EM, Alizadeh NS, Sheikhan H, Haghani H. Episiotomy discomforts relief using cold gel pads in primiparaus Iranian women (a comparative study). Res J Med Sci 2011; 5(3):150-4.
 78. Masoumi Z, Keramat A, Hajiaghaee R. Systematic review on effect of herbal medicine on pain after perineal episiotomy and cesarean cutting. J Med Plants 2011; 4(40):1-16. (Persian).
 79. Tork Zahrani S, Amirali Akbari S, Valaie N. Comparison of the effect of Betadine and water in episiotomy wound healing. Feyz 2002; 5(4):80-5. (Persian).
 80. Ahmadi Z. Review of effective methods to reduce damage to the perineum during delivery and its recovery. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(155-156):19-30. (Persian).