پیش بینی کیفیت خواب بر اساس استرس، افسردگی و اضطراب با نقش میانجی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در زنان باردار

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی عمومی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

مقدمه: کاهش کیفیت خواب، یکی از شکایات شایع دوران بارداری است که می‌تواند بستر مناسبی را برای بسیاری از اختلالات روانی در این دوران ایجاد کند. کیفیت نامناسب خواب با پیامدهای منفی در زمینه سلامت روانی مادران باردار در ارتباط است. مطالعه حاضر با هدف پیش‌بینی کیفیت خواب بر اساس استرس، افسردگی و اضطراب با نقش میانجی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در زنان باردار انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی در سال 1394 بر روی 302 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر کرمانشاه انجام شد. به منظور ارزیابی روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته و اندازه‌گیری شده در مدل مفهومی پیشنهاد شده از الگوی معادلات ساختاری استفاده شد. آزمودنی‌ها به روش خودسنجی به تکمیل پرسشنامه کیفیت خواب پیترزبورگ (PSQI)، پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی و پرسشنامه افسردگی، استرس و اضطراب (DASS-21) پرداختند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزارهای آماری AMOS (نسخه 21) و SPSS (نسخه 22) و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، ضریب رگرسیون و تحلیل مسیر انجام گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: بین کیفیت خواب و بهداشت روان در زنان باردار از طریق راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ارتباط معنی‌داری وجود داشت؛ به گونه ای که استفاده از راهبردهای منفی تنظیم هیجان مانند نشخوار فکری و فاجعه پنداری باعث ابتلاء به افسردگی و اضطراب و در نتیجه کاهش کیفیت خواب شد (05/0>p).
نتیجه گیری: بهداشت روان نامناسب و استفاده از راهبردهای منفی و غیر انطباقی تنظیم شناختی هیجان می‌توانند باعث کاهش کیفیت خواب در زنان باردار شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of sleep quality based on stress, depression and anxiety with role of mediator cognitive emotion regulation strategies in pregnant women

نویسندگان [English]

 • Jahangir Karami 1
 • Khodamorad Momeni 1
 • Faride Alimoradi 2
1 Associate professor, Department of Public Psychology, School of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
2 M.Sc. of Public Psychology, School of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Reducing the quality of sleep is one of the most common complaints during pregnancy that can create appropriate field for many mental disorders in this period. Inappropriate sleep quality is related with negative consequences on the mental health in pregnant women. This study was performed with aim to predict the sleep quality based on stress, depression and anxiety with role of mediator cognitive emotion regulation strategies in pregnant women.
Methods: This descriptive study was done on 302 pregnant women referred to health centers in Kermanshah city in 2015. To evaluate the relationship between measured variables in suggested conceptual model, structural equations pattern was used. The subjects as self-assessment completed Pittsburgh sleep quality questionnaire (PSQI), Granfeski cognitive emotion regulation strategies questionnaire and depression, anxiety and stress questionnaire (DASS-21). Data analysis was performed using SPSS software (version 22) and AMOS 21, and Pearson correlation coefficient, regression coefficient, path analysis. PResults: significant relationship was observed between sleep quality and mental health in pregnant women through cognitive emotion regulation strategies, so that, use of negative emotion regulation strategies such as thought rumination and disaster concept increases the risk of developing depression  and anxiety and reduced sleep quality ( P<0.05)
Conclusion: Poor mental health and maladaptive cognition emotion regulation strategies can reduce sleep quality in pregnant women

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anxiety
 • Depression
 • pregnancy
 • stress
 1. Mckee MD, Cunningham M, Jankowski KR, Zayas L. Health-related functional status in pregnancy: relationship to depression and social support in a multi-ethnic population. Obstet Gynecol 2001; 97(6):988-93.
 2. Moline M, Broch L, Zak R. Sleep problems across the life cycle in women. Curr Treat Options Neurol 2004; 6(4):319-30.
 3. Dogan O, Ertekin S, Dogan S. Sleep quality in hospitalized patients. J Clin Nurs 2005; 14(1):107-13.
 4. Guastella AJ, Moulds ML. The impact of rumination on sleep quality following a stressful life event. Pers Individ Dif 2007; 42(6):1151-62.
 5. Dzaja A, Arber S, Hislop J, Kerkhofs M, Kopp C, Pollmacher T, et al. Women’s sleep in health and disease. J Psychiatr Res 2005; 39(1):55-76.
 6. Lopes EA, Carvalho LB, Seguro PB, Mattar R, SilvaAB, Prado LB, et al. Sleep disorders in pregnancy. Arquivos Neuro Psiquiatr 2004; 62(2A):217-21.
 7. Santiago JR, Nolledo MS, Kinzler W, Santiago TV. Sleep and sleep disorders in pregnancy. Ann Intern Med 2001; 134(5):396-408.
 8. Chang JJ, Pien GW, Duntley SP, Macones GA. Sleep deprivation during pregnancy and maternal and fetal outcomes. Sleep Med Rev 2010; 14(2):107–14.
 9. Bunevicius R, Kusminskas L, Bunevicius A, Nadisauskien R, Jureniene K, Pop VJ. Psychosocial risk factors for depression during pregnancy. Acta Obstat Gynecol Scand 2009; 88(5):599-605.
 10. Burt VK, Hendrick VC. Clinical manual of women’s mental health. Washington, DC: American Psychiatric Publishing, Inc; 2007.
 11. Ko JY, Farr SL, Dietz PM, Robbins CL. Depression and treatment among U.S. pregnant and nonpregnant women of reproductive age, 2005-2009. J Womens Health (Larchmt) 2012; 21(8):830-6.
 12. Bloch M, Rotenberg N, Koren D, Klein E. Risk factors for early postpartum deppresive symptoms. Gen Hosp Psychiatry 2006; 28(1):3-8.
 13. Pallares ME, Benasconi PA, Feleder C, Cutrera RA. Effects of prenatal stress on motor performance and anxiety behavior in Swiss mic. Physiol Behav 2007; 92(5):951-6.
 14. Kohman RA, Tarr AJ, Day CE, Mclinden KA, Boehm GW. Influence of prenatal stress on behavioral, endocrine, and cytokine responses to adulthood bacterial endotoxin exposure. Behav Brain Res 2008; 193(2):257-68.
 15. Wu J, Song TB, Li YJ, He KS, Ge L, Wang LR. Prenatal restraint stress impairs learning and memory and hipoocompal PKCbeta 1 expression and translocation in offspring rats. Brain Res 2007; 1141:205-13.
 16. Thompson RA. Emotional regulation: a theme in search for definition. Monogr Soc Res Child Dev 1994; 59(2-3):25-52.
 17. Szczygiel D, Buczny J, Bazinska R. Emotion regulation and emotional information processing: the moderating effect of emotional awareness. Pers Individ Dif 2012; 52(3):433–7.
 18. Garnefski N, Kraaij V. Relationships between cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: a comparative study of five specific samples. Pers Indivd Dif 2006; 40(8):1659-69.
 19. Watson W. Few employers addressing workplace stress, Watson Wyatt surveys find. PR Newswire. Available at: URL: http://www.prnewswire.com/news-releases/few-employers-addressing-workplace-stress-watson-wyatt-surveys-find-56934707.html; 2005.
 20. Campbell-Sills L, Barlow DH, Brown TA, Hofman SG. Effects of suppression and acceptance on emotional responses of individual with anxiety and mood disorders. Behav Res Ther 2007; 44(9):1251-63.
 21. Samani S, Sadeghi L. The adequacy of psychometric measures of cognitive emotion regulation questionnaire. J Psychol Model Method 2010; 1(1):51-62. (Persian).
 22. Buysse DJ, Reynolds CF 3rd, Monk TH, Bermaner SR, Kupfer DJ. The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry Res 1989; 28(2):193-213.
 23. Heydari A, Ehteshamzadeh P, Marashi M. The relationship between insomnia severity, sleep quality, sleepless and impaired mental health and academic performance of girls. J Woman Culture 2010; 1(4):65-76. (Persian).
 24. Sahebi A, Asghari MJ, Salari RS. Validation of depression, anxiety and stress (DASS-21) scales for the Iranian population. Iran Psychol 2005; 4(1):299-313. (Persian).
 25. Garnefski N, Kraaij V, Spinhoven P. Manual for the use of the cognitive emotion regulation questionnaire. Leiderorp 2002; 30:1311-27.
 26. Aminabadi Z, Dehghani M, Khodapanahi MK. Factor structure and validation of cognitive emotion regulation questionnaire. J Behav Sci 2012; 5(4):365-71. (Persian).
 27. Kahn M, Sheppes G, Sadeh A. Sleep and emotions: bidirectional links and underlying mechanisms. Int JPsychophysiol 2013; 89(2):218-28.
 28. Ghofrani S. Examines the role of cognitive emotion regulation variables interpersonal problems and sleep quality among parents of middle school students. [Master Thesis]. Marvdasht, Iran: Islamic Azad University of Marvdasht; 2015. (Persian).
 29. Ford DE, Kamerow DB. Epidemiologic study of sleep disturbances and psychiatric disorders. An opportunity for prevention? JAMA 1989; 262(11):1479-84.
 30. Gharashi Y. The relationship between brain behavioral systems and depressive symptoms with symptoms of sleep disorders. [Master Thesis]. Tabriz, Iran: Faculty of Education and Psychology Tabriz University; 2015. (Persian).
 31. Louise B, Narcoma C, Gomes A. Depression during pregnancy. Obstet Gynecol 2003; 68(4):372-86.
 32. Sutter-Dallay AL, Giaconne-Marcesche V, Glatigny-Dallay E, Verdoux H. Women with anxiety disorders during pregnancy are at incesed risk of intense postnatal depressive symptoms: a prospective survey of the MATQUID cohort. Eur Psychiatry 2004; 19(8):459-63.
 33. Jokar E, Rahmati A. The effect of stress inoculation training on anxiety and quality of sleep of pregnant women in third trimester. J Fundement Ment Health 2015; 17(2):62-8. (Persian).