پیش‌بینی دلبستگی شغلی از طریق عاطفه مثبت و هوش هیجانی در ماماها و پرستاران

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 کارشناس مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

3 استادیار گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

4 کارشناس علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور شهرکرد، شهرکرد، ایران.

چکیده

مقدمه: در دنیای پر رقابت کنونی سازمان ها به کارکنانی نیازمندند که متعهد و متمایل به حفظ و ادامه عضویت سازمانی باشند. در این میان عاطفه مثبت و هوش هیجانی از جمله متغیرهایی هستند که با خصوصیات فردی افراد رابطه دارند و می توانند در میزان دلبستگی افراد به شغلشان مؤثر باشند. مطالعه حاضر با هدف بررسی پیش‌بینی دلبستگی شغلی از طریق عاطفه مثبت و هوش هیجانی روی ماماها و پرستاران انجام شد.
روش‌کار: مطالعه حاضر از نوع همبستگی با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای مبتنی بر هدف بر روی 83 ماما و پرستار بیمارستان های اصفهان انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه دلبستگی شغلی (کانونگو، 1982)، پرسشنامه عاطفه مثبت مرتبط با شغل (فاکس و اسپکتور، 1999) و پرسشنامه هوش هیجانی مؤسسه توانایی‌های بهداشتی، انسانی (2006) بود. داده‌ها از طریق ضریب‌ همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه توسط نرم‌افزار SPSS (نسخه 16) تحلیل شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: متغیر عاطفه مثبت با دلبستگی شغلی در ماماها و پرستاران رابطه‌ مثبت و معنی‌داری داشت (01/0≥p) ولی بین هوش هیجانی و دلبستگی شغلی آنان رابطه‌ معنی‌داری مشاهده نشد (05/0<p).
نتیجه‌گیری: بر اساس معادله رگرسیون به دست آمده عاطفه مثبت می‌تواند دلبستگی شغلی را پیش‌بینی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Job Involvement through Positive Affect and Emotional Quotient among Midwives and Nurses

نویسندگان [English]

  • Alieh Haghighi 1
  • Safoura Haghighi 2
  • Hosein Samavatian 3
  • Mahnoosh Amini 1
  • Masoome Abasi Hafshejani 4
1 M.Sc. of Industrial and Organizational Psychology, Faculty of Education and Psychology, University of Esfahan, Esfahan, Iran.
2 B.Sc. of Educational Sciences, Faculty of Nursing and Midwifery, Shahid Sadoughi University of Yazd, Yazd, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Industrial and Organizational Psychology, Faculty of Education and Psychology, University of Esfahan, Esfahan, Iran.
4 B.Sc. of Educational Sciences, Faculty of Human Sciences, Payam Noor University of Shahrekord, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

Introduction: In today's competitive world, organizations need employees who are Committed and inclined to preserve organizational membership. In the meantime, the positive affect and (Emotional Quotient) EQ are the variables that are related to individual characteristics and also can be effective on employees’ interest toward their job. This study aimed to predict job involvement through positive affect and EQ of midwives and nurses.
Methods: This correlated study with random cluster sampling based on objective was implemented on 83midwives and nurses of Isfahan hospital. Samples were selected through cluster randomized sampling. Data instruments were Job Involvement Questionnaire (Kanungo, 1982), Positive Affect Occupational Questionnaire (Fox and Spector, 1999) and Emotional Quotient Questionnaire of Abilities Institute of Health and Human (2006). Data were analyzed by SPSS statistical software version 16, correlation and multiple regression analysis. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: There was a positive significant relation between positive affect and job involvement (p<0.01), while none was observed between EQ and job involvement. (p>0.05)
Conclusion: Results showed that midwives and nurses’ positive affect could predict job involvement.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • Involvement
  • Job
  • Positive affect