بررسی رابطه دیابت بارداری با افسردگی پس از زایمان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: ماه اول پس از زایمان بحرانی‌ترین زمان برای مادران بوده و با افزایش سه برابری خطر ابتلاء به افسردگی همراه است. مشکلات طبی در بارداری ممکن است منجر به افسردگی پس از زایمان شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط دیابت بارداری با افسردگی پس از زایمان در مراجعه کنندگان به درمانگاه‌های بهداشت شهرستان زابل انجام شد.
روش کار: این مطالعه تحلیلی آینده نگر در سال 1394 بر روی 105 زن باردار با تشخیص قطعی دیابت و 157 زن باردار سالم مراجعه کننده به درمانگاه های بهداشت شهرستان زابل انجام شد. اطلاعات مربوط به پژوهش با استفاده از فرم اطلاعات فردی، پرسشنامه افسردگی بک، پرسشنامه رضایت ازدواج اینریچ، حمایت اجتماعی وین فیلد و تایگمن و افسردگی پس از زایمان ادین برگ انجام جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون های کای دو، تی تست، من ویتنی و میزان خطر نسبی و آنالیز رگرسیون لوجستیک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: 36 نفر (3/34%) از افراد مبتلا به دیابت بارداریو 30 نفر (1/19%) از افراد غیر مبتلا 6-4 هفته پس از زایمان افسرده شده بودند. بر اساس آزمون آماری کای دو، ارتباط آماری معنی‌داری بین دیابت بارداری و افسردگی پس از زایمان وجود داشت (006/0=p). زنان مبتلا به دیابت بارداری، 79/1 برابر نسبت به زنان غیر مبتلا در معرض ابتلاء به افسردگی پس از زایمان بودند (20/2-37/1=CI 006/0=p).
نتیجه گیری: دیابت بارداری می‌تواند یک عامل خطر احتمالی در بروز افسردگی پس از زایمان باشد، بنابراین توصیه می شود با تدابیر پیشگیرانه و درمان به موقع این بیماری، میزان افسردگی پس از زایمان را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between gestational diabetes and postpartum depression

نویسندگان [English]

 • Sanaz Nehbandani 1
 • Fatemeh Nahidi 2
 • Nourosaadat Kariman 2
 • Malihe Nasiri 3
1 M.Sc. student of Midwifery, Student Research and Technology Office, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Assistant professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant professor, Department of Biostatistics, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The first month after delivery is the most critical time for mothers and is associated with a three-fold increased risk of depression. Problems during pregnancy may lead to postpartum depression. This study was performed with aim to determine the relationship between gestational diabetes and postpartum depression in women referring to health care centers in Zabol.
Methods: This prospective and analytic study was conducted on 105 pregnant women with definite diagnosis of gestational diabetes and 157 healthy pregnant women. Data were collected by personal information form, Beck Depression Inventory, Enrich marriage satisfaction Inventory, Vinfild and Tighmen social support Inventory and Edinburgh Postpartum Depression Inventory. Data were analyzed using SPSS software (version 21), and Mann-Whitney, t-test, Chi-square, relative risk test, and logistic regression analysis. PResults: 36 women (34.3%) with gestational diabetes and 30 (19.1%) without gestational diabetes had experienced depression at 4-6 weeks after delivery. Chi-square test showed significant relationship between gestational diabetes and postpartum depression (P=0.006). Women with gestational diabetes were at risk of postpartum depression 1.79 times than women without gestational diabetes (P=0.006, CI=1.37-2.20).
Conclusion:Gestational diabetes can be a risk factor of postpartum depression, so it is recommended that by preventive measures and treatment of the disease reduce the rate of postpartum depression.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Depression
 • Gestational diabetes
 • Postpartum
 1. Pearlstein T, Howard M, Salisbury A, Zlotnick C. Postpartum depression. Am J Obstets Gynecol 2009; 200(4):357–64.
 2. Herring S, Rich-Edward JW, Oken E, Rifas-Shiman SL, Kleinman KP, Gillman MW. Association of postpartum depression with weight retention 1 year after childbirth. Obesity (silver Spring) 2008; 16(6):1296-301.
 3. Leung BM, Kaplan BJ, Field CJ, Tough S, Eliasziw M, Gomez MF, et al. Prenatal micronutrient supplementation and postpartum depressive symptoms in a pregnancy cohort. BMC Pregnancy Childbirth 2013; 13:2.
 4. Lashgaripour K. Postpartum depression and related factor: A 4.5 months study. J Fundament Mental Health 2012; 13(52):404-12. (Persian).
 5. Wisner KL, Parry BL, Pionte CM. Clinical practice: postpartum depression. N Engl J Med 2002; 347(3):194-9.
 6. Posmontier B. Sleep quality in women with and without postpartum depression. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2008; 37(6):722-35.
 7. Vesga -Lopez O, Blanco C, Keyes K, Olfson M, Grant BF, Hasin DS. Psychiatric disorders in pregnant and postpartum women in the United States. Arch Gen Psychiatry 2008; 65(7):805-15.
 8. McCoy SJ, Beal JM, Shipman SB, Payton ME, Waston GH. Risk factors for postpartum depression: a retrospective investigation at 4-weeks postnatal and a review of the literature. J Am Osteopath Assoc 2006; 106(4):193-8.
 9. Beck CT. Predictors of postpartum depression: an update. Nurs Res 2001; 50(5):275-85.
 10. Lee DT, Yip AS, Chan SS, Tsui MH, Wong W, Chung TK. Postdelivery screening for postpartum depression. Psychosom Med 2003; 65(3):357-61.
 11. Räisänen S, Letho SM, Nielsen HS, Gissler M, Karmer MR, Heinonen S. Fear of childbirth predicts postpartum depression: a population-based analysis of 511 422 singleton birth in Finland. BMJ Open 2013; 3(11):e004047.
 12. Ghazi Jahani B, Ghotbi R. Berek & Novak’s Gynecology. 15th ed. Tehran: Golban; 2012. P. 304. (Persian).
 13. Thoppil J, Riutcel TL, Nalesnik SW. Early intervention for perinatal depression. Am J Obstet Gynecol 2005; 192(5):1446-8.
 14. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Rouse DJ, Spong CY. Williams obstetrics. 23rd ed. New York: McGraw Hill; 2009. P. 1104-19.
 15. Albrecht SS, Kuklina EV, Bansil P, Jamieson DJ, Whiteman MK, Kourtis AP, et al. Diabetes trends among delivery hospitalizations in the U.S 1994-2004. Diabetes Care 2010; 33(4):768-73.
 16. Manafi M, Ansari MH, Rabiepour S, Hazher MS. Gestation diabetes mellitus incidence in the pregnant women referred to urmia medical centers. J Urmia Univ Med Sci 2008; 19(2):158-62. (Persian).
 17. MacNeill S, Dodds L, Hamilton DC, Armson BA, VandenHof. Rate and risk factor for recurrence of gestational diabetes. Diabetes Care 2001; 24(4):659-62.
 18. Lady K, Williams C, Hansen W, Epstein R. The relationship between gestational diabetes and postpartum depression. Am J Obstet Gynecol 2013; 208(1):S84.
 19. Al-Shahrani M, Al- Sunaidi M, Al-Amri H, Al-Maswary S, Al-Gelban KH. Gestational diabetes and postpartum depression. Arab J Psychiatry 2011; 22(2):133-7.
 20. Barakat S, Martinez D, Thomas M, Handley M. What do we know about gestayional diabetes mellitus and risk for postpartum depression in among ethically diverse low-income women in the united states? Arch Womens Ment Health 2014; 17(6):587-92.
 21. Eberhard-Gram M, Eskild A, Tambs K, Opjordsmoen S, Samuelsen SO. Review of validation studies of the Edinburgh Postnatal Depression Scale. Acta Psychiatr Scand 2001; 104(4):243-9.
 22. Mazhari S, Nakhaee N. Validation of the Edinburgh Postnatal Depression Scale in an Iranian sample. Arch Womens Ment Health 2007; 10(6):293-7.
 23. Salehi Kassai P. The prevalence of postpartum depression in both groups of mothers with vaginal delivery and caesarean section. [Master’s Thesis]. Tehran, Iran: University of Medical Sciences. School of Nursing and Midwifery; 1994. (Persian).
 24. Behbodi Moghadam Z. Prevalence of postpartum depression and risk factors in women referred to health centers Beheshti University of Medical Sciences. [Master’s Thesis]. Tehran, Iran: School of Nursing and Midwifery; 2007. (Persian).
 25. Kozhimannile KB, Pereira MA, Harlow BL. Association between diabetes and perinatal depression among low-income mothers. JAMA 2009; 301(8):842-7.
 26. Anderson RJ, Freedland KE, Clouse RE, Lustman PJ. The prevalence of comorbid depression in adults with diabetes: a meta-analysis. Diabetes Care 2001; 24(6):1069-78.