روش های طبیعی مؤثر بر انتخاب جنسیت جنین و ملاحظات اخلاقی مرتبط: مطالعه مروری روایتی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات ارتقای سلامت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: از دیرباز زوجین به دنبال روش‌هایی برای اثرگذاری بر جنسیت فرزند بوده اند. اگرچه برخی از این روش‌ها برگرفته از عقاید خرافی بوده و هیچگونه پایه علمی نداشتند، اما امروزه شواهد مستند علمی وجود دارند که نشان‌دهنده تأثیر برخی از آن‌ها بر انتخاب جنسیت می‌باشند. روش‌های انتخاب جنسیت جنین به دو دسته کلی روش‌های پیش از بارداری (تکنولوژیک و طبیعی) و پس از بارداری تقسیم می‌شوند. مطالعه حاضر با هدف بررسی روش‌های طبیعی مؤثر بر انتخاب جنسیت جنین و ملاحظات اخلاقی آن انجام شد.
روش کار: در این مطالعه مروری روایتی، مروری جامع با استفاده از پایگاه‌های بین المللی Pubmed،Science Direct، Google Scholar و SID از سال 1940 تا 2015 انجام گرفتو تنها مقالات فارسی و انگلیسی بررسی شدند. کلمات کلیدی انگلیسی شامل Sex Preselection، Sex Ratio و Sex Selection و کلمات کلیدی فارسی شامل انتخاب جنسیت پیش از بارداریو نسبت جنسیت و انتخاب جنسیت بود.
یافته ها: یافته های مطالعه حاضر نشان داد که روش‌های طبیعی انتخاب جنسیت جنین بر پایه زمان‌بندی نزدیکی، PH واژن و دوش های واژینال، وضعیت دخول، ارگاسم، فواصل نزدیکی و امتناع از آن و رژیم غذایی مادر می‌باشند، اگرچه عوامل اثرگذار دیگری نیز وجود دارند. نظرات اخلاق شناسان زیستی، مذاهب و سازمان های پزشکی تخصصی در زمینه انتخاب جنسیت جنین بسیار متفاوت می‌باشد.
نتیجه گیری: روش‌های طبیعی انتخاب جنسیت جنین پیش از بارداری به عنوان روش‌هایی ساده و ارزان، می‌توانند بر جنسیت جنین تأثیرگذار باشند. ادغام این روش‌ها یقینا می‌تواند راهکاری مناسب برای افزایش احتمال داشتن فرزندی با جنسیت دلخواه شود. با این وجود، مطالعات کارآزمایی بالینی وسیع تر می تواند شواهد کامل تری را ارائه کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Natural Effective Sex Selection Methods and the Ethical Considerations: A Narrative Review

نویسندگان [English]

 • Masoomeh Yazdani Aliabadi 1
 • Mozhgan JavadNoori 2
1 M.Sc. student of Counseling in Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz JundiShapur university of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
2 Assistant professor, Department of Midwifery, Reproduction Health promotion Research Center, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz JundiShapur university of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Since ancient times, couples have been trying to choose the sex of offspring. Although some of these methods derived from superstitious beliefs and had no scientific basis, but there is now scientific documented evidence that demonstrates the impact of some of them on sex selection. Sex selection methods classified into two general categories, preconception methods (technological and natural) and post conception methods. This study was performed with aim to determine the natural effective sex selection methods and the related ethical considerations.
Methods: In this narrative review study, a comprehensive review of databases including Pubmed, Science Direct, Google Scholar and SID from 1940 to 2015 was conducted and only Persian and English articles were evaluated. Keywords included Sex Preselection, Sex Ratio and Sex Selection.
Results: The findings of the present study show that natural sex selection methods are based on timing of insemination, vaginal PH and douching, position and penetration, orgasm, frequency of intercourse and abstinence and maternal diet. Although there are some other influencing factors. Bioethicists, religions, and professional medical organizations’ opinions about sex selection are very different.
Conclusion: The natural sex Preselection methods as inexpensive and simple approach can influence the sex of the fetus. Integrating these methods can certainly raise the probability of conceiving babies of the desired sex. Nevertheless, large randomized clinical trials could provide more definitive evidence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sex Preselection
 • Sex ratio
 • Sex Selection
 1. Amirhajiloo F, Tavalaee A, Sheikhha M. Legitimation of Sex Selection by PGD (Preimplantation Genetic Diagnosis). Jurisprudence Res J 2014; 10(2):247-70. (Persian).
 2. Sex Selection. MeSh, PubMed, NCBI. Available at: URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/?term=sex+selection; 2016.
 3. Kovacs G. Should couples be allowed to select the sex of their offspring? J Obstet Gynaecol Can 2013; 35(12):1105-7.
 4. Grant VJ. Could maternal testosterone levels govern mammalian sex ratio deviations? J Theor Biol 2007; 246(4):708-19.
 5. Noorlander AM, Geraedts JP, Melissen JB. Female gender pre-selection by maternal diet in combination with timing of sexual intercourse–a prospective study. Reprod Biomede Online 2010; 21(6):794-802.
 6. Dahl E. Preconception gender selection: a threat to the natural sex ratio? Reprod Biomed Online 2005; 10(Suppl 1):116-8.
 7. Shettles LB, Rorvik DM. How to choose the sex of your baby: the method best supported by scientific evidence. New York: Harmony Books; 2006.
 8. Grant VJ. Sex determination and the maternal dominance hypothesis. Hum Reprod 1996; 11(11):2371-5.
 9. Mohapatra S. Global legal responses to prenatal gender identification and sex selection. Nevada Law J 2013; 13(3):5.
 10. Sereshti M, Mimiran P, Ejtahed HS. The role of maternal diet on fetal sex selection: a review. Iran J Endocrinol Metab 2014; 16(1):57-67. (Persian).
 11. Series I. Sex preselection not yet practical. Washington: The George Washington University Medical Center; 1975.
 12. Kippen R, Evans A, Gray E. Parental desire for sons and daughters in a western industrial setting: evidence and implications: demography and sociology program, research school of social sciences. Australia: Australian National University; 2006.
 13. Li Q, Pantano J. The demographic consequences of gender selection technology. St. Louis: Washington University; 2013.
 14. Shishegar F, Latifnejad R. Ethical consideration in Preimplantation Genetic Diagnosis. J Med Ethics 2011; 5(15):25-42. (Persian).
 15. Gray RH, Simpson JL, Bitto AC, Queenan JT, Li C, Kambic RT, et al. Sex ratio associated with timing of insemination and length of the follicular phase in planned and unplanned pregnancies during use of natural family planning. Hum Reprod 1998; 13(5):1397-400.
 16. Guerrero R. Association of the type and time of insemination within the menstrual cycle with the human sex ratio at birth. N Engl J Med 1974; 291(20):1056-9.
 17. Guerrero R. Type and time of insemination within the menstrual cycle and the human sex ratio at birth. Stud Fam Plann 1975; 6(10):367-71.
 18. Rorvik DM, Shettles LB. Your babys sex: now you can choose. New York: Dodd Mead; 1971.
 19. Kleegman SJ. Can sex be predetermined by the physician? Fifth World Congress of Fertility and Sterility, Stockholm. Sweden, Amsterdam; 1966.
 20. Cameron EZ. Facultative adjustment of mammalian sex ratios in support of the Trivers-Willard hypothesis: evidence for a mechanism. Proc Biol Sci 2004; 271(1549):1723-8.
 21. Mortimer D, Pandya IJ, Sawers RS. Relationship between human sperm motility characteristics and sperm penetration into human cervical mucus in vitro. J Reprod Fertil 1986; 78(1):93-102.
 22. Goodall H, Roberts AM. Differences in motility of human X-and Y-bearing spermatozoa. J Reprod Fertil 1976; 48(2):433-6.
 23. Geraedts JP. X spermatozoa larger than Y in 1973. Mol Hum Reprod 1997; 3(6):545-6.
 24. Rohde W, Porstmann T, Doerner G. Migration of Y-bearing human spermatozoa in cervical mucus. J Reprod Fertil 1973; 33(1):167-9.
 25. France JT, Graham FM, Gosling L, Hair PI. A prospective study of the preselection of the sex of offspring by timing intercourse relative to ovulation. Fertil Steril 1984; 41(6):894-900.
 26. Wilcox AJ, Weinberg CR, Baird DD. Timing of sexual intercourse in relation to ovulation. Effects on the probability of conception, survival of the pregnancy, and sex of the baby. N Engl J Med 1995; 333(23):1517-21.
 27. Zarutskie PW, Muller CH, Magone M, Soules MR. The clinical relevance of sex selection techniques. Fertil Steril 1989; 52(6):891-905.
 28. Gutierrez-Adan A, Pérez-Garnelo, Granados J, Garde JJ, Pérez-Guzmán M, Pintado B, et al. Relationship between sex ratio and time of insemination according to both time of ovulation and maturational state of oocyte. Zygote 1999; 7(1):37-43.
 29. Verme LJ, Ozoga JJ. Sex ratio of white-tailed deer and the estrus cycle. J Wildlife Manag 1981; 45(3):710-5.
 30. Tadjbakhsh H. Al-Aghraz al-Tibbia va Mabahess Al-Alaiia. Tehran: University Press; 2006. P. 769-71. (Persian).
 31. Sina H. Ghanoon Dar Teb. Tehran: Soroush Press; 1998. P. 309-12. (Persian).
 32. Cole L, Johansson I. Sex control again. J Heredity 1933; 24(7):265-74.
 33. Pratt NC, Huck UW, Lisk RD. Offspring sex ratio in hamsters is correlated with vaginal pH at certain times of mating. Behav Neural Biol 1987; 48(2):310-6.
 34. Cole LJ, Waletzky E, Shackelford M. A test of sex control by modification of the acid-alkaline balance (preliminary report). J Heredity 1940; 31(12):501-2.
 35. James WH. Gonadotrophin and the human secondary sex ratio. Br Med J 1982; 284(6314):511-2.
 36. Jorjani SE. Zakhireye Khawrazmshahi. Ministry of Health and Medical Education. Qom: Ehyaye Teb Institute; 2009. P. 930-3.
 37. Bolourian Z, Rakhshani MH. Pregnancy, Gender and its relationship with the quality of sexual relations. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2006; 9(2):79-84. (Persian).
 38. Singh D, Zambarano RJ. Offspring sex ratio in women with android body fat distribution. Hum Biol 2013; 69(4):545-56.
 39. Martin JF. Length of the follicular phase, time of insemination, coital rate and the sex of offspring. Hum Reprod 1997; 12(3):611-6.
 40. Shettles LB, Rorvik DM. How to choose the sex of your baby: the method best supported by scientific evidence. New York: Harmony Books; 2006.
 41. James WH. Follicular phase length, cycle day of conception and sex ratio of offspring. Hum Reprod 1995; 10(10):2529-31.
 42. Trivers R, Willard DE. Natural selection of parental ability to vary the sex ratio of offspring. Science 1973; 179(4068):90-2.
 43. Mathews F, Johnson PJ, Neil A. You are what your mother eats: evidence for maternal preconception diet influencing foetal sex in humans. Proc Biol Sci 2008; 275(1643):1661-8.
 44. Stolkowski J, Choukroun J. Preconception selection of sex in man. Isr J Med Sci 1981; 17(11):1061-7.
 45. Ganj LJ, Danesh A, Hajzadeh M, Torabizadeh A, Mazloom R, Nejat SA. Study of the effects of sodium , potassium , calcium and magnesium ions of women's diet on the preconceptional choice of the baby's sex. J Sabzevar Univ Med Sci 2003; 9(4):6-12. (Persian).
 46. Vahidi AR, Sheikhha MH. Comparing the effects of sodium and potassium diet with calcium and magnesium diet on sex ratio of rats’ offspring. Pakistan J Nutr 2007; 6(1):44-8.
 47. Grant VJ, Chamley LW. Can mammalian mothers influence the sex of their offspring peri-conceptually? Reproduction 2010; 140(3):425-33.
 48. Rosenfeld CS, Roberts RM. Maternal diet and other factors affecting offspring sex ratio: a review. Biol Reprod 2004; 71(4):1063-70.
 49. Whyte JJ, Alexenko AP, Davis AM, Ellersieck MR, Fountain ED, Rosenfeld CS. Maternal diet composition alters serum steroid and free fatty acid concentrations and vaginal pH in mice. J Endocrinol 2007; 192(1):75-81.
 50. James WH. Evidence that mammalian sex ratios at birth are partially controlled by parental hormone levels at the time of conception. J Theor Biol 1996; 180(4):271-86.
 51. James WH. Hormonal control of sex ratio. J Theor Biol 1986; 118(4):427-41.
 52. Grant VJ, Irwin RJ, Standley NT, Shelling AN, Chamley LW. Sex of bovine embryos may be related to mothers' preovulatory follicular testosterone. Biol Reprod 2008; 78(5):812-5.
 53. Lorzadeh L, Samimi S, Birjandi M. Association of fetal gender with maternal serum β-hCG and testosterone in normotensive and preeclamptic pregnancies. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2010; 13(1):13-9. (Persian).
 54. James WH. Evidence that mammalian sex ratios at birth are partially controlled by parental hormone levels around the time of conception. J Endocrinol 2008; 198(1):3-15.
 55. Fathi Najafi T, Latifnejad Roudsari R, Namvar F, Ghavami Ghanbarabadi V, Hadizadeh Talasaz Z, Esmaeli M. Air pollution and quality of sperm: a meta-analysis. Iran Red Crescent Med J 2015; 17(4):e26930.
 56. Yartireh H, Hashemian AH. The effect of lead on number and sex type of children in men occupationally exposed to lead. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(69):9-15. (Persian).
 57. Tovee MJ, Brown JE, Jacobs D. Maternal waist-to-hip ratio does not predict child gender. Proc Biol Sci 2001; 268(1471):1007-10.
 58. Benagiano G, Bianchi P. Sex preselection: an aid to couples or a threat to humanity? Hum Reprod 1999; 14(4):868-70.
 59. Murphy TF. Selecting the traits of children prior to birth. Virtual Mentor 2012; 14(2):158-61.
 60. Bayrami R, Javadnoori M. Comparison of the contraceptive use and its related factors among women seeking repeat and first-time induced abortions in Iran. Nurs Midwifery Stud 2015; 4(1):e17529.
 61. Shettles LB, Vande Wiele RL. Can parents choose the sex of their baby? Birth 1974; 1(2):3-5.
 62. Benendo F. The problem of sex determination in the light of our own investigations. Endokrynologia Polska 1970; 21(3):265-73.
 63. Shettles LB, Rorvik DM. How to choose the sex of your baby: the method best supported by scientific evidence. New York: Harmony Books; 2006.
 64. Coney NS, Mackey W. The woman as final arbiter: a case for the facultative character of the human sex ratio. J Sex Res 1998; 35(2):169-75.
 65. Williams JF. The sex ratio in nestling eastern red-wings. New York: The Wilson Bulletin; 1940. P. 267-77.
 66. Hedricks C, McClintock MK. Timing of insemination is correlated with the secondary sex ratio of Norway rats. Physiol Behav 1990; 48(5):625-32.
 67. Fisher RA. The genetic theory of natural selection. New York: Dover Publication Inc; 1958. P. 173.