تأثیر 12 هفته تمرین هوازی بر ترکیب بدنی، توان هوازی و برخی از هورمون های زنان نابارور دارای سندرم تخمدان پلی‌کیستیک

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران.

2 استادیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) مهم‌ترین علت عدم تخمک‌گذاری در جمعیت عمومی و در زنان نابارور می‌باشد. با تأکید به اهمیت سندرم تخمدان پلی کیستیک به عنوان یکی از علل نازایی و با توجه به ارتباط این سندرم با اختلالات هورمونی و متابولیکی، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر 12 هفته تمرین هوازی بر ترکیب بدنی، توان هوازی و برخی از هورمون‌های زنان نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1394 روی 20 زن نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک مراجعه کننده به درمانگاه زنان ساکن شهرستان بجنورد انجام شد. افراد به صورت تصادفی به دو گروه 10 نفری مداخله و شاهد تقسیم شدند. آزمودنی‌های گروه تمرینی، 12 هفته سه جلسه‌ای تمرین هوازی را با شدت 65-40% ضربان قلب ذخیره بیشینه انجام دادند. پیش از شروع و پس از پایان مداخله تمرینی، سطوح هورمون های جنسی و ترکیب بدن جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS(نسخه 18) برای مقایسه میانگین‌های درون گروهی و بین گروهی به ترتیب از روش آزمون تی دانشجویی در گروه های همبسته و مستقل استفاده شد. میزان pکمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: در پایان دوره تمرینی وزن بدن و مقادیر هورمون لوتئینی کاهش و حداکثر اکسیژن مصرفی افزایش معنی‌دار یافت (001/0=p). غلظت هورمون محرک تیروئیدی، هورمون محرک فولیکولی و پرولاکتین در پایان دوره تغییر معنی‌داری پیدا نکرد (05/0p>). همچنین پس از پایان مداخله تمرینی، تفاوت معنی‌داری در وزن، شاخص توده بدنی، مقادیر هورمون لوتئینی و حداکثر اکسیژن مصرفی بین دو گروه مشاهده شد (05/0p<).
نتیجه گیری: با توجه به کاهش وزن و هورمون لوتئینی و افزایش مقادیر حداکثر اکسیژن مصرفی به دنبال تمرینات هوازی، می‌توان از آن به عنوان یک شیوه درمانی غیردارویی جهت بهبودی بیماران مبتلا به سندرم پلی‌کیستیک استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of 12 weeks aerobic training on body composition, aerobic power and some women-hormones in polycystic ovary syndrome infertile women

نویسندگان [English]

 • Zahra Akbari Nasrekani 1
 • Mehrdad Fathi 2
1 M.Sc. of Applied Sport Physiology, School of Physical Education and Sports Science, Islamic Azad University, Bojnourd Branch, Bojnourd, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sport Physiology, School of Sports Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most important cause of anovulation in general population and infertile women. Emphasizing the importance of polycystic ovary syndrome as one of the causes of infertility and according to association between this syndrome with hormonal and metabolic disorders, this study was performed with aim to evaluate the effect of 12 weeks aerobic training on body composition, aerobic power and some women-hormones in polycystic ovary syndrome infertile women.
Methods: This randomized clinical trial study was performed on 20 polycystic ovary syndrome infertile women referring to obstetrics clinic of Bojnurd in 2015. They were randomly categorized into two groups of experimental and control (n=10 in each group). The trained group performed 12 weeks 3 days/week aerobic training with severity of 40-65 maximum heart rate reserve. Pre and post of aerobic training, sex hormones levels and body composition were collected. Data was analyzed by SPSS software (version 18) and t-test in dependent and independent groups was used for comparison of means within and between groups, respectively. PResults: Weight and LH levels reduced and Vo2max significantly increased at the end of training period (P=0.001). Concentrations of TSH, FSH and prolactin did not changed at the end of training (P>0.05). Moreover, a significant difference was observed in the levels of weight, BMI, LH and Vo2max between two groups after at the end of training period (P<0.05).
Conclusion: According to reduced weight and LH and increased Vo2max by doing aerobics training, it can be used as a non-pharmaceutical alternative to improve PCOS patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aerobic training
 • Infertile Women
 • Polycystic ovary syndrome
 1. Engmann L, Maconochie N, Sladkevicius P, Bekir J, Campbell S, Tan SL. The outcome of in-vitro fertilization treatment in women with sonographic evidence of polycystic ovarian morphology. Hum Reprod 1999; 14(1):167-71.
 2. Scicchitano P, Dentamaro I, Carbonara R, Bulzis G, Dachille A, Caputo P, et al. Cardiovascular risk in women with PCOS. Int J Endocrinol Metab 2012; 10(4):611-8.
 3. DeFronzo RA, Ferrannini E. Insulin resistance: a multifaceted syndrome responsible for NIDDM, obesity, hypertension, dyslipidemia, and atherosclerotic cardiovascular disease. Diabetes Care 1991; 14(3):173-94.
 4. Hashimoto H, Kitagawa K, Hougaku H, Etani H, Hori M. Relationship between C-reactive protein and progression of early carotid atherosclerosis in hypertensive subjects. Stroke 2004; 35(7):1625-30.
 5. Romero-Corral A, Sierra-Johnson J, Lopez-Jimenez F, Thomas RJ, Singh P, Hoffmann M, et al. Relationships between leptin and C-reactive protein with cardiovascular disease in the adult general population. Nat Clin Pract Cardiovasc Med 2008; 5(7):418-25.
 6. Norman RJ, Dewailly D, Legro RS, Hickey TE. Polycystic ovary syndrome. Lancet 2007; 370(9588):685-97.
 7. Pasquali R, Casimirri F, Balestra V, Flamia R, Melchionda N, Fabbri R, et al. The relative contribution of androgens and insulin in determining abdominal body fat distribution in premenopausal women. J Endocrinol Invest 1991; 14(10):839-46.
 8. Fahami F, Hosseini Quchani S, Ehsanpour S, Zargham A. Women’s lived experiences of female infertility. Iran J Obstet Gyneocol Infertil 2010; 13(4):45-53. (Persian).
 9. Omani Samani R, Sepidarkish M, Almasi Hashiani A. Relationship of body mass index with failure rate in assisted reproductive techniques in polycystic ovary syndrome infertile women; a retrospective cohort study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(175):1-6. (Persian).
 10. Knochenhauer ES, Key TJ, Kahsar-Miller M, Waggoner W, Boots LR, Azziz R. Prevalence of the polycystic ovary syndrome in unselected black and white women of the Southeastern United States: a prospective study. J Clin Endocrinol Metab 1998; 83(9):3078-82.
 11. Speroff L, Fritz MA. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005.
 12. Järvelä IY, Sladkevicius P, Kelly S, Ojha K, Campbell S, Nargund G. Quantification of ovarian power Doppler signal with three-dimensional ultrasonography to predict response during in vitro fertilization. Obstet Gynecol 2003; 102(4):816-22.
 13. Franks S, Roberts R, Hardy K. Gonadotrophin regimens and oocyte quality in women with polycystic ovaries. Reprod Biomed Online 2003; 6(2):181-4.
 14. Vigorito C, Giallauria F, Palomba S, Cascella T, Manguso F, Lucci R, et al. Beneficial effects of a three-month structured exercise training program on cardiopulmonary functional capacity in young women with polycystic ovary syndrome. J Clin Endocrinol Metab 2007; 92(4):1379-84.
 15. Azargoon A, Toussy JA. Comparison of pregnant and non-pregnant women with clomiphene resistant polycystic ovary syndrome in treatment with metformin and letrozole. Koomesh 2011; 12(3):327-33. (Persian).
 16. Taghavi M, Sardar MA, Ayyaz F, Rokni H. Effect of aerobic training program on obesity and insulin resistance in young women with polycystic ovary syndrome. Iran J Diabetes Obesit 2011; 3(1):41-5. (Persian).
 17. Bruner B, Chad K, Chizen D. Effects of exercise and nutritional counseling in women with polycystic ovary syndrome. Appl Physiol Nutr Metab 2006; 31(4):384-91.
 18. Esmaielzadeh MR, Afsharnejad T, Yazdani F, Ahmadi B. The effect of eight weeks of combined training (aerobic and resistance) on the morphology of the ovaries and hormonal changes in women with polycystic ovary syndrome. International Conferaence on Sports Science. Tehran: Zanis Arya Rayan Company; 2015. P. 1-10. (Persian).
 19. Gaeini AA, Satarifard S, Mohamadi F, Choobineh S. The effect of 12 weeks aerobic exercise on DHEAso4, 17OH-Progestron concentrations, number of follicles and menstrual condition of women with PCOS. Bimont J Hormozgan Univ Med Sci 2014; 18(4):329-37. (Persian).
 20. Abazar E, Taghian F, Mardanian F, Forozandeh D. Effects of aerobic exercise on plasma lipoproteins in overweight and obese women with polycystic ovary syndrome. Adv Biomed Res 2015; 4(25):68-78. (Persian).
 21. Attarzadeh R, Sardar MA, Taghavi M, Ayaz Khosh Hava F. The effects of an aerobic exercise program on LH, FSH, TST and DHEA levels in obese women. Iran J Endocrinol Metab 2012; 14(1):39-46. (Persian).
 22. Torabizadeh A, Mirzaian S. Comparison of the IVF outcome between three methods of induction ovulation in PCOS patients. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2011; 14(1):7-13. (Persian).
 23. Kotrlik J, Higgins C. Organizational research: determining appropriate sample size in survey research appropriate sample size in survey research. Inf Technol Learn Perform J 2001; 19(1):43.
 24. Heath EH. ACSM’s guidelines for exercise testing and prescription. Med Sci Sports Exe 2005; 37(11):2018.
 25. Sweatt K, Ovalle F, Azziz R, Gower B. The effect of diet and exercise in women with polycystic ovary syndrome. FASEB J 2015; 29(Suppl 1):596.12.
 26. Miri MS. Effect of exercise on sex-hormone in rats with polycystic ovary syndrome. J Jahrom Univ Med Sci 2013; 11(3):36. (Persian).
 27. Moran LJ, Noakes M, Clifton PM, Tomlinson L, Norman RJ. Dietary composition in restoring reproductive and metabolic physiology in overweight women with polycystic ovary syndrome. J Clin Endocrinol Metab 2003; 88(2):812-9.
 28. Tofighi A, Tartibian B, Ameri MH, Najafi Eliasabad S, Asemi A, Shargh A. Effect of aerobic exercise on hormonal level and lipid profile in polycystic ovary syndrome women. Urmia Med J 2010; 21(4):332-8.
 29. Berg U, Enqvist JK, Mattsson CM, Carlsson‐Skwirut C, Sundberg CJ, Ekblom B, et al. Lack of sex differences in the IGF–IGFBP response to ultra endurance exercise. Scand J Med Sci Sports 2008; 18(6):706-14.
 30. Alberga AS, Prud'homme D, Sigal RJ, Goldfield G, Hadjiyannakis S, Phillips P, et al. Effects of aerobic training, resistance training, or both on cardiorespiratory and musculoskeletal fitness in adolescents with obesity: the HEARTY trial. Appl Physiol Nutr Metab 2016; 41(3):255-65.
 31. Casla S, López-Tarruella S, Jerez Y, Marquez-Rodas I, Galvão DA, Newton RU, et al. Supervised physical exercise improves VO2max, quality of life, and health in early stage breast cancer patients: a randomized controlled trial. Breast Cancer Res Treat 2015; 153(2):371-82.
 32. Karadkhedkar S, Somwanshi ND. Effect of aerobic training on VO2 max and other physiological parameters in working women. Indian J Clin Anat Physiol 2015; 2(2):105-7.
 33. Games KE, Sefton JM, Wilson AE. Whole-body vibration and blood flow and muscle oxygenation: a meta-analysis. J Athl Train 2015; 50(5):542-9.
 34. Maikala RV, King S, Bhambhani YN. Acute physiological responses in healthy men during whole-body vibration. Int Arch Occup Environ Health 2006; 79(2):103-14.
 35. Nikroo H, Nematy M, Sima H, Attarzade HS. The effect of restricted diet with or without aerobic training program on cardio respiratory fitness and anthropometric indices in patients with non alcoholic steatohepatitis. J North Khorasan Univ Med Sci 2011; 3(3):91-9. (Persian).
 36. Duncan GE, Perri MG, Theriaque DW, Hutson AD, Eckel RH, Stacpoole PW. Exercise training, without weight loss, increases insulin sensitivity and postheparin plasma lipase activity in previously sedentary adults. Diabetes Care 2003; 26(3):557-62.
 37. Roessler KK, Birkebaek C, Ravn P, Andersen MS, Glintborg D. Effects of exercise and group counselling on body composition and VO2max in overweight women with polycystic ovary syndrome. Acta Obstet Gynecol Scand 2013; 92(3):272-7.
 38. Gudlaugsson J, Gudnason V, Aspelund T, Olafsdottir AS, Jonsson PV, Arngrimsson SA, et al. Effects of exercise training and nutrition counseling on body composition and cardiometabolic factors in old individuals. Eur Geriat Med 2013; 4(6):431-7.
 39. Heydari M, Freund J, Boutcher SH. The effect of high-intensity intermittent exercise on body composition of overweight young males. J Obesit 2012; 2012(1):480467.
 40. Dehghanizade J, Najafipour F. Effects of a two-month training period on soldiers’ general health, social physique anxiety, and body mass index. J Arch Milit Med 2016; 4(1):1-5. (Persian).
 41. Khademi A, Alleyassin A, Aghahosseini M, Tabatabaeefar L, Amini M. The effect of exercise in PCOS women who exercise regularly. Asian J Sports Med 2010; 1(1):35-40.
 42. Fakourian A, Azarbaijani MA, Peeri M. Effect a period of selective military training on physical fitness, body mass index, mental health and mood in officer students. Ann Milit Health Sci Res 2012; 10(1):17-27. (Persian).