بررسی تأثیر اسانس شوید و مفنامیک اسید بر پس درد زایمانی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 مربی گروه آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 استادیارگروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: پس درد، درد ناشی از انقباضات متناوب رحمی بعد از خروج جفت و پرده ها است. گاهی اوقات جهت برطرف کردن آن نیاز به مسکن می‌باشد. اما به دلیل اثرات مضر داروها تمایل به استفاده از داروهای گیاهی بیشتر شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه اثر اسانس شوید و مفنامیک اسید بر پس درد زایمانی انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1394 بر روی 108 زن چندزایی که به روش طبیعی زایمان کرده و دارای پس درد زایمان بودند، انجام شد. افراد به طور تصادفی در دو گروه 54 نفری اسانس شوید و مفنامیک اسید قرار گرفتند. شدت پس درد 2 ساعت پس از زایمان با استفاده از خط کش درد اندازه گیری شد و در صورت داشتن نمره 1/3 و بالاتر مورد مطالعه قرار ‌گرفتند و هر 6 ساعت تا 4 بار در صورت ادامه یافتن درد، داروی اسانس شوید (5/1 میلی گرم اسانس به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن تقسیم بر 20) و یا مفنامیک اسید (250 میلی گرم) دریافت می‌کردند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون های تی تست، کای دو و اندازه‌گیری مکرر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین شدت درد پس از زایمان بعد از مداخله در دو گروه کاهش یافت، ولی دو گروه اختلاف آماری معنی داری با هم نداشتند (05/0<p).
نتیجه گیری: اسانس شوید مانند مفنامیک اسید باعث کاهش پس درد زایمانی می‌شود، لذا می‌تواند به عنوان یک داروی ضد درد گیاهی برای مادرانی که پس درد زایمانی دارند مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Dill essence and mefenamic acid on postpartum pain

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Kheiriyat 1
 • Mitra Tadayon Najafabadi 2
 • Parvaneh Mousavi 2
 • Hosein Haghighizadeh 3
 • Forough Namjuyan 4
1 M.Sc. Student in Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
2 Instructor, Department of Midwifery, Reproductive Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
3 Instructor, Department of Statistics, School of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
4 Assistant professor, Department of Pharmacognosy, School of Pharmacology, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Postpartum pain is the pain caused by uterus intermittent contractions after placenta leaves the uterus that sometimes needs narcotics to relieve it. Due to the harmful effects of the drugs, tend to use herbal medicines has been increased. This study was performed with aim to compare the effects of dill essence and Mefenamic acid on postpartum pain.
Methods: This clinical trial study was performed on 108 multiparous women who had vaginal delivery and postpartum pain in 2015. They were randomly divided into two groups of dill essence (n=54) and mefenamic acid (n=54). Two hours after delivery, postpartum pain severity was measured by pain ruler. If they had score≥ 3.1, they were studied and if the pain continued, they received dill essence (1.5 mg per kg of body weight/20) or mefenamic acid (250 mg) up to 4 times each six hours. Data was analyzed by SPSS software (version 22) and Chi-square, t-test and repeated measure tests. PResults: Mean of postpartum pain decreased after the intervention, but no statistically significant difference was observed between two groups (P>0.05).
Conclusion: Dill essence decrease postpartum pain like as mefenamic acid, therefore, it can be used as an anti-pain plant in mothers with postpartum pain.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dill essence
 • Mefenamic Acid
 • Postpartum Pain
 1. Akbarzadeh M, Moradi Z, Zare N, Hadianfard MJ, Jowkar A. Comparison of the effects of one-step acupressure of spleen point 6 (SP-6) and Gall Bladder 21 (GB-21) on the duration and type of delivery in nulliparous women referred to hospitals in Shiraz university of medical sciences, Iran: a randomized clinical trial. Qom Univ Med Sci J 2013; 7(3):54-61. (Persian).
 2. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Spong CY, Dashe JS, Hoffman B, et al. Williams obstetrics. 24th ed. New York: McGraw-Hill; 2014.
 3. Tafazoli M, Khadem Ahmadabadi M, Asili J, Esmaili H. Comparison the effects of cuminum and mefenamic acid on after pains in multiparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(75):1-11. (Persian).
 4. Pourmalaky S, Najar S, Montazery S, Haghighizadeh MH. Comparison between the effects of Zyntvma (Ginger) and mefenamic acid on after-pain during postpartum in Multiparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(79):18-25. (Persian).
 5. Yerby M. Pain in childbearing: key issues in management. New York: Elsevier Health Sciences; 2000.
 6. Holdcroft  A. Postpartum lower abdominal pain. Cur Rev Pain 1999; 3(2):137-43.
 7. Holdcraft A, Snidvongs S, Cason A, Doré CJ, Berkley KJ. Pain and uterine contractions during breast feeding in the immediate post-partum period increase with parity. Pain 2003; 104(3):589-96.
 8. Soltani RP, Parsay S. Maternal and child health. 2nd ed. Tehran: Sanjesh Publishers; 2005. (Persian).
 9. Shohani M, Rasoli M, Maleki F. Comparison study of pain after cesarean section by general and spinal anesthesia. J Ilam Univ Med Sci 2012; 21(3):30-8. (Persian).
 10. Madineh H, Abedin Zadeh M, Ghaheri H. Compression of post cesarean section pain with general and spinal anesthesia. J Shahrekord Univ Med Sci 2004; 6(4):43-50. (Persian).
 11. Saket M. The effect of low dose combination of morphine and uncontrolled physical stress on the development of fetal cerebellum of wistar rats. [Dissertation Thesis]. Tehran: Islamic Azad University; 2010. P. 22. (Persian).
 12. Fazel N, Esmaeeli HA. The effect of cumin oil on pain severity after cesarean section. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2010; 11(4):23-9. (Persian).
 13. Potter PA, Perry AG. Fundamentals of nursing. 5th ed. St. Louis: Mosby; 2001.
 14. Fardiazar Z, Zahery F, Sadegy Khamene S, Alizadeh SM, Kooshavar H. The efficacy of 2% lidocaine gel in healing the episiotomy and relieving its pain during postpartum. J Ardebil Univ Med Sci 2006; 6(1):61-6. (Persian).
 15. Yeh YC, Chen SY, Lin CJ, Yeh HM, Sun WZ. Differential analgesic effect of tenoxicam on post-cesarean uterine cramping pain between primiparous and multiparous women. J Formos Med Assoc 2005; 104(9):647-51.
 16. Dumont AS, Verma S, Dumont RJ, Hurlbert RJ. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs and bone metabolism in spinal fusion surgery: a pharmacological quandary. J Pharmacol Toxicol Methods 2000; 43(1):31-9.
 17. Talaee Gomari N. Effect of lavender on post partum pain midwifery. [MSc Thesis]. Tehran: Shahid Beheshti Medical University; 2010.
 18. Shadipour M, Simbar M, Salamzadeh J, Nasire N. A comparative study on the effects of menstrogol and mefenamic acid on postpartum after-pain. Iran South Med J 2014; 16(6):401-9. (Persian).
 19. Rezaee-Asl M, Bakhtiarian A, Nikoui V, Sabour M, Ostadhadi S, Yadavar-Nikravesh MS, et al. Antinociceptive properties of hydro alcoholic extracts of anethum graveolens L. (dill) seed and aerial parts in mice. Clin Exp Pharmacol 2013; 3(2):2-4.
 20. Setayesh MZ, Ganjali A. Effects of drought stress on growth and physiological characteristics of dill (Anethum graveolens L.). J Horticul Sci 2013; 27(1):27-35. (Persian).
 21. Monsefi M, Gramifar F. Effects of aqueous fraction of Anethum graveolens L. (dill) extracts on fertility and terminal sugar of female rat's reproductive system. J Birjand Univ Med Sci 2013; 19(4):362-75.
 22. Zagami SE, Golmakani N, Kabirian M, Shakari MT. Effect of dill (Anethum Graveolens Linn.) seed on uterus contraction pattern in avtive phase of labor. Indian J Tradit Know 2012; 11(4):602-6.
 23. Committee setting of the Iran herbal pharmacopoeia. Iran herbal pharmacopoeia. 1nd ed. Tehran: Ministry of Health and Medical Education; 2001.
 24. Ayoughi F, Barzegar MO, Sahari MA, Badi HN. Antioxidant effect of dill (anethum graveolens boiss.) oil in crude soybean oil and comparison with chemical antioxidants. J Med Plants 2009; 8(30):71-83.
 25. Makkizadeh M, Chaichi M, Nasrollahzadeh S, Khavazi K. The effect of biologic and chemical nitrogen fertilizers on growth, yield and essential oil constituents of Dill (Anethum graveolens L.). J Agric Sci 2012; 21(4):52-62. (Persian).
 26. Shakiba Dastgerdi A, Rafieian-kopaei M, Jivad N, Sedehi M, Yousefi Darani M, Shirani F. Effect of hydroalcoholic extract of Anethum graveolens leaves on time response to pain stimuli in mice. J Shahrekord Univ Med Sci 2013; 15(2):70-6. (Persian).
 27. Rajabi Naeeni M, Modarres M, Amin G, Bahrani N. A comparative study of the effects of cumin and mefenamic acid capsules on secondary dysmenorrhea due to IUD: a randomized triple blind clinical trial. Complement Med J Facul Nurs Midwifery 2013; 3(3):563-73. (Persian).
 28. da Rocha ML, Oliveira LE, Patrıcio Santos CC, de Sousa DP, de Almeida RN, Arau´jo DA. Antinociceptive and anti-inflammatory effects of the monoterpene α,β-epoxy-carvone in mice. J Nat Med 2013; 67(4):743-9.
 29. Mohammadinia N, Rezaei MA, Salehian T, Dashipour AR. Comparing the effect of Anethum gravolens with mefenamic acid consumption on treatment of primary dysmenorrheal. J Shahrekord Univ Med Sci 2013; 15(5):57-64. (Persian).
 30. Hekmatzadeh SF, Mirmolaei ST, Hoseini N. The effect of boiled Dill (Anethum graveolens) seeds on the long active phase and labor pain intensity. Armaghane Danesh 2011; 17(1):50-9. (Persian).
 31. Moslemi L, Bekhradi R, Hasani S, Khaleghinejad K. Effect of fennel on primary dysmenorrhea. J Fam Health 2013; 1(4):15-20.
 32. Nezale A, Jafarzade F, Najafi F. Clinical manual labor, delivery and postpartum. Tehran: Noor Danesh; 2005. P. 162. (Persian).
 33. Monsefi M, Gramifar F. Effects of aqueous fraction of Anethum graveolens L. (dill) extracts on fertility and terminal sugar of female rat's reproductive system. J Birjand Univ Med Sci 2013; 19(4):362-75
 34. Soltani A. Encyclopedia traditional medicine (Medical plants). Tehran: Arjmand Publication; 2004. (Persian).
 35. Rahjoo F. A comparison of the effect of Carum carvi L. vs. mefenamic acid on afterpains in multiparous at omidvar hospitals affiliated to larestan University of Medical Sciences in 2012-2013. [MSc Thesis]. Tehran, Iran: Shahid Beheshti University of Medical Sciences; 2013. (Persian).
 36. Shojaii A, Abdollahi-Fard M. Review of pharmacological properties and chemical constituents of pimpinella anisum. ISRN Pharm 2012; 2012:510795.
 37. Yazdani D, Jamshidi AH, Rezazadeh SH, Mojab F, Shahnazi S. Variation of essential oil percentage and constituent at different growth stages of dill (Anethum graveolens L.). J Med Plants 2004; 3(11):38-41. (Persian).
 38. Gharibn AM, Mard SA, Farboud Y. Effect of Anethum Graveolens fruit extract on rat uterus contractions. Iran J Basic Med Sci 2005; 8(4):263-70.
 39. Hekmatzadeh SF, Bazarganipour F, Malekzadeh J, Goodarzi F, Aramesh S. A randomized clinical trial of the efficacy of applying a simple protocol of boiled Anethum Graveolens seeds on pain intensity and duration of labor stages. Complement Ther Med 2014; 22(6):970-6.
 40. Mahdavian M, Golmakani N, Mansoori A, Hoseinzadeh H, Afzalaghaee M. An investigation of effectiveness of orall Dill extracts on postpartum hemorrhage. J Women Midwifery Infertil Iran 2001; 78(4):19-26. (Persian).