تبیین درد رحم از منظر طب سنتی ایران و مقایسه با درد لگن از منظر طب رایج

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دستیار طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استاد گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

4 استادیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: طب ‌سنتی ‌ایران رویکردی سیستماتیک و کل‌نگر دارد. درد رحم از منظر طب ‌سنتی ‌ایران به‌ معنای درد لگن با منشأ ژنیکولوژیک است. بسیاری از علل ژنیکولوژیک درد لگن در طب رایج ناشناخته می‌باشند. لذا مطالعه حاضر با هدف علت‌یابی موارد ناشناخته و بررسی علل درد رحم از منظر طب‌سنتی ‌ایران و مقایسه آن با طب رایج ‌انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مروری، علل درد رحم از منابع مرجع طب‌ سنتی ‌ایران طی قرن‌های چهارم تا چهاردهم قمری بررسی ‌شدند. همچنین علل ژنیکولوژیک درد لگن از کتب مرجع ژنیکولوژی و 16 مقاله در پایگاه‌های اطلاعاتی جمع‌آوری ‌شدند. سپس علل درد رحم از منظر طب ‌سنتی ‌ایران با علل ژنیکولوژیک درد لگن از منظر طب رایج مقایسه ‌شدند.
یافته‌ها: درد رحم از منظر طب ‌سنتی ‌ایران به دو دسته مرتبط با زمان خاص و غیرمرتبط با زمان خاص تقسیم می‌شود. درد رحم مرتبط با زمان خاص با قاعدگی، مقاربت و زایمان ارتباط دارد. درد رحم غیرمرتبط با زمان خاص نیز دارای علل مختلف ساختمانی، عملکردی و ساختمانی - عملکردی است. درد لگن از نظر طب رایج به سه دسته حاد، سیکلیک و مزمن تقسیم می‌شود که هر کدام دارای علل مختلفی می‌باشند.
نتیجه‌گیری: درد رحم مرتبط با زمان خاص از منظر طب‌سنتی با درد سیکلیک لگن از منظر طب رایج و درد رحم غیرمرتبط با زمان خاص با درد مزمن لگن با منشأ ژنیکولوژیک مطابقت‌ دارد. مهم‌ترین تفاوت علل ژنیکولوژیک درد مزمن لگن بین طب سنتی ‌ایران و طب رایج، "سوءمزاج‌های تناسلی" و "نفخه رحم" است که جزء علل عملکردی می‏باشند و می‏توانند یکی از علل ژنیکولوژیک شایع و چالش‌برانگیز درد مزمن لگن در طب رایج یعنی علل ایدیوپاتیک را توجیه‌ کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Uterine pain explanation from Iranian Traditional Medicine point of view and comparison with pelvic pain from contemporary medicine (review article)

نویسندگان [English]

 • Pantea Shirooye 1
 • Maryam Afrakhteh 2
 • Soodabeh Bioos 3
 • Roshanak Mokaberinejad 4
1 Resident of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Iranian Traditional Medicine (ITM) has holistic and systematic approach. From ITM point of view, uterine pain is a pelvic pain with gynecological basis. Many gynecological causes of pelvic pain are unknown in the contemporary medicine. Therefore, this study was performed with aim to survey the causes of unknown cases and evaluate the causes of uterine pain from ITM point of view and compared with contemporary medicine.
Methods: The current review study investigated the causes of uterine pain in ITM references from the fourth to the fourteenth centuries. Also, gynecological causes of pelvic pain were collected from gynecological textbooks and 16 articles from databases of Google Scholar, PubMed, Scopus and SID with keywords of chronic pelvic pain and pelvic pain. Then, the causes of uterine pain from ITM point of view were compared with the gynecological causes of pelvic pain from the contemporary medicine.
Results: Uterine pain from ITM’s view is divided into two groups of related and unrelated to specific time. Uterine pain related to specific time is related to menstruation, coitus and delivery. Causes of uterine pain unrelated to specific time include structural, functional and structural-functional causes. From contemporary medicine, pelvic pain is divided into acute, cyclic and chronic that each has different causes.
Conclusions: Uterine pain related to specific time from ITM's view is in accordance with cyclic pelvic pain from the contemporary medicine's view and uterine pain unrelated to specific time is in accordance with chronic pelvic pain with gynecological basis. The most important differences of gynecological causes of chronic pelvic pain between ITM and contemporary medicine are "genital dystemperaments" (Sui' e Mizaj) and "uterine distension" that are among the functional causes and can explain one of the most common and challengeable gynecological causes of chronic pelvic pain, the idiopathic causes, in the contemporary medicine.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chronic pelvic pain
 • Iranian Traditional Medicine
 • Uterine pain
 • Vajae rahem
 1. Movahed Abtahi M, Babaeian M, Borhani M, Hajiheidari MR, Sharifi Olounabadi AR, Mazaheri M, et al. Analysis of scientific reasoning in traditional Iranian medicine. J Islamic Iran Tradit Med 2012; 2(4):285-96. (Persian).
 2. Arzani M. Tibb Akbari. Qom: Jalal-eddin; 2008. P. 276, 955-65, 71, 81, 1160. (Persian).
 3. Jorjani SE. Zakhire Kharazmshahi (Treasure of Kharazmshah), photo print of the manuscript dated 1206. Tehran: A.D Sirjani; 1976. P. 654, 267, 962, 56. (Persian).
 4. Novak E. Berek and Novak's gynecology.Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007.
 5. Berek JS. Pelvic pain and dysmenorrhea, endometriosis, pelvic organ prolapse, amenorrhea, menopause, uterin cancer, uterine fibroids. In: Novak E, editor. Berek and Novak's Gynecology. 15th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2012.
 6. Lefebvre G, Pinsonneault O, Antao V, Black A, Burnett M, Feldman K, et al. Primary dysmenorrhea consensus guideline. J Obstet Gynaecol Can 2005; 27(12):1117-46.
 7. Dmitrovic R, Kunselman AR, Legro RS. Continuous compared with cyclic oral contraceptives for the treatment of primary dysmenorrhea: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2012; 119(6):1143-50.
 8. Proctor ML, Murphy PA. Herbal and dietary therapies for primary and secondary dysmenorrhoea. Cochrane Database Syst Rev 2001; 3:CD002124.
 9. Dehhghan FM, Ghanbari Z, Foroutan M, Moshtaghi Z. Chronic pelvic pain frequency among a group of Iranian employed women. Tehran Univ Med J Sci 2009; 66(10):767-73. (Persian).
 10. Cosar E, Çakir Güngör A, Gencer M, Uysal A, Hacivelioğlu SO, Özkan A, et al. Sleep disturbance among women with chronic pelvic pain. Int J Gynecol Obstet 2014; 126(3):232–4.
 11. Jarrell JF, Vilos GA, Allaire C, Burgess S, Fortin C, Gerwin R, et al. Consensus guidelines for the management of chronic pelvic pain. J Obest Gynaecol Can 2005; 27(9):869-910.
 12. Farquhar C, Latthe P. Chronic pelvic pain: aetiology and therapy. Rev Gynaecol Perinatal Pract 2006; 6(3):177-84.
 13. Zondervan KT, Yudkin PL, Vessey MP, Jenkinson CP, Dawes MG, Barlow DH, et al. The community prevalence of chronic pelvic pain in women and associated illness behaviour. Br J Gen Pract 2001; 51(468):541-7.
 14. Chao MT, Abercrombie PD, Nakagawa S, Gregorich SE, Learman LA, Kuppermann M. Prevalence and use of complementary health approaches among women with chronic pelvic pain in a prospective cohort study. Pain Med 2015; 16(2):328-40.
 15. Howard FM. Chronic pelvic pain. Obstet Gynecol 2003; 101(3):594-611.
 16. Carinci AJ, Pathak R, Young M, Christo PJ. Complementary and alternative treatments for chronic pelvic pain. Curr Pain Headache Rep 2013; 17(2):316.
 17. Morrissey D, Ginzburg N, Whitmore K. Current advancements in the diagnosis and treatment of chronic pelvic pain. Curr Opin Urol 2014; 24(4):336-44.
 18. Leong FC. Complementary and alternative medications for chronic pelvic pain. Obstet Gynecol Clin North Am 2014; 41(3):503-10.
 19. Anderson RU. Traditional therapy for chronic pelvic pain does not work: what do we do now? Nat Clin Pract Urol 2006; 3(3):145-56.
 20. Fall M, Baranowski AP, Fowler CJ, Lepinard V, Malone-Lee JG, Messelink EJ, et al. EAU guidelines on chronic pelvic pain. Eur Urol 2004; 46(6):681-9.
 21. Cheong Y, William Stones R. Chronic pelvic pain: aetiology and therapy. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2006; 20(5):695-711.
 22. Engeler DS, Baranowski AP, Dinis-Oliveira P, Elneil S, Hughes J, Messelink EJ, et al. The 2013 EAU guidelines on chronic pelvic pain: is management of chronic pelvic pain a habit, a philosophy, or a science? 10 years of development. Eur Urol 2013; 64(3):431-9.
 23. Razi M. Alhavi Dar Al- Kotob Al-ilmiyah. Beirut: Lebanon; 2000. P. 34, 126-7, 9, 31-2, 35, 90.
 24. Razi M. Taqasim al-Elal va al-Tashjir. Halab: Al-Torase Elmi Arabi; 1991. P. 396.
 25. Avicenna. Al-Qanon fi al-Tibb. Beirut: Alaalami Library; 2005. P. 144, 6-7, 9, 274, 417, 47, 78, 83-5, 94-6, 3-45, 230.
 26. Chashti MA. Exir-e Aazam. Research institute for islamic and complementary medicine. Tehran: Tehran University of Medical Sciences; 2004. P. 307, 674, 81, 83, 85-61, 93. (Persian).
 27. Arzani M. Mofarreh al-Gholob. Tehran: Almaee; 2013.
 28. Aqili Khorasani MH. Kholasat Al-Hekmat. Qom, Iran: Esmaelian Publications; 2006. P. 73, 109. (Persian).
 29. Ahmad SH. Khazaen al-Molouk. 1th ed. Tehran: Iranian University of Medical Sciences; 2008. P. 146-9. (Persian).
 30. Zahravi A. Medicine, Al-Tasrif Le man ajeza an al-taalif. Tehran: Tehran university of Medical Science: Institute for Islamic and Complementary Medicine; 2009. P. 82, 852, 4.
 31. Tabari A. Ferdous al-hekmat fi al-tibb. Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah; 2002.
 32. ‏Akhaveini R. Hedaiat al-Motealemin fi Al-Tibb. Masshad: Mashhad University; 1992.
 33. Ahvazi A. Kamel al-sanaat al-tebiat. Tehran: Jalal Al-Din; 2008. P. 501. (Persian).