تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی با و بدون مصرف کنسانتره انار بر شاخص های سندرم متابولیک زنان میانسال دارای اضافه وزن و چاق

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، پردیس بین الملل، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: سندرم متابولیک مجموعه ای از عوامل خطرساز برای ابتلاء به بیماری های قلبی- عروقی و دیابت نوع دوم محسوب می شود. شیوع چاقی و سندرم متابولیک در اکثر مناطق جهان به ویژه کشور‌های در حال توسعه رو به افزایش است و این عامل مهمی جهت افزایش مرگ و میر و عوارض و شیوع در کل جهان می‌باشد، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی (هوازی- مقاومتی) با و بدون مصرف کنسانتره انار بر شاخص های سندرم متابولیک زنان میانسال دارای اضافه وزن و چاق انجام شد.
روش کار: این مطالعه کاربردی از نوع نیمه تجربی در سال 1394 بر روی 24 زن دارای اضافه وزن و چاق در مشهد انجام شد. افراد به صورت تصادفی به دو گروه 12 نفره تمرین ترکیبی (E) و تمرین ترکیبی+ مصرف کنسانتره انار (EPC) تقسیم شدند. تمرین هوازی با شدت 80-60% ضربان ‌قلب بیشینه و تمرینات مقاومتی، کار با وزنه با شدت 80-60% یک تکرار بیشینه اجرا شد. نحوه مکمل دهی، مصرف روزانه 50 گرم کنسانتره انار بود. نمونه‌های خونی افراد جهت اندازه گیری گلوکز، انسولین و مقاومت به انسولین 24 ساعت پیش از شروع تمرینات و 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS(نسخه 20) و آزمون های شاپیرو ویلک، لون، تی وابسته و مستقل انجام شد. میزان p کمتر یا مساوی 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: حداکثر اکسیژن مصرفی در هر دو گروه E و EPC به طور معنی داری افزایش یافت (01/0>p)، اما تغییرات بین گروهی معنی‌دار نبود. تغییرات سطوح گلوکز و انسولین در هر دو گروه نسبت به پیش آزمون معنادار بود (05/0>p)، اما تغییرات بین گروهی سطوح گلوکز و انسولین معنادار نبود (05/0<p). همچنین شاخص مقاومت به انسولین در هر دو گروه E و EPC کاهش معناداری نشان داد (05/0>p)، اما تغییرات بین گروهی آن‌ها معنادار نبود (05/0<p).
نتیجه‌گیری: هشت هفته تمرین ترکیبی (هوازی- مقاومتی) به همراه مصرف کنسانتره انار می‌تواند مقدار گلوکز، انسولین و مقاومت به انسولین را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه می‌تواند در بهبود شاخص‌های سندرم متابولیک و استقامت قلبی و تنفسی مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of eight weeks of combined training exercise with and without pomegranate concentrate consumption on metabolic syndrome indexes in obese and overweight middle-aged women

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Sadegh Eghbali 1
 • Nahid Bijeh 2
 • Seyed Reza Attarzadeh Hoseini 2
1 M.Sc. student of Sport Physiology, School of Sports Sciences, Mashhad Ferdowsi University, International Pardis, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor, Department of Sport Physiology, School of Sports Sciences, Mashhad Ferdowsi University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Metabolic syndrome is a combination of risk factors for cardiovascular disease and diabetes type II. The prevalence of obesity and metabolic syndrome is increasing in most parts of the world especially developing countries and this is an important factor for increased mortality and morbidity and complications and prevalence in the whole world. This study was performed with aim to investigate the effects of eight weeks of combined training exercise with and without pomegranate concentrate consumption on metabolic syndrome indexes in middle-aged obese and overweight women.
Methods: This semi-experimental practical study was performed on 24 middle-aged‌ obese and overweight women at Mashhad in 2015. They were randomly divided into two groups of combined exercise (E) and combined exercise with pomegranate concentrate consumption (EPC) and each group consisted of 12 cases. The aerobic exercise was conducted with 60-80% an intensity of Maximal Heart Rate (HRmax), and resistance exercise and working with weights with intensity of 60-80% of One Repetition Maximal (1-RM) were performed. Blood samples were collected for the measurement of glucose, insulin and insulin resistance 24 hours before exercise and 48 hours after the last training session. Data were analyzed with SPSS software (version 20) by Shapiro-Wilk, Levene, dependent and independent t-test. P ≤0.05 was considered statistically significant.
Results: Maximum amount of oxygen consumed (VO2max) was increased significantly in both E and EPC groups (P<0.01), but intergroup changes were not significant. Changes of blood glucose and insulin were significant in both groups compared with pretest (P<0.05), but intergroup changes of glucose and insulin were not significant (P>0.05). However, insulin resistance showed a significant decrease in both groups (E and EPC) (P <0.05), but intergroup changes were not significant (P>0.05).
Conclusion: Eight weeks of combined exercise (aerobic and resistance) with pomegranate concentrate can significantly affect glucose, insulin and insulin resistance levels, so can be useful in improved metabolic syndrome indexes and cardiovascular and respiratory endurance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Combined training
 • insulin resistance
 • Overweight and obesity
 • Pomegranate concentrate
 • Middle-aged women
 1. Bonakdaran S, Ghayour-Mobarham M, Fakhraee F. Assessment of 25 hydroxyvitamin D level and its correlation with metabolic syndrome in Mashhad. Med J Mashhad Univ Med Sci 2015; 58(2):88-95. (Persian).
 2. Sattar N, Gaw A, Scherbakova O, Ford I, O’Reilly DS, Haffner SM, et al. Metabolic syndrome with and without C-reactive protein as a predictor of coronary heart disease and diabetes in the West of Scotland Coronary Prevention Study. Circulation 2003; 108(4):414-9.
 3. Kazemzad E. A review of the common factors and metabolic syndrome in military. J Health Edu Office Educat Dev 2005; 13(49):37-47. (Persian).
 4. American College of Sports Medicine. ACSM’s guidelines for ‎exercise testing and prescription. ‎9th ed‎.‎ Philadelphia: ‎Lippincott Williams & Wilkins; 2014. P. 456‎‏‏.
 5. Hajian-Tilaki K. Metabolic syndrome and its associated risk factors in Iranian adults: a systematic ‎review. ‎Caspian J Intern Med 2015; 6(2):51-61.‎‏
 6. Bahri N, Latifnejad Roodsari R, Azimi Hashemi M. Menopause research studies through passage of time: shifting from biomedical to holistic approaches. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(154):19-34. (Persian).
 7. Kadowaki T, Yamauchi T, Kubota N, Hara K, Ueki K, Tobe K. Adiponectin and adiponectin receptors in insulin resistance, diabetes, and the metabolic syndrome. J Clin Invest 2006; 116(7):1784-92.
 8. Hanley AJ, Williams K, Festa A, Wagenknecht LE, D’Agostino RB Jr, Haffner SM. Liver markers and development of the metabolic syndrome: the insulin resistance atherosclerosis study. Diabetes 2005; 54(11):3140-7.
 9. Attarzadeh Hosseinim S, Mir E, Hejazi K, Mir Sayeedi M. The Effect of eight weeks combined training on some insulin resistance markers in middle-aged men. Med J Mashhad Univ Med Sci 2015; 58(3):129-37. (Persian).
 10. Takhsid M, Gassemi M. Laboratory method to determine the sensitivity and resistance of insulin. J Laborat Diagnost 2014; 23:8-13. (Persian).
 11. Attarzadeh Hosseini SR, Rahimian Mashhad‏ ‏Z. Comparison the effect of aerobic training and diet on body composition and metabolic syndrome indexes in overweight and obese women. App Res Sport Manag 2012; 3(1):27-36. (Persian).
 12. Esmailzadeh Toloee M, Afshar Nezhad, Yazdani F, Ahmadi B. The effect of 8 weeks of resistance training on ovary morphology, glycemic control and body composition on women with polycystic ovary syndrome. Med J Mashhad Univ Med Sci 2015; 58(7):381-9. (Persian).
 13. Rahimi M, Attarzadeh Hosseini SR. Effect of aerobic training and diet on insulin resistance and quality of life in type ii diabetic patients. Q Horizon Med Sci 2016; 22(1):57-64.
 14. Vlachojannis C, Erne P, Schoenenberger AW, Chrubasik‐Hausmann S. A critical evaluation of the clinical evidence for pomegranate preparations in the prevention and treatment of cardiovascular diseases. Phytother Res 2015; 29(4):501-8.
 15.  Rezaei E, Hosseini SE, Mehrabani D. Effects of pomegranate juice on insulin and glucose in diabetic and non-diabetic male rats. J Birjand Univ Med Sci 2013; 20(3):244-51. (Persian).
 16. Shishebor F, Mohammadshahi M, Zakerkish M, Saki A, Shirani F, Zarei M, et al. Effect of concentrate ‎pomegranate juice and cardiovascular factors in patients with type 2 diabetes. J Isfahan Med Sch ‎‎2015; 32(309):1944-53. (Persian).
 17. Samiee RF, Ziaee A, Qambarian A, Mirmiran P, Momenan A, Azizi F. Association between risk factors of cardiovascular diseases and obesity among Tehranian women: Tehran Lipid and Glucose Study (TLGS). Iran J Endocrinol Metab 2012; 14(2):101-8. (Persian).
 18. Farahati S, Hosseini A, Bijeh N, Mahjoob O. The effect of aerobic exercising on plasma nitric oxide level and vessel endothelium function in postmenopausal women. Razi J Med Sci 2013; 20(115):78-88. (Persian).
 19. Yousefipoor P, Tadibi V, Behpoor N, Parnow A, Delbari M, Rashidi S. The effect of 8-weeks aerobic and concurrent (aerobic-resistance) exercise training on serum IL-6 levels and insulin resistance in type 2 diabetic patient. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2013; 21(5):619-31. (Persian).
 20. Durstine JL. Action plan for high cholersterol. Champaign: Human Kinetic; 2006.
 21. Kraemer WJ, Fleck SJ, Deschenes MR. Exercise physiology: integrating theory and application. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2011.
 22. Mazlom SR, Najafi Z, Koshyar H, Azhari A. Comparison of the effect of two fun and regular physical activities on the rate of activity and interest to perform exercise in older women residential in Mashhad nursing homes. Iran J Obestet Gynecol Infertil 2015; 18(162):1-10. (Persian).
 23.  Smith DL, Fernhall B. Advanced cardiovascular exercise physiology. Champaign: Human Kinetic; 2011.
 24. Wilmore JH, Castile DL. Exercise physiology. 4th ed. Trans: Moeini Z. Tehran: Publishing Mobtakeran; 2005. (Persian).
 25. Maughan RJ, Gleeson M, Greenhaff PL. Biochemistry of exercise and training. Oxford, UK: Oxford University Press; 1997.
 26. Eriksson J, Taimela S, Eriksson K, Parviainen S, Peltonen J, Kujala U. Resistance training the treatment of non-insulin-dependent diabetes mellitus. Int J Sports Med 1997; 18(4):242-6.
 27. Yavari A, Najafipoor F, Aliasgarzadeh A, Niafar M, Mobasseri M. Effect of aerobic exercise, resistance training or combined training on glycaemic control and cardio-vascular risk factors in patients with type 2 diabetes. Biol Sport 2012; 29(2):135-43. (Persian).