تأثیر آروماتراپی استنشاقی ترکیبی بر عملکرد جنسی زنان یائسه: یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

2 مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی تبریز، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

3 دانشیار گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به افزایش امید به زندگی و رشد فزاینده جمعیت سالخوردگان، مسائل جسمی و جنسی مرتبط با یائسگی از دیدگاه بهداشتی حائز اهمیت است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر آروماتراپی استنشاقی ترکیبی (اسطوخودوس، رازیانه و شمعدانی و گل سرخ) در کاهش اختلالات عملکرد جنسی زنان یائسه انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1393 بر روی 120 زن یائسه 55-45 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام شد. افراد به طور تصادفی به 2 گروه 60 نفره مصرف کننده محلول آروما و پلاسبوی آروما تخصیص یافتند که روزی 3 بار محلول یا پلاسبوی آروما را هر بار 3-2 قطره روی پوست ناحیه ساعد دست به مدت 6 هفته به صورت استنشاقی دریافت کردند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه مشخصات فردی- اجتماعی و شاخص عملکرد جنسی زنان بود. متغیرهای پیامد اولیه، میانگین نمره کلی عملکرد جنسی بعد از مداخله در گروه های مطالعه بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون‌های تحلیل کواریانس، کای دو،کای دو روند وآنالیز واریانس یک طرفه انجام شد. آنالیز بر اساس قصد درمان انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین نمره کلی عملکرد جنسی در پایه (baseline) در گروه آروماتراپی 4/5±4/18 و در گروه پلاسبو 7/5±8/15 بود که پس از مداخله در گروه‌ آروما به 4/0±9/22 و در گروه پلاسبو به 2/4±2/17 افزایش یافت. بر اساس آزمون تحلیل کواریانس با کنترل اثر متغیرهای مخدوشگر، تفاوت آماری معنی‌داری در نمره کلی (001/0p<) و همه ابعاد عملکرد جنسی (003/0p<) به جز درد حین مقاربت در گروه آروماتراپی در مقایسه با گروه پلاسبو وجود داشت.
نتیجه‌گیری: آروماتراپی استنشاقی ترکیبی باعث بهبود عملکرد جنسی زنان یائسه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of combined inhaler aromatherapy on sexual function in postmenopausal women: a randomized controlled trial

نویسندگان [English]

 • Jamileh Malakouti 1
 • Azizeh Farshbaf Khalili 2
 • Mohamad Asghari Jafarabadi 3
 • Freshteh Jabbari 4
1 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
2 Instructor, Department of Midwifery, Health Services Management Research center, School of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
3 Associate professor, Department of Biostatistics, School of Health and Nutrition, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
4 M.Sc. student, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Due to increased life expectancy and a growing elderly population, sexual and physical problems related to menopause are important from the health point of view. This study was performed with aim to evaluate the effect of combined inhaler aromatherapy (lavender, fennel, geranium and rose) in reduction of sexual dysfunction in postmenopausal women.
Methods:This randomized clinical trial study was performed on 120 postmenopausal women aged 45-55 years referring to health centers of Ardabil University of Medical Sciences in 2014. The subjects were randomly divided into two groups of 60 cases: aroma solution users and aroma placebo users and they received 2-3 drops of inhaler aroma solution or aroma placebo on the skin of forearm, 3 times a day for 6 weeks. The data collection tool was a questionnaire included socio-demographical characteristics and female sexual function index (FSFI). The primary outcome was the mean score of sexual function after intervention in the study groups.  Data was analyzed by SPSS software (version 21) and covariance analysis test, chi-square, for trend chi-square, and One-way ANOVA tests. The analysis was done based on intention-to-treat. PResults: Mean total score of sexual function at baseline in aromatherapy, and placebo groups were 18.4±5.4 and 15.8±5.7, respectively that increased to 22.9±3.3 and 17.2±4.2 in aroma and placebo groups, respectively after intervention. Covariance analysis test by controlling the effect of confounding factors showed significant differences in total score (P<0.001) and all sub domains of sexual function (P<0.003) except pain during intercourse in aromatherapy group compared with placebo group.
Conclusion: Combined inhaler aromatherapy improves sexual function in postmenopausal women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Inhaler aromatherapy
 • Menopause
 • Sexual function
 1. Health topics. Sexual health. World Health Organization. Available at: URL: http://www.who.int/topics/sexual_health/en; 2015.
 2. Walton B, Thorton T. Female sexual dysfunction. Curr Womens Health Rep 2003; 3(4):319-26.
 3. Blumel JE, Castelo-Branco C, Binfa L, Gramegna G, Tacla X, Aracena B, et al. Quality of life after the menopause: a population study. Maturitas 2000; 34(1):17-23.
 4. Trompeter SE, Bettencourt R, Barrett-Connor E. Sexual activity and satisfaction in healthy community-dwelling older women. Am J Med 2011; 125(1):37-43.e1.
 5. Brizendine L. Managing menopause-related depression and low libido. OBG Manage 2004; 16(8):29-42.
 6. Dennerstein L, Smith AM, Morse CA, Burger HG. Sexuality and the menopause. J Psychosom Obstet Gynecol 1994; 15(1):59-66.
 7. Shouhani M, Rasouli F, Haji AP, Mahmoudi M. The survey of physical and mental problems of menopause women referred to liam health care centers. Iran J Nurs Res 2007; 2(4-5):57-65. (Persian).
 8. Jahanfar S, Malaeenezhad M. Textbook of sexual disorders. Tehran: Nadhr-e-Salemi, Bijeh; 2005.
 9. Abedzadeh Kalarhoudi M, Taebi M, Sadat Z, Saberi F. Assessment of quality of life in menopausal periods: a population study in kashan, Iran. Iran Red Crescent Med J 2011; 13(11):811-7.
 10. Malacara JM, Pérez-Luque EL, Martı́nez-Garza S, Sánchez-Marı́n FJ. The relationship of estrogen receptor-alpha polymorphism with symptoms and other characteristics in post-menopausal women. Maturitas 2004; 49(2):163-9.
 11. Nelson HD. Postmenopausal estrogen for treatment of hot flashes: clinical applications. JAMA 2004; 291(13):1621-5.
 12. Speroff L, Fritz MA. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005.
 13. Russell L, Hicks GS, Low AK, Shepherd JM, Brown CA. Phytoestrogens: a viable option? Am J Med Sci 2002; 324(4):185-8.
 14. de Andrade D, Angerami EL. Self-esteem in adolescents with and without cleft-lip and/or palate. Rev Lat Am Enfermagem 2001; 9(6):37-41.
 15. Panay N, Rees M. Alternatives to hormone replacement therapy for management of menopause symptoms. Curr Obstet Gynaecol 2005; 15(4):259-66.
 16. Buckle J. Clinical aromatherapy. Philadelphia: Elsevier Health Sciences; 2003.
 17. Bagetta G, Morrone LA, Rombolà L, Amantea D, Russo R, Berliocchi L, et al. Neuropharmacology of the essential oil of bergamot. Fitoterapia 2010; 81(6):453-61.
 18. Hur MH, Yang YS, Lee MS. Aromatherapy massage affects menopausal symptoms in Korean climacteric women: a pilot-controlled clinical trial. Evid Based Complement Alternat Med 2008; 5(3):325-8.
 19. Amiri M, Taavoni S, Fatemi SN, Haghani H. A comparison between sexual function of menopausal women before and after using Ginkgo Biloba capsules. Armaghan Danesh 2012; 17(2):92-101. (Persian).
 20. Mohammadi KH, HeydarI M, Faghihzadeh S. The female sexual function index (FSFI): validation of the Iranian version. Payesh 2008; 7(3):269-78. (Persian).
 21. Malakoti J, Zamanzadeh V, Maleki A, Farshbaf Khalili A. Sexual function in breastfeeding women in family health centers of Tabriz, Iran. J Caring Sci 2013; 2(2):141-6.
 22. Goel N, Kim H, Lao RP. An olfactory stimulus modifies nighttime sleep in young men and women. Chronobiol Int 2005; 22(5):889-904.
 23. Lee IS, Lee GJ. Effects of lavender aromatherapy on insomnia and depression in women college students. Taehan Kanho Hakhoe Chi 2006; 36(1):136-43.
 24. Sobhani ET. Cesarean pain of lavender essential oil. Guilan Univ Med Sci 2004; 358(62):80-6. (Persian).
 25. Marzouk TM, El-Nemer AM, Baraka HN. The effect of aromatherapy abdominal massage on alleviating menstrual pain in nursing students: a prospective randomized cross-over study. Evid Based Complement Alternat Med 2013; 2013:742421.
 26. Kim YJ, Lee MS, Yang YS, Hur MH. Self-aromatherapy massage of the abdomen for the reduction of menstrual pain and anxiety during menstruation in nurses: a placebo-controlled clinical trial. Eur J Integrat Med 2011; 3(3):e165-8.
 27. Sköld M, Hagvall L, Karlberg AT. Autoxidation of linalyl acetate, the main component of lavender oil, creates potent contact allergens. Contact Dermatitis 2008; 58(1):9-14.
 28. Torkzahrani S, Akhavan-Amjadi M, Mojab F, Majd HA. Clinical effects of Foeniculum vulgare extract on primary dysmenorrhea. J Reprod Infertil 2007; 8(1(:45-51. (Persian).
 29. Boskabady MH, Shafei MN, Saberi Z, Amini S. Pharmacological effects of Rosa damascena. Iran J Basic Med Sci 2011; 14(4):295-307.
 30. Shobeiri F, Nazari M. Patterns of weight gain and birth weight amongst Indian women. Iranian Journal of Medical Sciences. 2006 Jun 1;31(2):94-7.
 31. Shobeiri F, Nazari M. Assessment of cervical erosion in Hamedan city, Iran. Pakistan journal of biological sciences: PJBS. 2007 Oct;10(19):3470-2.