الگوی روابط ساختاری حمایت اجتماعی، راهبردهای مقابله ای و برچسب اجتماعی با علائم افسردگی در زنان نابارور استان تهران در سال 1389

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: روان شناسانی که با افراد نابارور سر و کار دارند، برای کسب نتایج بهتر درمانی و تأمین سلامت روانی آنها سعی در تدوین و اجرای مداخلاتی به منظور کاهش استرس و افزایش سازگاری این افراد دارند. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا باید مسائلی که در افزایش استرس این افراد و کاهش سلامت روانی آنها تأثیر دارد را شناخت و برای برنامه‌ریزی‌های آینده جهت کاهش آسیب‌پذیری این افراد، اقدامات لازم را انجام داد. لذا مطالعه حاضر با هدف ارزیابی عوامل مؤثر بر افسردگی زنان نابارور، به بررسی روابط علّی متغیر‌های راهبردهای مقابله‌ای، حمایت اجتماعی، برچسب اجتماعی (استیگما)، و افسردگی، در جمعیت زنان نابارور پرداخت.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی از آبان تا دی ماه سال 1389 بر روی 400 زن نابارور مراجعه کننده به بیمارستان تخصصی زنان، زایمان و نازایی صارم انجام شد. افراد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه های حمایت اجتماعی وکس و همکاران، نسخه کوتاه فهرست مقابله با موقعیت های استرس‌زای اندلر و پارکر، پرسشنامه افسردگی بک-2 و مقیاس استیگمای ادراک شده مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل (نسخه 5/8) انجام شد. جهت تعیین چگونگی ارتباط سازه ها، از همبستگی اسپیرمن و جهت تعیین سهم هر یک از مؤلفه ها، از روش تحلیل مسیر استفاده شد.
یافته‌ها: استیگما یا برچسب اجتماعی که زنان نابارور دریافت می کنند، در صورتی که با راهبرد مقابله‌ای هیجان مدار همراه شود و همچنین در شرایط کاهش حمایت خانواده، باعث ایجاد افسردگی در زنان نابارور می شود؛ به عبارت دیگر، راهبرد مقابله هیجان مدار و حمایت خانواده، نقش میانجی در رابطه استیگما و افسردگی بر عهده داشتند.
نتیجه‌گیری: تمرکز بر نوع راهبرد مقابله ای و همچنین تأکید بر حمایت خانواده برای زنان نابارور، می تواند تأثیر مهمی در کاهش میزان افسردگی آنان و نیز کاهش آسیب پذیری این قشر از جامعه نسبت به برچسب اجتماعی مربوط به ناباروری داشته باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Relationship Model between Social Support, Coping Strategies, Stigma and Depression in Infertile Women in Tehran, Iran, 2010

نویسندگان [English]

  • Adeleh Ezzati 1
  • Robabeh Nouri 2
  • Jafar Hasani 2
1 M.Sc. of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Psychologists who are dealing with infertile couples try to plan intervention strategies to decrease the stress and increase their compatibility for better results and providing mental health care. To achieve this goal, the effective factors on their stress and mental health should be determine and planning to reduce their vulnerability should be done. The purpose of this study was to evaluate effective factors on depression in infertile women and causal relationships between stigma, coping strategies, social support and depression in infertile women population.
Methods: This cross sectional study was conducted on 400 infertile women who were referred to Sarem infertility hospital, Tehran, Iran from October to December 2010. Sampling was accessible. Participants were assessed using social support questionnaire of Vax et al, coping inventory for stressful situations by Endler and Parker, Beck depression inventory-II and perceived stigma inventory. Data were analyzed by LISREL software version 8.5.
Spearman correlation test was used to determine the relationship between the structures and path analysis for the contribution of each component.
Results: The perceived social stigma in infertile women lead them to depression if it were associated with emotion-focused coping strategies and the loss of family support. In other words, emotion-focused coping strategies and family support affect as mediator in the relationship between stigma and depression in infertile women.
Conclusion: Focusing on the coping strategies and family support in infertile women might play an important role(s) in decreasing their depression and vulnerability to stigmatization.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression
  • Infertility
  • Social Stigma
  • Social Support