پیش بینی رفتار آی یو دی گذاری در زنان سنین باروری با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشیار گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: آی یو دی، یکی از ایمن ترین روش های جلوگیری از بارداری است که در ایران در مقایسه با سایر جوامع، مورد استقبال قرار نگرفته است. در تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار آی یو دی گذاری می توان به عوامل فردی، اجتماعی و محیطی اشاره کرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل پیش بینی کننده رفتار آی یو دی گذاری در زنان سنین باروری شهر مشهد با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه همبستگی در سال 91-1390 بر روی 400 زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی دولتی شهر مشهد انجام شد. افراد به صورت طبقه ای خوشه ای انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه مشخصات فردی، پرسشنامه سنجش آگاهی در مورد آی یو دی و پرسشنامه پژوهشگر ساخته مورد بررسی قرار گرفتند. روایی پرسشنامه ها با روایی محتوا و پایایی آنها با ضریب آلفا کرونباخ تعیین شد (94/0-75/0). رفتار آی یو دی گذاری سه ماه پس از تکمیل پرسشنامه ها بررسی شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS(نسخه 5/11) و روش های آمار توصیفی، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی و لوجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین سن واحدهای پژوهش 01/5±8/27 سال بود. سازه های تئوری رفتاری برنامه ریزی شده در مجموع 36% قصد و 14% رفتار آی یو دی گذاری را پیش بینی کردند. هنجارهای انتزاعی (213/0=β) و قصد (179/0=β) پیش بینی کننده های قوی رفتار آی یو دی گذاری بودند.
نتیجه‌گیری: تئوری رفتار برنامه ریزی شده، پیش بینی کننده قوی برای قصد آی یو دی گذاری بوده، اما برای رفتار آی یو دی گذاری، پیش بینی کننده نسبتاً ضعیفی می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Intrauterine Device Insertion among Women of Childbearing Age based on the Theory of Planned Behavior

نویسندگان [English]

  • Shahla Nourani Saadodin 1
  • Masoumeh Goudarzi 2
  • Noushin Peyman 3
  • Habibollah Esmaily 4
1 Lecturer of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. Student of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Health Education, Faculty of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Associate Professor, Department of Biostatistics, Health Sciences Research Center, Faculty of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The Intrauterine Device (IUD) is the most cost-effective method of contraception. The use of the IUD in relation to other contraceptive methods is reported to low in some countries such as Iran. The factors that influencing IUD insertion behavior can be mentioned: individual, social and environmental factors. This study investigated the predictors of IUD insertion behavior in women of reproductive age in Mashhad using the theory of planned behavior.
Methods: In this correlational study, 400 women who were referred to public health centers were studied in Mashhad, Iran, 2012-2013. A stratified cluster sampling method was used. Data were collected by a demographic questionnaire, the questionnaire related IUD knowledge and a researcher-made questionnaire.  Reliability and content validity of questionnaires were assessed using Cronbach's alpha coefficient (0.75-0.94). IUD insertion behavior was measured after 3 months. Data were analyzed by SPSS software version 11.5 and descriptive statistical tests such as Spearman correlation coefficient and linear and logistic regression tests. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: The mean age of women was 27.8±5.01 years. Structure of planned behavior predicted 36% and 14% of the variance of intention and IUD insertion behavior, respectively. Subjective norms (β=0.213) and intention (β=0.179) were the most significant predictor of IUD insertion behavior.
Conclusion: Theory of planned behavior offered a good prediction of IUD insertion behavior intentions but falls short in predicting IUD insertion behavior.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavior
  • Intention
  • Intrauterine Devices
  • theory