مقایسه عوارض زخم سزارین با برش عرضی در بخیه مجزا و بخیه به روش زیر جلدی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

2 استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

3 رزیدنت زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: سزارین، یکی از شایع ترین اعمال جراحی در مامایی است در نتیجه، توجه به عوارض زخم سزارین و تعیین عوامل مؤثر در کاهش این عوارض اهمیت ویژه ای دارد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه دو روش بستن پوست به روش بخیه های جدا از هم و روش زیر پوستی (پیوسته) در عمل جراحی سزارین از نظر عوارض زخم انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی یک سوکور تصادفی در سال 1389 بر روی 1044 بیماری که کاندید عمل جراحی سزارین بودند، انجام شد. بیماران به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. در یک گروه برای دوختن پوست از بخیه های مجزا از هم و در گروه دیگر از بخیه های پیوسته زیر جلدی استفاده شد. پوست در کلیه بیماران با نخ نایلون دو صفر ترمیم شد، سپس بیماران دو گروه از نظر عوارض زخم شامل عفونت، بازشدگی، اریتم و شدت درد پس از جراحی مورد مقایسه قرار گرفتند. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 17) و آزمون های آماری تی، کای دو و کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین سن بیماران 8/5±8/27 سال بود. دو گروه از نظر سن، شاخص توده بدنی، سن بارداری، سطح تحصیلات، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، مدت زمان پارگی کیسه آب، علت و مدت سزارین، تعداد معاینات واژینال و بیماری های زمینه ای با یکدیگر تفاوت آماری معنی داری نداشتند. عوارض زخم در 28 نفر (42/42%) از گروه پیوسته و 38 نفر (57/57%) از گروه مجزا مشاهده شد که تفاوت معنی داری نداشت (152/0=p). عفونت زخم در 21 نفر (1/4%) از گروه مجزا و 10 نفر (9/1%) از گروه پیوسته مشاهده شد که اختلاف معنی داری داشت (034/0=p). 2 نفر (4/0%) از گروه بخیه پیوسته و 6 نفر (2/1%) از گروه مجزا دچار بازشدگی زخم شدند که این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود (140/0=p). دو گروه از نظر اریتم اطراف زخم تفاوت معنی داری نداشتند. درد شدید در گروه پیوسته کمتر از گروه مجزا بود (001/0>p).
نتیجه‌گیری: دوختن پوست با روش پیوسته زیر جلدی، عفونت زخم و درد کمتری در مقایسه با روش مجزا دارد و به عنوان روش ارجح محسوب می شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison between the Adverse Effects of Interrupted versus Continuous Subcuticular Sutures for Transverse Skin Incision Closure in Cesarean Section

نویسندگان [English]

  • Shayesteh Parashi 1
  • Maryam Kashanian 2
  • Afsaneh Notizehishahbakhsh 3
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Resident of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Cesarean section is one of the most common obstetric operations and paying attention to incision complications and determining its effective causes in reducing the complications is under serious concern. The purpose of this study was to compare incision complications of two different incision closure techniques (interrupted versus continuous subcuticular) in cesarean section.
Methods: The study was performed in 2010 as a single blind randomized clinical trial on 1044 women who were candidates for cesarean delivery. The women were randomly assigned into two groups. In the first group, the skin was repaired using percutaneous interrupted sutures and in the second group, subcutaneous continuous suture was performed. Skin was repaired by 2-0 nylon sutures in all women. Two groups were compared in term of incision complications including infection, dehiscence, erythema and pain intensity. Data were analyzed using SPSS software version 17 and statistical tests including t-test and chi-square test. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: Mean age of patients was 27.8±5.8 years. Incision complications were seen in 28 patients (42.42%) of continuous group and 38 patients (57.57%) of interrupted group that the difference was not significant (p=0.152). Incision infection was observed in 21 women (4.1%) in interrupted group and 10 women (1.9%) in continuous group (p=0.034). 2 patients (0.4%) of continuous group and 6 women (1.2%) in interrupted group had skin dehiscence without significant difference (p=0.140). Both groups had no significant differences in term of wound erythema (p=0.382). Severe pain was less in continuous group (p<0.001).
Conclusion: TheContinuous subcuticular techniques of skin repair followed less pain and infection in compare of interrupted sutures and is considered as the preferred techniques.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cesarean section
  • Pain
  • Surgical wound infection
  • Suture Techniques