مقایسه عملکرد جنسی زنان، پس از زایمان طبیعی و سزارین در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دکتری پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 مربی، کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: عملکرد جنسی مطلوب عامل مهمی برای تحکیم خانواده است. طی دوره پس از زایمان به علت تغییرات هورمونی، فیزیولوژیکی، روانی و بسیاری عوامل دیگر، در عملکرد جنسی تغییراتی ایجاد می شود. یکی از این عوامل نوع زایمان می باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه عملکرد جنسی زنان، پس از زایمان طبیعی و سزارین در افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال 1390 بر روی 366 زن در دو گروه زایمان طبیعی و سزارین انجام و در دو مرحله (4 و 6 ماه پس از زایمان) مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه عملکرد جنسی زنان بود. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) و آزمون های آماری توصیفی، کولموگروف- اسمیرنوف، تی مستقل، تی زوجی، کای دو و آنالیز واریانس یک طرفه و دو طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار نمرات عملکرد جنسی، 4 ماه پس از زایمان طبیعی 3/5 ± 1/23 و در گروه سزارین 8/5 ± 3/23 و 6 ماه پس از زایمان طبیعی 9/4 ± 8/25 و در گروه سزارین 9/4 ± 3/25 بود که از نظر آماری تفاوت معنی داری نداشت (697/0=p) و (272/0=p). اما میانگین نمرات عملکرد جنسی دو گروه، 4 و 6 ماه پس از زایمان طبیعی و سزارین تفاوت معنی داری داشت (026/0=p). میانگین زمان شروع فعالیت جنسی پس از زایمان در گروه زایمان طبیعی 2/17 ± 1/42 روز و در گروه سزارین 8/16 ± 8/41 روز بود.
نتیجه‌گیری: عملکرد جنسی زنان در دو گروه زایمان طبیعی و سزارین تفاوت معنی داری نداشت. در صورتی که بسیاری از زنان به دلیل ترس از اختلال عملکرد جنسی، سزارین را انتخاب می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Women's Sexual Function after Natural Childbirth and Cesarean Section in Women Referring To the Healthcare Centers of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Nasrin Baghdari 1
  • Zahra Khosravi Anbaran 2
  • Seyyed Reza Mazloom 3
  • Nahid Golmakani 4
1 Lecturer, M.Sc. of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. Student of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Ph.D. of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Lecturer, M.Sc. of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Of important factors in consolidating family is desirable sexual function. Sexual function is changed due to some hormonal, physiological, mental changes and many other factors during post-partum period. Type of childbirth is considered as one of them. This study aimed to compare sexual function of women after natural childbirth and caesarean section in clients referred to Mashhad healthcare centers.
Methods: In this analytical-descriptive study, sexual function of 366 women in two groups of natural childbirth and caesarean section was compared in two stages (4 and 6 months after the childbirth). The research instrument was women’s sexual function questionnaire. The data were analyzed by using SPSS statistical software version 11.5, descriptive-statistical tests including Kolmogorov–Smirnov, independent T, paired T, chi-square, one-way and two-way variance analysis. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: The mean and standard deviation scores of sexual function,4 months after childbirth, were(23.1±5.3) and (23.3±5.8) respectively for natural childbirth and caesarean section groups; ,six month after childbirth, the scores were (25.8±4.9) and (25.3±4.9) for natural childbirth and caesarean section groups respectively, which showed no statistical significant difference. (p=0.272 and p=0.697) However, significant difference was observed in sexual function mean scores between the two groups of 4 and 6months after delivery and caesarean section (p=0.026). The average onset of sexual activity after delivery was 42.1±17.2 and 41.8±16.8 days for natural childbirth group and the caesarean section group respectively.
Conclusion: No statistical difference was shown in sexual function between natural childbirth and caesarean section groups. Due to fear of women's sexual dysfunction after childbirth, caesarean section is mostly preferred by them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caesarean section
  • Natural Childbirth
  • Postpartum Period
  • Sexual function