گزارش شخصی زنان باردار از وضعیت سلامت دهان و ارتباط آن با وضعیت معاینه بالینی دهان و دندان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه دندانپزشکی، متخصص بیماری های دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

2 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

3 استادیار گروه دندانپزشکی، متخصص جراحی و بیماری های لثه، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

4 استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

5 دانشجوی دندانپزشکی عمومی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

چکیده

مقدمه: طبق مطالعات گذشته میزان شیوع بیماری های دهان و دندان در دوران بارداری افزایش می‌یابد، این در حالی است که با رعایت دقیق بهداشت اکثر بیماری های دهان و دندان قابل پیشگیری می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت بالینی سلامت دهان زنان باردار و ارتباط آن با گزارش شخصی و عملکرد بهداشتی سلامت دهان در دوران بارداری انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی در سال 1393 بر روی 204 زن باردار مراجعه کننده به درمانگاه های دولتی و مطب‌های خصوصی که در سه ماهه دوم بارداری بودند، در شهر بابل استان مازندران انجام شد. پرسشنامه‌ای حاوی اطلاعات فردی، گزارش شخصی از سلامت دهان، عملکرد بهداشتی و آگاهی نسبت به مراقبت های سلامت دهان در دوران بارداری، توسط شرکت‌کنندگان تکمیل شد. سپس در معاینه بالینی وضعیت لثه با استفاده از شاخص لثه (GI) و وضعیت دندان‌ها با شاخص DMFT بررسی شد. تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS(نسخه 22) و آزمون‌های کای‌اسکوئر، تی‌تست انجام شد. میزانp کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: در این مطالعه داشتن ملاقات دندان پزشکی قبل از بارداری با وضعیت بالینی بهتر لثه و دندان‌ها ارتباط آماری معناداری داشت (05/0>p). سطح آگاهی بالا به طور معناداری با ملاقات دندانپزشکی قبل از بارداری، تحصیلات بالاتر، GI و وجود پوسیدگی فعال دندانی کمتر، ارتباط داشت (05/0>p). میانگین DMFT 17/4±42/8 و GI 52/0±46/1 بود. بین گزارش شخصی افراد شرکت‌کننده از شرایط سلامت دهان و وضعیت بالینی ارتباط آماری معناداری وجود داشت (05/0>p).
نتیجه گیری: اگرچه زنان باردار از وضعیت بالینی سلامت دهان خود تا حدودی مطلع هستند، اما به دلیل آگاهی نادرست از مراجعه به دندانپزشکی امتناع می‌کنند، در نتیجه با استفاده از آموزش صحیح می‌توان سطح سلامت دهان و دندان زنان باردار جامعه را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pregnant women's self-report of oral health condition and its relation with oral clinical status

نویسندگان [English]

 • Hamed Hosein Kazemi 1
 • Mahtab Zeinal Zadeh 2
 • Farranak Farsam 3
 • Soraya Khafri 4
 • Narges Matloubi 5
1 Assistant Professor, Department of Dentistry, Oral and maxillofacial diseases specialist, School of Dentistry, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Dentistry, Periodontics, School of Dentistry, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.
4 Assistant professor, Department of Biostatistics, School of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.
5 General Dentistry student, School of Dentistry, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.
چکیده [English]

Introduction: According to the previous studies, the prevalence of dental and oral diseases increases during pregnancy, while most oral diseases can be prevented by accurate observing of hygiene. This study was performed with aim to assess the clinical status of oral health in pregnant women and its relation with self-report and oral hygiene health performance during pregnancy.
Methods:This cross-sectional study was performed on 204 pregnant women at second trimester referred to public and private clinics at Babol city, Mazandaran province in 2014. A questionnaire included demographic information, self-report of oral health, health performance and knowledge about oral health care during pregnancy was completed by the participants. Then, in clinical examination, the gingival condition was evaluated using GI (gingival indices) and the dental status was evaluated using DMFT (decay-missing-filling-tooth). Data was analyzed by SPSS software (version 22) and t-test and chi-square test. PResults: There was statistically significant relationship between the dental visit before pregnancy with better oral clinical status (P<0.05). Higher level of knowledge was significantly related to the dental visit before pregnancy, higher level of education, less GI and the existence of active caries on teeth (P<0.05).The mean of DMFT and GI was 8.42±4.17 and 1.46±0.52 respectively. There was statistically significant relation between self-report of participants from oral health conditions and clinical status (P<0.05).
Conclusion: Although pregnant women are almost aware about their oral health clinical status, but they abstain for dental visiting because of false awareness, so, the level of pregnant women's oral health status can be improved by proper education.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Oral Health
 • Oral hygiene؛ Pregnancy؛ Self-report؛ Women's health
 1. Bakhshi M, Sabet MS, Hashemi ES, Bakhtiari S, Tofangchiha M, Marhabi SA, et al. Evaluation of biochemical changes in unstimulated salivary, calcium, phosphorous and total protein during pregnancy. Afr J Biotechnol 2012; 11(8):2078-83.
 2. Newman MG, Takei H, Klokkevold PR, Carranza FA. Carranza's clinical periodontology. 10th ed. Philadelphia: WB Saunders; 2006. P. 228-229-322-323-324.
 3. Rakchanok N, Amporn D, Yoshida Y, Harun-Or-Rashid M, Sakamoto J. Dental caries and gingivitis among pregnant and non-pregnant women in Chiang Mai, Thailand. Nagoya J Med Sci 2010; 72(1-2):43-50.
 4. Delemotte M, Valcarcel J, Tramini P. Oral health and precariousness in pregnant women. Odontostomatol Trop 2013; 36(141):14-26.
 5. Martínez-Beneyto Y, Vera-Delgado MV, Pérez L, Maurandi A. Self-reported oral health and hygiene habits, dental decay, and periodontal condition among pregnant European women. Int J Gynaecol Obstet 2011; 114(1):18–22.
 6. Shamsi M, Hidarnia A, Niknami S. Self-reported oral hygiene habits and self-care in the oral health in sample of Iranian women during pregnancy. World Appl Sci J 2013; 22(5):647-56.
 7. Honkala S, Al-Ansari J. Self-reported oral health, oral hygiene habits, and dental attendance of pregnant women in Kuwait. J Clin Periodontol 2005; 32(7):809-14.
 8. Christensen LB, Jeppe-Jensen D, Petersen PE. Self-reported gingival conditions and self-care in the oral health of Danish women during pregnancy. J Clin Periodontal 2003; 30(11):949-53.
 9. Villa A, Abati S, Strohmenger L, Cargnel M, Cetin I. Self-reported oral hygiene habits and periodontal symptoms among postpartum women. Arch Gynecol Obstet 2011; 284(1):245-9.
 10. Àgueda A, Echeverría A, Manau C. Association between periodontitis in pregnancy and preterm or low birth weight: review of the literature. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2008; 13(9):E609-15.
 11. Loe H, Silness J. Periodontal disease in pregnancy. I. prevalence and severity. Acta Odontol Scand 1963; 21:533-51.
 12. Hullah E, Turok Y, Nauta M, Yoong W. Self-reported oral hygiene habits, dental attendance and attitudes to dentistry during pregnancy in a sample of immigrant women in North London. Arch Gynecol Obstet 2008; 277(5):405-9.
 13. Hashim R. Self-reported oral health, oral hygiene habits and dental service utilization among pregnant women in United Arab Emirates. Int J Dent Hyg 2012; 10(2):142–6.
 14. HajiKazemi ES, Mohseni SH, Oskouie F, Haghani H. The association between knowledge, attitude and performance in pregnant women toward dental hygiene during pregnancy. Iran J Nurs 2005; 18(43):31-8.
 15. Lin DL, Harrison R, Aleksejuniene J. Can a prenatal dental public health program make a difference? J Can Dent Assoc 2011; 77:b32
 16. Geisinger ML, Robinson M, Kaur M, Gerlach RW, Griffin R. Individualized oral health education improves oral hygiene compliance and clinical outcomes in pregnant women with gingivitis. J Oral Hyg Health 2013; 1(2):111
 17. Ramazani N, Ladez MA, Zareban I, Bagheri E. Oral health care education regarding the gingival health, knowledge, attitude, and behavior of the pregnant women. Health Scope 2014; 3(4):e19446.
 18. Petersen PE, Bourgeois D, Ogawa E, Estupinan-Day S, Ndiaye C. The global burden of oral diseases and risks to oral health. Bull World Health Organ 2005; 83(9):661-9.
 19. Bahri Binadaj N, Bahri Binadaj N, Iliati HR, Salarvand S, Mansourian MR. Evaluation of DMFT index among pregnant women and its relation to knowledge, attitude and dental behavior in terms of oral and dental cares (Mashhad-2009). Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(3):15-21. (Persian).
 20. Burket LW, Greenberg MS, Glick M, Ship JA. Burket`s oral medicine. 11th ed. Hamilton: BC Decker; 2008. P. 133-7.
 21. For the dental patient: oral health during pregnancy. J Am Dent Assoc 2011; 142(5):574.
 22. Ifesanya JU, Oke GA. Self-report of adverse gingival conditions among pregnant South-Western Nigerian women. J Dent Oral Hyg 2013; 5(2):13-20.