بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر دبیرستانی در رابطه با استئوپروز در سال 1390

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

2 کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

3 دانشجوی دکترای بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

4 دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

5 دستیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

چکیده

مقدمه: استئوپروز یک مشکل شایع در نظام های بهداشتی می باشد و در واقع می توان گفت به صورت اپیدمی پنهان می باشد و تنها با تشخیص زودرس می توان از عوارض آن پیشگیری کرد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر دبیرستانی در رابطه با استئوپروز انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی در سال 1390 بر روی 715 دختر نوجوان دبیرستانی که در 6 دبیرستان شهر بوشهر مشغول به تحصیل بودند، انجام شد. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه ای که حاوی 52 سؤال مربوط به مشخصات فردی، آگاهی، نگرش و عملکرد نوجوان در رابطه با عوامل خطر پوکی استخوان (فعالیت فیزیکی، تغذیه و سیگار کشیدن) بود، انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS(نسخه 16) و آزمون های کای اسکوئر و کای دو انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: 621 نفر (9/86%) از دانش آموزان آگاهی مطلوب و 94 نفر (1/31%) آگاهی متوسطی در رابطه با عوامل خطر پوکی استخوان داشتند. نگرش افراد مورد مطالعه در 662 نفر (6/92%) مناسب و در 53 نفر (4/7%) متوسط بود و هیچ کدام از آن‌ها نگرش ضعیف در رابطه با عوامل تأثیرگذار بر ابتلاء به پوکی استخوان نداشتند. از لحاظ عملکرد فیزیکی 2 نفر (3/0%) از دانش آموزان فعالیت فیزیکی مطلوب، 143 نفر (20%) فعالیت فیزیکی متوسط و 570 نفر (7/79%) دارای فعالیت فیزیکی ضعیف بودند. بین آگاهی و عملکرد افراد (18/0=p) و همچنین بین سطح نگرش و عملکرد افراد ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت (42/0=p).
نتیجه گیری: جامعه دختران نوجوان شرکت‌کننده در این مطالعه دارای آگاهی و نگرش مطلوبی در خصوص استئوپروز بودند، ولی اکثر دانش آموزان عملکرد ضعیفی از لحاظ فعالیت فیزیکی داشتند، پیشنهاد می شود برنامه ریزی مناسب از سوی والدین و مسئولین جهت افزایش فعالیت فیزیکی نوجوانان صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of knowledge, attitude and performance of high school girls about osteoporosis in 2011

نویسندگان [English]

 • Sedigheh Afrasiabi 1
 • Roghayeh Gashmard 2
 • Fatemeh Malchi 1
 • Zeinab Rabiee 1
 • Razieh Bagherzadeh 3
 • Azam Hosein Nezhad 2
 • Niloofar Motamed 4
 • Monir Sadat Mirzadeh 5
1 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Boushehr University of Medical Sciences, Boushehr, Iran.
2 M.Sc. of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Boushehr University of Medical Sciences, Boushehr, Iran.
3 PhD Student in Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Boushehr University of Medical Sciences, Boushehr, Iran.
4 Associate Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine , Boushehr University of Medical Sciences, Boushehr, Iran.
5 Resident of Department of Community Medicine, School of Medicine, Boushehr University of Medical Sciences, Boushehr, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Osteoporosis is a common problem in health systems and in fact, it is a hidden epidemic. Only the early diagnosis can prevent its complications. Therefore, this study was performed with aim to evaluate knowledge, attitude and performance of high school girls about osteoporosis.
Methods: This cross-sectional study was performed on 715 adolescent female students who were educating in six high schools of Boushehr. Data were collected through a questionnaire which included 52 questions about demographic information, knowledge, attitude and performance of adolescent regarding osteoporosis risk factors (physical activity, nutrition, and smoking). Data were analyzed using SPSS software (version 16) and chi-square test. PResults: 621 students (86.9 %) had desirable and 94 (31.1%) had moderate knowledge regarding Osteoporosisrisk factors. 662 of participants (92.6%) had desirable and 53 (7.4%) had moderate attitude and none of them had poor attitude about the factors effective on osteoporosis. In terms of physical performance, 2 students (0.3%) haddesirable, 143 (20%) moderate, and 570 (79.7%) had poor physical activity. There was no significant relation between knowledge and performance (P=0.18) and also between attitude and physical activity (P=0.42).
Conclusion: The girls who participated inthis study had desirable knowledge and attitude regarding osteoporosis, but most of them had poor performance in terms of physical activity. It is suggested that parents and managers design appropriate program to increase physical activity ofadolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attitude
 • High school girls
 • Knowledge
 • Osteoporosis
 • Performance
 1. van Hurst PR, Wham CA. Attitudes and knowledge about osteoporosis risk prevention: a survey of new Zealand, women. Public Health Nutr 2006; 10(7):742-53.
 2. Mirzaaghai F, Moinfar Z, Eftekhari S, Karimi Khezri M, Mazidi M, Aliramezani M, et al. The amount of knowledge in Iranian female adolescent’s student about osteoporosis and its risk factors. Hayat 2006; 12(3):43-50. (Persian).
 3. Larijani B, Soltani A, Pazhohi M, Bastan Hagh MH, Mirfezi SZ, Dashti R, et al. Bone mineral density variations in 20-69 YR population of Tehran. Iran South Med J 2002; 5(1):41-9. (Persian).
 4. Wahba SA, EI-Shaheed AA, Tawheed MS, Mekkawy AA, Arrafa AM. Osteoporosis knowledge, beliefs, and behaviors among Egyptian female students. J Arab Soc Med Res 2011; 5(2):173-180.
 5. Hui SL, Slemenda CW, Johnston CC Jr. The contribution of bone loss to postmenopausal osteoporosis. Osteoporos Int 1990; 1(1):30–4.
 6. Lau AN, Ioannidis G, Potts Y, Giangregorio LM, Van der Horst ML, Adachi JD, et al. What are the beliefs, attitudes and practices of front-line staff in long-term care (LTC) facilities related to osteoporosis awareness, management and fracture prevention? BMC Geriatr 2010; 10:73.
 7. Rodzik E. Osteoporosis education in college-age of women. [Masters Theses]. Michigan: Eastern MichiganUniversity; 2008.
 8. Office of disease prevention and health promotion, services usdohah. Healthy People. Available at: URL: www.healthypeople.gov/Document/HTML/Volume1/02Arthritis.htm; 2006.
 9. Lau EM. The epidemiology of osteoporosis in Asia. IBMS BoneKey 2009; 6(5):190-3.
 10. Jamal SA, Ridout R, Chase C, Fielding L, Rubin LA, Hawker GA. Bone mineral density testing and osteoporosis education improve lifestyle behaviors in premenopausal women: a prospective study. J Bone Miner Res 1999; 14(12):2143–9.
 11. Hossien YE, Tork HM, El-Sabeely AA. Osteoporosis knowledge among female adolescents in Egypt. Am J Nurs 2014; 3(2):13-7.
 12. Stetzer ES. Identifying risk factors for osteoprosis in young women. Int J All Health Sci Pract 2011; 9(4):6-14.
 13. Hazavahi SM, Saeedi M. A study of the knowledge, attitude and practice (KAP) of the girls’ students on Osteoporosis in Garmsar. Toloo-e-behdasht 2004; 5(1):31-9. (Persian).
 14. Menshavi F, Azari A, Kohpayeh Zadeh J, Ghasemi M. Attitude and practice of osteoporosis among a group of Iranian adolescent females. J Mod Rehibilit 2009; 2(3-4):47-52. (Persian).
 15. von Hurst PR, Wham CA. Attitudes and knowledge about osteoporosis risk prevention: a survey of New Zealand women. Public Health Nutr 2007; 10(7):747-53.
 16. Following is a statement by the National Osteoporosis Foundation on the U.S. food and drug administration's Approval of Prolia™ . National Osteoporosis Foundation. Available at: URL: http:/www.nof.org/node/150; 2013.
 17. Kasper MJ, Garber S, Walsdorf K. Osteoporosis knowledge and beliefs in college females. Med Sci Sports Exerc 2006; 38(5):S352-3.
 18. Kahnamouei-aghdam F, Amani F, Farzaneh F, Vejdani M. Female students’ awareness of osteoporosis in Ardabil city. Int J Community Med Public Health 2015; 2(3):323-7.
 19. Anderson KD, Chad KE, Spink KS. Osteoporosis knowledge, beliefs, and practices among adolescent females. J Adolesc Health 2005; 36(4):305-12.
 20. Kowalski KC, Crocker PR, Faulkner RA. Validation of the physical activity questionnaire for older children. Pediatric Exerc Sci 1997; 9(4):174-86.
 21. Crocker PR, Bailey DA, Faulkner RA, Kowalski KC, McGrath R. Measuring general levels of physical activity: preliminary evidence for the physical activity questionnaire for older children. Med Sci Sports Exerc 1997; 29(10):1344-9.
 22. Alshammari KF. Women knowledge, attitude and practices about osteoporosis prevention “Riyadh Saudi Arabia”. World J Med Sci 2014; 11(3):422-31.
 23. Berarducci A, Burns PA, Lengacher CA, Sellers E. Health–promoting educational practices related to osteoporosis. Appl Nurs Res 2000; 13(4):173-80.
 24. Ziccordi SL, Sedalk CA, Doheny MO. Knowledge and health beliefs of osteoporosis in college nursing student. Orthop Nurs 2004; 23(2):128-33.