بررسی تأثیر ماساژ پشت با روغن کنجد بر درد و طول مدت زایمان زنان نخست زا

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان، آبادان، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی واحد بین الملل اروند، آبادان، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده علوم پزشکی جندی شاپور، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: درد و طول مدت زایمان، از عوامل مؤثر بر پیامدهای مادری و نوزادی زایمان است. در مطالعات انجام شده با استفاده از روش‌های غیر دارویی کاهش درد، عوارض مادری و جنینی گزارش نشده است. لذا مطالعه حاضر با هدف تأثیر ماساژ با روغن کنجد بر میزان درد و طول مدت زایمان در زنان نخست‌زا انجام شد.
روش کار: این مطالعه تجربی از نوع کارآزمایی بالینی در سال 1391 بر روی 120 زن نخست‌زای مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی آبادان جهت زایمان انجام شد. 40 نفر در گروه مورد (دریافت کنندگان ماساژ با روغن کنجد)، 40 نفر در گروه کنترل اول (دریافت کنندگان ماساژ با روغن مایع (دارونما)) و 40 نفر در گروه کنترل دوم (دریافت کننده مراقبت معمول) قرار گرفتند. برای گروه مورد، 15 دقیقه ماساژ منظم و دورانی با روغن کنجد در نواحی کتف، دو طرف ستون مهره‌ها و ناحیه ساکروم در سه مرحله دیلاتاسیونی 5-4، 7-6 و 10-8 سانتی در حین انقباض و پس از انقباض توسط پژوهشگر اول و دوم انجام شد و پس از پایان درد در صورت تمایل زائو، ماساژ روی ساکروم و یا سرتاسر پشت و شانه‌ها انجام می‌شد. سپس با اعلام شروع درد زایمان از سوی مادر، نمره درد بر اساس معیار سنجش درد توسط مادر تعیین و توسط پژوهشگر ثبت شد. داده‏ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 16) و آزمون های آنالیز واریانس و آزمون مقایسه نسبت توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در این مطالعه ماساژ با روغن کنجد به طور معناداری باعث کاهش طول مدت مراحل اول، دوم و سوم زایمان شد (001/0>p) و با اینکه موجب کاهش درد در تمام مراحل زایمان شد، ولی این اختلاف میانگین‌ها فقط در مرحله سوم زایمان از نظر آماری معنادار بود (001/0>p).
نتیجه‌گیری: استفاده از ماساژ با روغن کنجد علاوه بر اینکه روشی ایمن و بدون عوارض جانبی می‌باشد، باعث کاهش طول مراحل زایمان و کاهش درد در تمام مراحل بخصوص در مرحله سوم زایمان شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of back massage with sesames oil on pain and length of delivery in primiparous women

نویسندگان [English]

 • Maryam Askari 1
 • Afsane Alavi 1
 • Elham Dashtinezhad 2
 • Maryam Askari 3
1 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Islamic azad University of Abadan, Abadan, Iran.
2 M.Sc. student of Midwifery, Arvand International University of Medical Sciences, Abadan, Iran.
3 M.Sc. student of Midwifery, Jondi Shapour University of Medical Sciences, Ahvaz University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Pain and duration of delivery are of the factors effective on maternal and neonatal outcomes of delivery. In conducted studies, reduced pain, fetal and maternal complications by the use of non-pharmaceutical methods are not reported. Therefore, this study was performed with aim to assess the effect of massage with sesame oil on pain and duration of delivery in primiparous women.
Methods:This experimental, clinical trial study was performed on 120 primiparous women referred to Abadan Taleghani hospital for delivery in 2012. 40 women were placed in case group (the recipients of massage with sesame oil), 40 in control group 1 (recipients of massage with liquid oil (placebo)), and 40 in control group 2 (recipients of routine care).For case group, 15 minutes regular and circular massage with sesame oil in the regions of scapula, two sides of vertebral column and sacrum in three stages of dilatation 4-5, 6-7, and 8-10 cm during and after contraction was performed by the first and second researchers, and after the end of pain and if the woman had tendency, the pressure was performed on sacrum or around the whole back and shoulders.Then, with the announcement of start of labor pain by the mother, pain score was determined based on the criteria of pain assessment by the mother and was recorded by the researcher. Data were analyzed using SPSS software (version16), variance analysis test, and Tukey ratio comparison test. PResults: In this study, massage with sesame oil significantly reduced the length of first, second and third stages of delivery (p<0.001) despite reducing pain in all stages of delivery, but difference of means was statistically significant only in third stage of delivery (p<0.001).
Conclusion: Use of massage with sesame oil in addition to being a safe method without side effects, reduces the length of labor stages and decreases pain in all stages of delivery especially in third stage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Delivery pain
 • Massage
 • Sesame oil
 1. Kamali S, Ahmari Tehran H, Alizade S, Jafari A. Supportive behaviors impact on the process of labor in nulliparous women. J Qom Univ Med Sci 2011; 4(2):14-8. (Persian).
 2. Fraser MD, Cooper MA. Myles text book for midwives. 14th ed. London: Churchill Living Stone; 2003.
 3. Klein MC. Nonpharmacologic approaches to management of labor pain. UpToDate. Available at: URL:http://www.uptodate.com/contents/ nonpharmacologic-approaches-to-management-of-labor-pain; 2015.
 4. Silva Gallo RB, Santana LS, Jorge Ferreira CH, Marcolin AC, Polineto OB, Duarte G, et al. Massage reduced severity of pain during labour: a randomised trial. J Physiother 2013; 59(2):109-16.
 5. Rauch B. Massage oil for pregnant women. Livestrrong. com. Available at: URL: http://www.livestrong.com/article/197672-massage-oil-for-pregnant-women; 2010.
 6. Aboalisina SA. The Canon of Medicine. 2th ed. Trans: Sharfkandi A. Tehran: Soroush Publication; 1992. (Persian).
 7. Sesame oil. The Golden Oil of Life. Available at: URL: http://econatural.com/oils/about_sesame_oil.html; 2014.
 8. Information on the use of sesame oil for pain. eHow. Available at: URL: http://www.ehow.com; 2015.
 9. Takegata M, Haruna M, Matsuzaki1 M, Shiraishi M, Okano T, Severinsson E. Does antenatal fear of childbirth predict postnatal fear of childbirth? A study of Japanese women. Open J Nurs 2015; 5(2):144-52.
 10. Golyan Tehrani S, Vasegh Rahimparvar F, Mehran AB, Nickhah E. The investigation of transcendental meditation effects on pain and length of active phase of labor in primiparous women. Hyaat 2006; 12(3):51-61. (Persian).
 11. Comfort measures during labor and delivery, non-pharmacologic methods. Newton-Wellesley Hospital. Available at: URL: www.nwh.org/labor /comfort-measures; 2015.
 12. Khavandizadeh Aghdam S, Abid A, Kazemzedeh R. The effects of massage during labor on pain and length of delivery in nulliparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 16(83):15-20. (Persian).
 13. Dolatian M, Maziar P, Alavi Majd H, Yazdjerdi M. Survey of depression after delivery. Reprod Infertil 2007; 2:260-8. (Persian).
 14. Faramarzi M, Pasha H, Bakhtiary A. Survey knowledge of pregnant women about normal delivery. J Babol Med univ Sci 2002; 3(4):8-11. (Persian).
 15. Book salamat Farsi. Ministry of Health and Medical Education. Available at: URL:http://www.behdasht.gov.ir/uploads/1_102_Book%20salamat%20Farsi.pdf; 2007. (Persian).
 16. Shariat M, Majlesi F, Azari S, Mahmodi M. The cesarean rate and its influencing factors in maternity hospitals in Tehran. Q Payesh 2003; 1(3):5-10. (Persian).
 17. Yasaee F, Rajaee B. Survey of tendency of mothers in choosing the type of labor and outcome of pregnancy. Shahid Beheshti Univ Med Sci Health Ser 2011; 31(2):129-32. (Persian).
 18.  Field T. Pregnancy and labor massage. Expert Rev Obstet Gynecol 2010; 5(2):177–81.
 19. Abasi Z, Abedian Z, Fadaie A, Esmaeili HA. The effects of back massage on pain intensity during the first stage of labor in primiparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2009; 11(4):39-47. (Persian).
 20. Lindow SW, Henddric MC, Thompson JW, van der Spuy ZM. The effect of emotional support on mathernal oxytocin levele in laboring women. Eur J Obstet Gynacol Report Biol 1998; 76(2):127-9.
 21. Imura M, Misao H, Ushijima H. The psychological effects of aromatherapy-massage in healthy postpartum mothers. J Midwifery Womens Health 2006; 51(2):e21-7.
 22. Sereshti M, Asefi F, Shabanian M, Banaeian S. Comparing the effects of massage and intra intramuscular pethidine on pain relief in the stages of labor and the length of labor. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(80):6-16. (Persian).
 23. Hashemi Z, Badakhsh M, Shahdadi H, Heydri M, Hashemi N. The effect of massage on intensity and duration of labor pain in primigravida women in Zabol Amiralmoemenin Hospital. J Zabol Univ Med Sci 2012; 4(1):81-9. (Persian).
 24. Janssen P, Shroff F, Jaspar P. Massage therapy and labor outcomes: a randomized controlled trial. Int J Ther Massage Bodywork 2012; 5(4):15-20.
 25. Burns E, Zobbi V, Panzeri D, Oskrochi R, Regalia A. Aromatherapy in childbirth: a pilot randomized controlled trial. BJOG 2007; 114(7):838-44.
 26. Mortazavi SH, Khaki S, Moradi R, Heidari K, Vasegh Rahimparvar SF. Effects of massage therapy and presence of attendant on pain, anxiety and satisfaction during labor. Arch Gynecol Obstet 2012; 286(1):19-23.
 27. Abbaspoor Z, Mohammadkhani Shahri L. Lavender aromatherapy massages in reducing labor pain and duration of labor: a randomized controlled trial. Afr J Pharm. Pharmacol 2013; 7(8):456-30.