آگاهی نسبت به اسید فولیک و مصرف آن در زنان باردار ساکن مناطق روستایی استان گلستان-1387

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات ناهنجاری های مادرزادی گرگان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران.

2 کارشناس مامایی، مرکز تحقیقات ناهنجاری های مادرزادی گرگان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران.

3 استاد گروه آناتومی، مرکز تحقیقات ناهنجاری های مادرزادی گرگان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران.

چکیده

مقدمه: نقص لوله عصبی یکی از شایع ترین ناهنجاری های مادرزادی است. مصرف صحیح اسیدفولیک به میزان 1 میلی گرم در روز در دوره قبل از لقاح و ماه اول بارداری، باعث جلوگیری از تولد نوزاد با نقص لوله عصبی می شود. یکی از عوامل مؤثر در مصرف صحیح اسید فولیک، میزان آگاهی زنان در سنین باروری نسبت به نقش پیشگیرانه این ویتامین در بروز نقص لوله عصبی می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی سطح آگاهی و مصرف اسید فولیک در زنان نخست زا روستایی استان گلستان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی جامعه نگر از خرداد تا آبان ماه سال 1387 بر روی 723 زن نخست باردار ساکن روستا که جهت مراقبت های دوران بارداری به مراکز بهداشت روستایی استان مراجعه کرده بودند، انجام شد. افراد از طریق مصاحبه و با تکمیل پرسشنامه معتبر مورد بررسی قرار گرفتند. پرسشنامه شامل اطلاعات فردی، تمایل به بارداری و دانش و عملکرد مادران باردار در خصوص مصرف اسید فولیک بود. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماریSPSS  (نسخه 5/11) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت تعیین ارتباط بین سطوح تحصیلی و مصرف اسید فولیک از روش رگرسیون لوجستیک استفاده شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی داردر نظر گرفته شد.
یافته‌ها: از 723 مادر باردار مورد مطالعه، 702 نفر (1/97%) از زنان نام اسید فولیک را شنیده بودند، 227 نفر (4/31%) از آنها از نقش پیشگیری کننده آن در نقایص لوله عصبی آگاه بودند و تنها 149 نفر (6/20%) از زنان اسیدفولیک را در دوره قبل از لقاح و ماه اول بارداری مصرف کردند. منبع اطلاعات 361 نفر (1/68%) از زنان در مورد مصرف اسید فولیک، پرسنل مراکز بهداشتی روستا بودند. بر اساس آنالیز تک متغیری، ارتباط معنی داری بین مصرف اسید فولیک قبل از بارداری و سطوح تحصیلی دبیرستان و دانشگاه مشاهده شد (001/0>p).
نتیجه‌ گیری: میزان آگاهی زنان باردار ساکن روستاهای استان گلستان در مورد اسید فولیک و مصرف آن کمتر از میزان مورد انتظار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Awareness Regarding Consumption of Folic Acid in Rural Pregnant Women in Northern Iran

نویسندگان [English]

  • Elham Mobasheri 1
  • Maliheh Sedehi 2
  • Mohammad Jafar Golalipour 3
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Gorgan Congenital Malformations Research Center, Faculty of Medicine, Golestan University of Medical Sciences, Golestan, Iran.
2 B.Sc. of Midwifery, Gorgan Congenital Malformations Research Center, Faculty of Medicine, Golestan University of Medical Sciences, Golestan, Iran.
3 Professor, Department of Anatomy, Gorgan Congenital Malformations Research Center, Faculty of Medicine, Golestan University of Medical Sciences, Golestan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Neural tube defect (NTDs) is one of the most common types of birth defects. The correct usage of 1 mg of folic acid before fertilization and first month of pregnancy may prevent the neonatal neural tube defects. One of the most important factors in correct usage of this supplement is the level of knowledge and attitude of women in child bearing age about its preventive effects. The aim of this study was to determine the knowledge-level and usage of folic acid in pregnancy period in rural nulliparous women in Golestan province.
Methods: This community-based descriptive study was held on 723 nulliparous women in rural area of Golestan province, who referred to health centers for routine antenatal care from June to November of 2008. The information was gathered through interviewing and completing questionnaires which included demographic characteristic, pregnancy planning, knowledge and use of folic acid in prevention of NTDs. Collected data were analyzed by SPSS statistical software version 11.5. In order to determine the relationship between education-level and folic acid consumption, logistic regression was applied. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: Of 723 pregnant women, 97.1% have heard the name of folic acid, 34.1% of them were aware of the effective role of folic acid in prevention of NTDs, but only 20.6% of women have used folic acid before fertilization and first month of pregnancy period. Personnel in rural health centers were the sole information source of 68.1% women about taking folic acid. Based on univarient analysis, awareness and intake of folic acid was higher in women with high school and university level of education (P<0.001).
Conclusion: This study showed that the rural women's awareness about folic acid and its consumption is less than expectations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Awareness
  • folic acid
  • pregnancy
  • Rural area