بررسی ارتباط مزاج گرم و سرد با علائم سندرم پیش از قاعدگی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ایران.

3 استادیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

4 استاد گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ایران.

5 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ایران.

چکیده

مقدمه: یکی از مسائل روان تنی که با عملکرد تولید مثل در ارتباط است و با اختلالات خلقی و عاطفی ارتباط دارد، سندرم پیش از قاعدگی است. بر اساس نظریات طب سنتی، مزاج فرد می تواند تعیین کننده خصوصیات جسمانی، روانی و عاطفی او باشد. نگرش ها و حالت های روانی افراد بر اساس نظریات طب سنتی به مزاج فرد وابسته است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط مزاج گرم و سرد با علائم سندرم پیش از قاعدگی انجام شد.
روش کار: این مطالعه همبستگی دو گروهه (مزاج گرم و مزاج سرد) در سال 1393 بر روی 65 نفر از دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مدت 2 ماه انجام شد. روش نمونه گیری غیر احتمالی آسان بود. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسش نامه های انتخاب واحدهای پژوهش، مشخصات مامایی و فردی و پرسش نامه های استاندارد تعیین نوع مزاج، تعیین موقت سندرم پیش از قاعدگی، افسردگی بک و ثبت روزانه علائم سندرم پیش از قاعدگی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری  SPSS(نسخه 22)و آزمون های کای دو، من ویتنی و تی تست انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته ها: نتایج نشان داد در بین افراد دارای مزاج گرم و سرد از بین علائم جسمی، نفخ (001/0=p)، سرگیجه (0001/0=p)، گرگرفتگی (001/0=p)، تهوع- اسهال- یبوست (04/0=p) و افزایش اشتها (03/0=p)تفاوت معناداری وجود دارد. از بین علائم روانی سندرم پیش از قاعدگی در بین افراد دارای مزاج گرم و سرد، فراموشی (001/0=p)، تحریک پذیری (04/0=p)، بیش از حد حساس شدن (01/0=p)و تمایل به تنهایی (03/0=p) دارای تفاوت معنی داری بود.
نتیجه گیری: در افراد دارای مزاج سرد مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی، علائم این سندرم بیشتر به صورت نفخ، تهوع- اسهال- یبوست، افزایش اشتها، فراموشی، تحریک پذیری، تمایل به تنهایی و در افراد دارای مزاج گرم، سرگیجه و گرگرفتگی و بیش از حد حساس شدن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between warm and cold temperament with symptoms of premenstrual syndrome

نویسندگان [English]

 • Zahra Mohebi Dehnavi 1
 • Farzaneh Jafarnejad 2
 • Morteza Mojahedi 3
 • Mohamad Taghi Shakeri 4
 • Mohamad Ali Sardar 5
1 M.Sc. Student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Instructor of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant professor, Department of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.
4 Professor, Department of Biostatistics, School of Public Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Associate Professor, Department of Exercise Physiology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: One of the psychosomatic problems which is associated with reproductive function and mood disorders is premenstrual syndrome. According to the theories of traditional medicine, person's temperament can determine physical, mental and emotional characteristics. Attitudes and mental status based on the theories of traditional medicine depends on person's temperament. This study was performed with aim to determine the relationship between warm and cold temperament with symptoms of premenstrual syndrome.
Methods: This correlation and two groups (warm and cold temperament) study was performed on 65 students of the dormitory of Mashhad University of Medical Sciences for 2 months in 2014. Sampling method was easy non-random sampling. The tools included the questionnaire of selecting research units, the questionnaire of individual and midwifery characteristics, and standard questionnaires of determining the type of temperament, temporary determining of premenstrual syndrome, Beck depression, and daily recording of premenstrual syndrome symptoms. Data analysis was done with SPSS software (version 22), and Chi-square, t-test, and Mann-Whitney tests. PResults: Among physical symptoms, two groups of warm and cold temperament were significantly different in terms of bloating (P=0.001), dizziness (P=0.0001), hot flashes (P=0.001), nausea-diarrhea-constipation (P=0.04), and increased appetite (P=0.03). Among psychological symptoms of premenstrual syndrome, two groups of warm and cold temperament were significantly different in terms of forgetfulness (P=0.001), irritability (P=0.04), over-sensitivity (P=0.01), and desire to loneliness (P=0.03).
Conclusion: People with cold temperament who have premenstrual syndrome, the symptoms of syndrome is mostly in the form bloating, nausea-diarrhea-constipation, increased appetite, forgetfulness, irritability, desire to loneliness and in patients warm with temperament in the form of dizziness, flushing, and over-sensitivity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cold temperament
 • Premenstrual Syndrome
 • Warm temperament
 1. Jafarnejad F, Shakeri Z, Najaf Najafi M, Salehi Fadradi J. Evaluation the relationship between stress and the risk of premenstrual syndrome. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(76):11-8. (Persian).
 2. Berec JS, Novak E. Berek & Novaks gynecology. 15th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2012.
 3. Dickerson LM, Mazyck PJ, Hunter MH. Premenstrual syndrome. Am Fam Physician 2003; 67(8):1742-52.
 4. Rapkin A. A review of treatment premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder. Psychoneuroendocrinology 2003; 28(suppl 3):39-53.
 5. Azhary S, Karimi NC, Attarzadeh HS, Mazloom SA. Officacy of group aerobic exercise program on the intensity of premenstrual syndrome. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2005; 8(2):119-28. (Persian).
 6. Amiri Farahani L, Heidari T, Narenji F, Asghari Jafarabadi M, Shirazi V. Relationship between pre menstrual syndrome with body mass index among university students. Hayat 2011; 17(4):85-95. (Persian).
 7. Indusekhar R, Usman SB, O'Brien S. Psychological aspects of premenstrual syndrome. Best Pract Res Clin Obstet Gynecol 2007; 21(2):207-20 .
 8. Kashanian M, Soltan Ahmadi J, Zafarpour M, Kamali P. A survey on prevalence and severity of premenstrual syndrome among the final year students on Kerman high schools Asrar. J Sabzevar Sch Med Sci 1998; 4(1):3-10. (Persian).
 9. Streege JF, Blumenthal JA. The effects of aerobic exercise on premenstrual symptoms in middle-aged women: a preliminary study. J Psychosom Res 1993; 37(2):127-23.
 10. Babazadeh R, Keramat A. Premenstrual syndrome and complementary medicine in Iran: a systematic review. Feze 2011; 15(2):174-87. (Persian).
 11. Ismail KM, O'Brien S. Premenstrual syndrome. Womens Health Med 2006; 3(6):272-5.
 12. C P. Gynecology in one page. 2005.
 13. Haywood A, Slade P, King H. Psychosocial associates of premenstrual symptoms and the moderating role of social support in a community sample. J Psychosom Res 2007; 62(1):9-13.
 14. Manochohri M. Social determinants of health. Nabz J 1993; 5:1. (Persian). 
 15. Mishell DR Jr. Premenstrual disorders: epidemiology and disease burden. Am J Manag Care 2005; 11(16 Suppl):S473-9.
 16. Tempel R. PMS workplace. An occupational health nurse's guide to premensterual syndrome. AAOHN J 2001; 49(2):72-8.
 17. Chamanzari H, Saqebi SA, Harati K, Hoseyni SM, Zarqi N, Mazlum SR. Evaluation of temperament–based diet education on quality of life in patients with GERD. Evid Base Care 2014; 3(4):29-38.
 18. Ody P. The complete medicinal herbal. London: Dorling Kindersley; 1993.
 19. Naseri M, Rezayizade H, Chupani R, Anushiravani M. General overview of Iranian traditional medicine. 2th ed. Tehran: City Publication Institute in Collaboration with the Iranian Traditional Medicine Publications; 2001. (Persian).
 20. Naseri M, Rezayizade H, Taheripanah T, Naseri V. Temperament theory based therapy response variability in Iranian traditional medicine and pharmacogenetics. J Trad Med Islam Iran 2010; 1(3):237-42 .
 21. Navidi AA, Qasemi Soleymanie K. Encyclopedia Of holistic medicine: traditional and modern medicine methods. Tehran: Cultural Institute Tymvrzadh Publishers-Publishing Physician; 2003.
 22. Kord Afshari GH, Mohhamdi Kenri H, Esmaeili S. Nutration in Iranian Islamic medicine. 17th ed. Tehran: NaslNikan; 2008. (Persian).
 23. Jackson WA. A short guide to humoral medicine. Tren Pharmacol Sci 2001; 22(9):487.
 24. Naseri M. Traditional Iranian medicine (TIM) and its promotion with guidelines of world health organization. Daneshvar Med 2004; 11(52):53-66.
 25. Islamic and Traditional medicine: Temperamentology. Tehran: Bidari-Andishe; 2011. (Persian).
 26. Ahanchi O, Saeedimehr M. Rereading the concept of temperament based on the modern medicine. Philosophy Sci 2011; 1(2):1-23. (Persian).
 27. Mahdizadeh R, Safari S, Kabiri Samani D. Relationship between temperament and physical activity level in non-athlete university students. J Islamic Iran Trad Med 2013; 4(1):35-40. (Persian).
 28. Molakazemi M. The role of medicine in moral temperament. Med Moral 2013; 72:43.
 29. Mojahedi M, Naseri M, Majdzadeh R, Keshavarz M, Ebadini M, Nazem E, et al. Reliability and validity assessment of mizaj questionnaire: a novel self-report scale in Iranian traditional medicine. Iran Red Crescent Med J 2014; 16(3):e15924.).