بررسی میزان منافع درک شده بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در رابطه با رفتارهای بهداشتی دهان و دندان در زنان باردار در‌ شهر مشهد سال 1391

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه بهداشت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 مربی گروه کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: بهداشت مناسب دهان و دندان در دوران بارداری برای سلامت مادر و جنین ضروری است. مطالعه حاضر با هدف تعیین منافع درک شده بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در رابطه با رفتارهای مراقبت از دهان و دندان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی در سال 1391 بر روی 220 مادر باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد انجام شد. نمونه گیری به روش احتمالی چند مرحله ای (طبقه ای و خوشه ای) صورت گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه منافع درک شده بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بود. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) و آزمون های آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 68/3± 96/25 سال و سن بارداری آنان بین 6 تا 28 هفته بود. میانگین مدت بارداری افراد 2/5± 78/17 هفته بود. سطح تحصیلات اکثر افراد (47/53%) در حد دیپلم و میزان درآمد 186 نفر (72/84%) از افراد در حد کفاف بود. منافع درک شده افراد در حد متوسط و عملکرد آنان در زمینه مراقبت دهان و دندان در حد ضعیف بود. مهمترین منافع ذکر شده توسط مادران، در امان ماندن از عوارض سوء (50%)، کاهش هزینه های اضافی (25%)، کاهش بوی بد دهان (20%) و کمترین منافع، کاهش پوسیدگی دندان (5%) بود. بین منافع درک شده، سطح تحصیلات و عملکرد ارتباط معنی داری مشاهده نشد (2/0=p).
نتیجه‌گیری: میزان درک زنان باردار ازمنافع حاصل از رعایت بهداشت دهان و دندان در جامعه در حد متوسط است و با توجه به اینکه زنان مبتلا به عفونت لثه و دندان، 7 برابر بیشتر در معرض خطر تولد نوزاد کم وزن می باشند؛ لذا نیاز به برنامه های آموزشی ویژه جهت ارتقاء رفتارهای بهداشتی و بهبود وضعیت پریودنتال زنان باردار در مراکز بهداشتی درمانی احساس می شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perceived Benefits Based on the Health Belief Model in Oral Health Related Behaviors in Pregnant Women, Mashhad, 2012

نویسندگان [English]

  • Zahra Emami Moghadam 1
  • Behjatolmolok Ajami 2
  • Hamid Reza Behnam Vashani 3
  • Fatemeh Sardarabady 4
1 Lecturer, Department of Health, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor, Department of Pediatric Dentistry, Faculty of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Lecturer of Pediatrics, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 M.Sc. Student of Health Community Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Oral hygiene during pregnancy is essential for the health of mother and fetus. This study was aimed to determine the perceived benefits based on the health belief model in oral health related behaviors.
Methods: This descriptive study was conducted on 220 pregnant women who were referred to health centers of Mashhad, Iran in 2012. A multi-stage sampling method (stratified and clustered) was used. Data collection tool was a questionnaire perceived benefits based on health belief model. Data were analyzed using SPSS software version 11.5 and statistical descriptive and analytical tests. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: Mean age of patients was 25.96±3.68 years with gestational age of 6-28 weeks. Mean of gestational age was 17.78±5.2 weeks. The degree of most patients (53.47%) was diploma, and 186 women (84.72%) had enough income. Their perceived benefits were moderate and their performance in oral care was poor. The main benefits cited by mothers were to stay away from adverse effects (50%), decrease additional costs (25%), reduce bad breath (%20) and less benefits was reduce tooth decay (5%). No significant relationship was between perceived benefits, education level and performance (p=0.2).
Conclusions: Pregnant women perception of oral hygiene benefits is moderate. Given to the low birth weight occurred 7 times more in women who had gum and tooth decay, the need for essential training programs in health centers seems necessary to improve health behaviors and periodontal status in pregnant women.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oral Health
  • Perception
  • Pregnant Women