بررسی ارتباط خشونت خانگی در طی بارداری با پیامدهای نوزادی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد، مهاباد، ایران.

2 استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه کنترل غذا- دارو، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.

4 کارشناس ارشد مامایی، دانشجوی دکترای سلامت در بلایا و فوریت ها، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: خشونت علیه زنان باردار، یک بحران در بهداشت عمومی می باشد، زیرا علاوه بر پیامدهای جدی برای زنان باردار، برخی معیارهای سلامت جنین نظیر وزن و سن هنگام تولد او را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان بروز خشونت خانگی علیه زنان باردار و ارتباط آن با پیامدهای نوزادی شامل مرگ و میر پری ناتال، تولد نوزاد کم وزن و زایمان زودرس انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال 90-1389 بر روی 1300 زن باردار 18 تا 39 ساله که جهت سقط یا زایمان به بیمارستان های شهرستان مهاباد و میاندوآب مراجعه کرده بودند، انجام شد. افراد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با استفاده از پرسشنامه خود ساخته از نظر خشونت و پیامدهای نوزادی مورد مطالعه قرار گرفتند. روش گردآوری داده ها، پرسشنامه و مطالعه پرونده های زایمانی بود. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و با استفاده از روش های آمار توصیفی، آزمون کای دو و آنالیز رگرسیون لوجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: 945 نفر (7/72%) از زنان باردار در دوران بارداری خود، مورد خشونت روانی (46%)، خشونت جسمی (1/44%) و جنسی (2/30%) قرار گرفته بودند که این خشونت ها با تولد نوزاد کم وزن [000/0=p 04/4،01/1 95%=CI، 21/2=aRR] و زایمان زودرس [001/0=p 66/14،60/4 95%=CI، 16/8=aRR] ارتباط آماری معنی داری داشت.
نتیجه‌گیری: با وقوع خشونت خانگی در طی بارداری، خطر تولد نوزاد کم وزن و وقوع زایمان زودرس افزایش می یابد. لذا پیشنهاد می شود که تمام کارکنان بهداشتی همکاری همه جانبه ای را با مادران خشونت دیده داشته باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Association between Domestic Violence during Pregnancy with Fetal Outcome

نویسندگان [English]

  • Masumeh Hassan 1
  • Maryam Kashanian 2
  • Maryam Hassan 3
  • Maryam Roohi 1
  • Homa Yusefi 4
1 M.Sc. of Midwifery, Department of Nursing and Midwifery, Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran.
2 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Food-Drug Control, Faculty of Pharmacy, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran.
4 M.Sc. of Midwifery, Ph.D. Student of Health Emergencies Disaster, Faculty of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Violence against pregnant women is a public health problem. Violence during pregnancy has poor maternal and fetal outcomes like low birth weight and preterm labor. The aim of this study was to investigate the incidence of domestic violence against pregnant women and its relationship with perinatal mortality, low birth weight and preterm labor.
Methods: This cross sectional study was conducted on 1300 pregnant women aged 18-39 years who were referred to Mahabad and Miandoab hospitals in Iran from 2010 to 2011. Samples were selected by a convenience sampling method and were studied via a self-made questionnaire included violence and neonatal outcome. Data collected by the questionnaire and cases medical records. Data were analyzed using SPSS software version 16, logistic regression, Chi-square tests. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: 945 patients of pregnant women (72.7%) underwent emotional violence (46%), physical violence (44.1%) and sexual violence (30.2%) during their last pregnancy. The association between domestic violence and low birth weight (p=0.000) and preterm delivery (p=0.001) was statistically significant.
Conclusion: Based on relationship between domestic violence during pregnancy with increased risks of preterm labor and low birth weight deliveries, a routine screening in perinatal clinics is suggested to identify high risk cases and provide necessary health services.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Domestic violence
  • Infant
  • Low birth weight
  • pregnancy
  • Preterm Birth