بررسی شیوع و عوامل مرتبط دیابت بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی شهرستان بابل از مهر ماه 1389 تا اسفند 1390

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

2 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

3 استادیار گروه نفرولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

4 بیولوژیست، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، ساری، ایران.

5 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به افزایش چاقی و دیابت در اکثر مناطق دنیا و تأثیر عوامل مختلف در دیابت بارداری، مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع دیابت بارداری و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بابل انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی از مهر ماه 1389 تا اسفند 1390 بر روی 1004 زن باردار در هفته 28-24 بارداری انجام شد. از شرکت کنندگان بدون سابقه دیابت در هفته 28-24 بارداری تست چالش گلوکز با 50 گرم گلوکز خوراکی انجام شد و زنان با تست چالش گلوکز مثبت، یک هفته بعد تحت آزمون تحمل گلوکز خوراکی سه ساعته با 100 گرم گلوکز قرار گرفتند. داده‌ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه‌ 18) و آزمون آماری فیشر، کای دو و مولتیپل رگرسیون لوجستیک مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: از 1004 فرد شرکت کننده در مطالعه، 191 نفر (19%) تست چالش با گلوکزشان مثبت بود که در 85 نفر (5/44%) از آنها با آزمایش تست تحمل گلوکز خوراکی، تشخیص دیابت بارداری داده شد. میانگین سنی گروه مبتلا به دیابت بارداری 52/5 ± 42/30 سال و افراد بدون دیابت بارداری 2/5 ± 02/26 سال بود. سن مساوی یا بیشتر از 25 سال (001/0=p)، شاخص توده بدنی مساوی یا بیشتر از 27 (018/0=p)، تاریخچه فامیلی دیابت (001/0>p)، سابقه سقط (001/0>p)، سابقه مرده زایی و ماکروزومی (001/0>p)، پره اکلامپسی (001/0>p) و فشارخون (001/0>p) در زنان مبتلا به دیابت بارداری نسبت به زنان سالم اختلاف معنی داری داشت.
نتیجه‌گیری: دیابت بارداری در دو دهه گذشته در بابل افزایش یافته (05/8%) و بیشترین عوامل خطر در دیابت بارداری به ترتیب سابقه مرده زایی، تاریخچه خانوادگی دیابت و سابقه ماکروزومی بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Gestational Diabetes and Its Risk Factors in Pregnant Women Referred to Health Centers of Babol, Iran, from September 2010 to March 2012

نویسندگان [English]

  • Zinatossadat Bouzari 1
  • Shahla Yazdani 2
  • Mohammad Abedi Samakosh 3
  • Maede Mohammadnetaj 4
  • Sina Emamimeybodi 5
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Infertility and Reproductive Health Research Center, Faculty of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.
2 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Nephrology, Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Mazandaran, Iran.
4 Biologist, Faculty of Basic Sciences, Mazandaran University, Mazandaran, Iran.
5 Medical Student, Faculty of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Considering the increased incidence of obesity and diabetes all over the world and effects of different factors on gestational diabetes, this study was done to assess the prevalence of gestational diabetes and relevant factors in pregnant women who were referred to health centers of Babol, Iran.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 1004 pregnant women in 24-28 weeks of pregnancy from September 2010 to March 2012. Participants with no history of diabetes underwent a 50 gram oral glucose challenge test at 24-28 weeks of pregnancy and 100 gram 3-hour oral glucose tolerance test was performed on women with positive glucose challenge test. Data were analyzed using SPSS software version 18, Fisher, Chi-square and multiple logistic regression tests. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Result: From 1004 participants, 191 cases (19%) had positive glucose challenge test that gestational diabetes was diagnosed in 85 cases (44.5%) with oral glucose tolerance test. Mean age of cases with and without gestational diabetes was 30.42±5.52 and 26.02±5.2 years respectively. Age ≥ 25 years (p=0.001), body mass index ≥ 27 kg/m2 (p=0.018), history of familial diabetes (p<0.01), stillbirth (p<0.001), abortion (p<0.001), macrosomia (p<0.001), preeclampsia (p<0.001) and high blood pressure (p<0.001) was statistically significant in diabetic pregnant women.  خواندن با قواعد آوایی
 
Conclusion: Gestational diabetes in the past two decades has increased in Babol (8.05%) and the most important factor in gestational diabetes was stillbirth, family history of diabetes and history of macrosomia, respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabetes/Gestational
  • Body mass index
  • Pregnancy outcome