تأثیر برنامه ورزشی با استفاده از باند ارتجاعی در ارتقاء سلامت زنان سالمند

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پرستاری، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، بیمارستان ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 کارشناس ارشد پرستاری، مرکز تحقیقات مبتنی بر شواهد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: پیشرفت های علم و تکنولوژی منجر به افزایش طول عمر بشر و همچنین افزایش پدیده سالخوردگی شده است. با توجه به اهمیت طراحی و برنامه ریزی صحیح به منظور حفظ و ارتقاء سلامت، کیفیت زندگی و استقلال در فعالیت های عملکردی و شناختی جمعیت آسیب پذیر سالمند و افزایش پدیده پیرشدن در دنیا، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی مطالعات انجام شده در زمینه طراحی برنامه ورزشی با باند ارتجاعی در زنان سالمند و تأثیرات آن در ارتقاء سلامت آنان انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه مروری است که با استفاده از پایگاه داده های بین المللی و فارسی Scopus،Google scholar ، Magiran ، SID،  PubMedو IranMedex انجام شد. جستجوی مقالات بدون محدودیت زمانی با استفاده از کلید واژه هایelastic bands ، exercise program، elderly women's، باندهای ارتجاعی، برنامه ورزشی و زنان سالمند انجام گرفت. تمام مقالات مرور شده که دارای معیار ورود به مطالعه بودند، مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته‌ها: از 84 مقاله اولیه، 44 مقاله با بررسی عنوان و چکیده به دلیل تکراری یا غیر مرتبط بودن و 33 مقاله به دلایل دیگر حذف و در نهایت 7 مقاله که به ارزیابی طراحی برنامه ورزشی با استفاده از باند ارتجاعی در زنان سالمند پرداخته بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. در اکثر مطالعات به تأثیرات مثبت برنامه ورزشی با استفاده از باند ارتجاعی در زنان سالمند اشاره شده است (تأثیر قابل ملاحظه بر شاخص‌های سندرم متابولیک، بهبود عملکرد عضلات و افزایش قدرت و استقامت، توده بدون چربی و توده چربی).
نتیجه گیری: با توجه به تأثیرات مثبت برنامه ورزشی با استفاده از باند ارتجاعی در سالمندان زن، توصیه می‌شود تمریناتی با استفاده از باند ارتجاعی در طراحی برنامه مراقبتی زنان سالمند به دلیل سهولت دسترسی، ارزان و مطمئن بودن لحاظ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of exercise program using elastic band in improving the old women's health

نویسندگان [English]

 • Seyede Zahra Aemi 1
 • Salmeh Dadgar 2
 • Fatemeh Pourtaghi 3
 • Zahra Askari Hoseini 4
 • Zahra Emami Moghadam 5
1 M.Sc. of Nursing, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Ibn-e-Sina Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assisstant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 M.Sc. of Geriatric Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 M.Sc. of Nursing, Evidence Base Caring Research Center, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Instructor, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Advances in science and technology have led to increasing human lifespan and also the aging phenomenon. With regard to the importance of appropriate designing and planning to maintain and promote health, quality of life, and independence in cognitive and functional activities of the elderly … population, and increasing the aging phenomenon in the world, so, this study was performed with aim to assess the studies about designing the exercise program with elastic band in old women and its effects on their health.
Methods: This is a review study which was performed by the international and Persian databases of Magiran ،Google scholar ،Scopus ،Iran Medex ،SID ،PubMed. The articles' searching was performed without time limitation using the keywords of elastic band, exercise program, elderly women's. All reviewed articles that met the inclusion criteria were evaluated.
Results: Among 84 primary articles, 44 articles by checking the title and abstract were excluded due to being repetitive or irrelevant, and 33 articles were excluded for other reasons, and finally, 7 articles which had assessed designing an exercise program using an elastic band in elderly women were studied. Most studies had mentioned the positive effects of exercise program using an elastic band in elderly women (significant effects on the metabolic syndrome indicators, improve performance and increase muscle strength and endurance, fat-free mass and fat mass).
Conclusion: Regarding to the positive effects of exercise by elastic band in elderly women, it is recommended that exercises program using elastic bands be considered in planning the elderly women's care because of the ease of access, cheapness and safety.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Elastic bands
 • Elderly Women
 • Exercise program
 1. Chen KM, Tseng WS, Chang YH, Huang HT, Li CH. Feasibility appraisal of an elastic band exercise program for older adults in wheelchairs. Geriatr Nurs 2013; 34(5):373-6.
 2. Seguin R, Nelson ME. The benefits of strength training for older adults. Am J Prev Med 2003; 25(3 Suppl 2):141-9.
 3. Jin EH, Park S, So JM. The effect of muscle power training with elastic band on blood glucose, cytokine, and physical function in elderly women with hyperglycemia. J Exerc Nutrition Biochem 2015; 19(1):19-24.
 4. Emami Moghaddam Z, Khoshraftar Roudi E, Ildarabadi E, BehnamVashani MB. Quality of life in hypertention elderly patients that referred to health centers in Mashhad. J Sabzevar Univ Med Sci 2015; 22(2):444-52. (Persian).
 5. Latham NK, Bennett DA, Stretton CM, Anderson CS. Systematic review of progressive resistance strength training in older adults. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2004; 59(1):48-61.
 6. Burke TN, França FJ, de Meneses SR, Pereira RM, Marques AP. Postural control in elderly women with osteoporosis: comparison of balance, strengthening and stretching exercises. A randomized controlled trial. Clin Rehabil 2012; 26(11):1021-31.
 7. Chan SY, Kuo CC, Chen KM, Tseng WS, Huang HT, Li CH. Health promotion outcomes of a newly developed elastic band exercise program for older adults in the community: a pilot test. J Nurs Res 2015; In Press.
 8. Chen KM, Tseng WS, Huang HT, Li CH. Development and feasibility of a senior elastic band exercise program for aged adults: a descriptive evaluation survey. J Manipulative Physiol Ther 2013; 36(8):505-12.
 9. Delshad M, Ebrahim K, Gholami M, Ghanbarian A. The effect of resistance training on prevention of sarcopenia in women over 50. Sport Biosci 2011; 3(8):123-39. (Persian).
 10. Justine M, Hamid TA, Mohan V, Jagannathan M. Effects of multicomponent exercise training on physical functioning among institutionalized elderly. ISRN Rehabil 2011; 2012:1-7.
 11. Hess JA, Woollacott M. Effect of high-intensity strength-training on functional measures of balance ability in balance-impaired older adults. J Manipulative Physiol Ther 2005; 28(8):582-90.
 12. Damush TM, Damush JG Jr. The effects of strength training on strength and health-related quality of life in older adult women. Gerontologist 1999; 39(6):705-10.
 13. Colado JC, Triplett NT. Effects of a short-term resistance program using elastic bands versus weight machines for sedentary middle-aged women. J Strength Cond Res 2008; 22(5):1441-8.
 14. Colado JC, Triplett NT, Tella V, Saucedo P, Abellán J. Effects of aquatic resistance training on health and fitness in postmenopausal women. Eur J Appl Physiol 2009; 106(1):113-22.
 15. Yoo YK, Kim SK, Song MS. Effects of muscular and aqua aerobic combined exercise on metabolic indices in elderly women with metabolic syndrome. J Exerc Nutrition Biochem 2013; 17(4):133-41.
 16. Lee HC, Lee ML, Kim SR. Effect of exercise performance by elderly women on balance ability and muscle function. J Phys Ther Sci 2015; 27(4):989-92.
 17. Kim HK, Suzuki T, Saito K, Yoshida H, Kobayashi H, Kato H, et al. Effects of exercise and amino acid supplementation on body composition and physical function in community‐dwelling elderly Japanese sarcopenic women: a randomized controlled trial. J Am Geriatr Soc 2012; 60(1):16-23.
 18. Kooshiar H, Mazlom S, Azhari A. Comparison of the effects of exhilarating and normal physical activities on the balance and fear of falling in the elderly residing in nursing homes of Mashhad. Evid Bas Care 2015; 5(1):35-46. (Persian).
 19. Vincent KR, Braith RW, Feldman RA, Magyari PM, Cutler RB, Persin SA, et al. Resistance exercise and physical performance in adults aged 60 to 83. J Am Geriatr Soc 2002; 50(6):1100-7.